Premjeras: duoti dar 200 mln. eurų blogai veikiančiai švietimo sistemai – būtų neatsakinga
Švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai sa­ko iš prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio ne­su­lau­kę at­sa­ky­mo dėl di­des­nių at­ly­gi­ni­mų, pats Mi­nis­trų ka­bi­ne­to va­do­vas tvir­ti­na, kad at­ly­gi­ni­mai kils dėl mo­kes­ti­nių po­ky­čių, o be struk­tū­ri­nės švie­ti­mo sek­to­riaus re­for­mos da­bar­ti­nei sis­te­mai tie­siog ati­duo­ti pi­ni­gus al­goms bū­tų ne­at­sa­kin­ga.

„Jo­kio aiš­ku­mo nė­ra, at­sa­ky­mų į klau­si­mus ne­ga­vo­me. Bu­vo tik kal­ba­ma apie tai, kad vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip ru­de­nį bus su­si­tar­ta su koa­li­ci­jos par­tne­riais dėl po­ky­čių krep­še­lio pa­nau­do­ji­mo, t. y. mo­kes­ti­nių re­for­mų, so­cia­li­nių pert­var­kų ir pa­na­šiai. Ei­li­nį kar­tą pa­de­mons­truo­ta, kad švie­ti­mas nė­ra joks pri­ori­te­tas. Mus nu­ra­mi­no, kad jei di­dės pa­ja­mos vi­siems žmo­nėms, di­dės ir mo­ky­to­jams, nuo pi­ni­gų vai­kams, mo­kes­ti­nių leng­va­tų ir pa­na­šiai. Bet apie tai, kad mo­ky­to­jams kaip šios pro­fe­si­jos at­sto­vams ga­li di­dė­ti at­ly­gi­ni­mas, ne­kal­bė­jo“, – an­tra­die­nį po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru žur­na­lis­tams sa­kė Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius.

Prem­je­ras tei­gia, kad vi­sai švie­ti­mo sis­te­mai rei­kia struk­tū­ri­nės pert­var­kos, ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­dė­ji­mo klau­si­mas ne­at­sie­ja­mas nuo mo­kyk­lų tink­lo, krū­vio pa­sis­kirs­ty­mo ir t. t. Anot jo, tie­siog sky­rus lė­šų eta­ti­niam mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mui be pert­var­kų bū­tų iš­leis­ta 200 mln. eu­rų, bet švie­ti­mo ko­ky­bė ne­ge­rė­tų.

„Mes su­vo­kia­me švie­ti­mo sis­te­mos svar­bą ir at­sa­kin­gu­mą, lai­ko­mės to pa­čio pri­nci­po, kad tu­ri­me orien­tuo­tis į ko­ky­bę, ir ti­krai no­rė­da­mi kel­ti mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žą, at­ly­gi­ni­mą ir vi­sa ki­ta, tu­ri­me vi­sų pir­ma tai da­ry­ti per ši­tą pri­zmę – da­ry­da­mi struk­tū­ri­nius po­ky­čius, ku­rie ne­iš­ven­gia­mi. To­kia mū­sų po­zi­ci­ja, mes jos lai­ko­mės, ir šian­dien pa­sa­ky­ti, ir su­tik­ti su po­zi­ci­ja, kaip pa­tys pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai dek­la­ra­vo, kad moks­lei­viai po vi­du­ri­nės iš­ei­na ne­mo­kė­da­mi net skai­ty­ti, ir ly­giag­re­čiai jiems duo­ti dar 200 mln. eu­rų taip vei­kian­čiai sis­te­mai ir taip bus ge­rai, bū­tų ne­at­sa­kin­ga“, – sa­kė prem­je­ras.

„Su­tik­ti su tuo, kad jūs fi­nan­suo­ki­te eta­ti­nį mo­ky­to­jo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lį, ku­ris par­ei­ka­lau­tų dau­giau nei 200 mln. eu­rų, ne­kal­bant nei to, koks tu­rė­tų bū­ti eta­tas, koks tu­rė­tų bū­ti krū­vis, koks tu­rė­tų bū­ti mo­kyk­los tink­las, (ne­ga­li­ma)“, – pri­dū­rė prem­je­ras.

Pa­ža­do at­siž­velg­ti į švie­ti­mie­čių rei­ka­la­vi­mus ne­iš­gir­dęs pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vas ne­at­me­tė ir pro­tes­tų ti­ki­my­bės, nors tei­gė, kad šiuo me­tu apie tai dar ne­kal­ba­ma.

„Mes su ko­le­go­mis tar­si­mės, nes iš­gir­do­me tarp ei­lu­čių sig­na­lą, kad ga­li bū­ti, jog ne­su­si­ta­rus koa­li­ci­jos par­tne­riams, vis­kas bus pa­lie­ka­ma kiek­vie­nai pro­fe­si­jai rei­ka­lau­ti sa­vo ke­liu, ir sėk­mė pri­klau­sys nuo to, kiek bus stip­rios de­ry­bi­nės po­zi­ci­jos. Pe­da­go­gų de­ry­bi­nės po­zi­ci­jos pa­pras­tai yra stip­rios, nes mes tu­ri­me di­de­lę pro­tes­tų or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­tį“, – klau­sia­mas apie pe­da­go­gų to­les­nius žings­nius kal­bė­jo A.Jur­ge­le­vi­čius.

Į klau­si­mą, ar mo­ky­to­jai pla­nuo­ja strei­kus, švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vas at­sa­kė, kad „kon­kre­čiai nė­ra kal­ba­ma, bet to­kia ga­li­my­bė yra, jei teks sa­vo­tiš­kai pa­si­ner­ti į džiung­lių ko­vą“.

„Ta­da – taip, bus nau­do­ja­mos vi­sos prie­mo­nės“, – sa­kė A.Jur­ge­le­vi­čius.

Jo ver­ti­ni­mu, pro­fe­si­nės są­jun­gos pa­siek­tų sa­vo tiks­lą, jei mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas bū­tų „bent 20 pro­cen­tų di­des­nis nei vi­du­ti­nis biu­dže­ti­nin­kų at­ly­gi­ni­mas“, ir siek­tų 1100–1300 eu­rų per mė­ne­sį po mo­kes­čių, kai šiuo me­tu mo­ky­to­jai į ran­kas gau­na apie 680 eu­rų.

Mo­ky­to­jai ti­ki­si eta­ti­nio dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įve­di­mo nuo 2018 me­tų rug­sė­jo.