Premjeras: dėl PVM lengvatos šildymui turi spręsti Seimas
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius lai­ko­si dar anks­čiau iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės, kad PVM leng­va­ta šil­dy­mui ga­lios iki jo va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jos pa­bai­gos.

„Kaip ži­no­me, Vy­riau­sy­bė ar­ti­miau­siais mė­ne­siais baigs dar­bą, o leng­va­ta ga­lio­ja iki sau­sio 1 die­nos. Ta­čiau Vy­riau­sy­bė Sei­mui pa­lie­ka spręs­ti, ar PVM leng­va­ta šil­dy­mui tu­rė­tų bū­ti pra­tęs­ta nuo ki­tų me­tų. To­dėl šian­dien so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja re­gis­tra­vo įsta­ty­mo pa­tai­są, dėl ku­rios Sei­mas ar­ti­miau­siu me­tu ir tu­rės ap­sisp­ręs­ti“, – prem­je­ro žo­džius per­duo­da at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

„Kiek­vie­nais me­tais Vy­riau­sy­bė Sei­mui tei­kia biu­dže­to pro­jek­tą be šios leng­va­tos, ir ta­da Sei­me re­gis­truo­ja­ma pa­tai­sa pra­tęs­ti leng­va­tą. Tuo­met Sei­mo na­riai ap­sisp­ren­džia, kaip da­ry­ti. Tai nau­jo­vių šie­met ne­bu­vo“, – sa­ko M. Ja­nu­lio­nis.