Premjeras: emigracija išaugo dėl šaukimo į kariuomenę
Vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, lė­mu­sių emig­ra­ci­jos di­dė­ji­mą, bu­vo per­nai at­nau­jin­tas šau­ki­mas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, tei­gia prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Rei­kia pa­sa­ky­ti at­vi­rai ir ne­bi­jo­ti to pa­sa­ky­ti, kad emig­ruo­jan­čių­jų skai­čius la­bai iš­au­go, ypač ba­lan­džio mė­ne­sį ir ki­tais mė­ne­siais, ka­da pra­si­dė­jo šau­ki­mas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę. Aš ma­nau, kad tai bu­vo di­džiau­sias po­vei­kis jau­ni­mui, vis dėl­to kai ku­rie, ma­tyt, taip nu­spren­dė ir pa­gal­vo­jo, kad tam ti­kru lai­ko­tar­piu ga­lė­tų pa­dir­bė­ti už­sie­ny­je“, – in­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

De­vy­nių mė­ne­sių truk­mės nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą Sei­mas at­nau­ji­no per­nai ko­vą. Tai pa­da­ry­ta at­siž­vel­giant į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir vals­ty­bės sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes.

Iš­vyks­tan­čių­jų gy­ven­ti ir dirb­ti į ki­tas ša­lis skai­čiaus di­dė­ji­mą, A.But­ke­vi­čius taip pat aiš­ki­no in­for­ma­ci­jos apie įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bes jau­ni­mui Lie­tu­vo­je sto­ka.

Be to, anot prem­je­ro, Lie­tu­vo­je at­ly­gi­ni­mai įvai­riuo­se sek­to­riuo­se dar ge­ro­kai ma­žes­ni nei kai ku­rio­se la­biau iš­si­vys­čiu­sio­se Eu­ro­pos ša­ly­se.

„Ti­kiu, kad ge­riau­sia pa­ska­ta grįž­ti ar ne­iš­vyk­ti yra be­si­ku­rian­čios dar­bo vie­tos ir di­dė­jan­tys at­ly­gi­ni­mai. Mū­sų įmo­nės per­nai su­kau­pė di­džiu­lius pel­nus, at­ro­do, 3,3 mlrd. eu­rų. (...) Tai tam ti­kri fi­nan­si­niai re­zer­vai yra, kaip ga­li­ma bū­tų pa­di­din­ti dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus“, – svars­tė A.But­ke­vi­čius.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad per­nai iš­vy­ki­mą iš Lie­tu­vos dek­la­ra­vo ket­vir­ta­da­liu dau­giau žmo­nių nei 2014-ai­siais.

2015 me­tais sa­vo iš­vy­ki­mą iš Lie­tu­vos dek­la­ra­vo 46,5 tūkst. žmo­nių. Į Lie­tu­vą im­ig­ra­vo 23,6 tūkst. žmo­nių, dau­giau kaip 80 proc. iš jų bu­vo į Lie­tu­vą grį­žę Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ran­tų skai­čius pa­di­dė­jo 9,9 tūks­tan­čio. Tuo me­tu im­ig­ran­tų skai­čius, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, per­nai su­ma­žė­jo 0,7 tūkst. (2,9 proc.) – į Lie­tu­vą grį­žo šiek tiek dau­giau Lie­tu­vos pi­lie­čių (1,5 proc.), o už­sie­nie­čių at­vy­ko ma­žiau (20,8 proc.).

Šių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no 2,89 mln. nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų, ar­ba 32,7 tūkst. ma­žiau nei prieš me­tus.

Per­nai taip pat fik­suo­ta ne­igia­ma na­tū­ra­li gy­ven­to­jų kai­ta – mi­rė 9,8 tūkst. žmo­nių dau­giau ne­gu gi­mė kū­di­kių.