Premjeras: ES ir „Gazprom“ gali susitarti
Eu­ro­pos Są­jun­ga ir Ru­si­jos du­jų kon­cer­nas „Gazp­rom“ dėl an­ti­mo­no­po­li­nio ty­ri­mo ga­li su­si­tar­ti, jei įmo­nė, pa­vyz­džiui, su­ma­žins du­jų kai­nas, ma­no prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Ga­li bū­ti ir tai­kos su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta, bet aiš­ku duo­dant tam ti­krus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Jei­gu jie bus įgy­ven­din­ti per tam ti­krą lai­ko­tar­pį: ga­li­ma spė­lio­ti, ar tam ti­krų kai­nų du­jų su­ma­ži­ni­mo, ar ki­ti kaž­ko­kie pa­siū­ly­mai. Čia jau yra „Gazp­rom“ va­do­vy­bės klau­si­mas“, - ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad tai, ar „Gazp­rom“ gaus bau­dą, ar jai pa­vyks pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­tį, pri­klau­sys nuo to, kaip į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­teik­tą prieš­ta­ra­vi­mo par­eiš­ki­mą rea­guos bend­ro­vė.

„Ga­li bū­ti ir to­kių va­rian­tų, kad „Gazp­rom“ bus skir­ta bau­da, bet gal kon­cer­nas ir pats pa­si­siū­lys iš­spręs­ti šį klau­si­mą. Ga­li pa­teik­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų tam ti­krą pa­siū­ly­mą, čia vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip rea­guos „Gazp­rom“ į ši­tą pa­siū­ly­mą“, - ti­ki­no mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Bai­gu­si 3 me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ru­si­jos du­jų kon­cer­no „Gazp­rom“ ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi kai ku­rio­se Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja par­eiš­kė, kad kon­cer­nas ga­lė­jo nu­sta­ty­ti ne­są­ži­nin­gas du­jų kai­nas bei pikt­nau­džiau­ti pa­dė­ti­mi. Po prieš­ta­ra­vi­mo par­eiš­ki­mo EK da­vė 12 sa­vai­čių Ru­si­jos bend­ro­vei at­sa­ky­ti į kal­ti­ni­mus.

„Gazp­rom“ ga­li gau­ti bau­dą, sie­kian­čią iki 10 proc. jos me­ti­nių pa­ja­mų.

Ru­si­jos ana­li­ti­kų nuo­mo­ne, už pa­žei­di­mą „Gazp­rom“ ga­li bū­ti skir­ta 2-4 mlrd. eu­rų bau­da.

Ofi­cia­lų ty­ri­mą dėl „Gazp­rom“ veik­los ir per di­de­lių du­jų kai­nų Lie­tu­vo­je ir kai ku­rio­se Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­ly­se Ko­mi­si­ja pra­dė­jo dar 2012 me­tais, įta­ru­si, jog kon­cer­nas pikt­nau­džiau­ja do­mi­nuo­ja­ma pa­dė­ti­mi ša­lių du­jų tie­ki­mo rin­ko­je.