Premjeras dėl K.Trečioko lauks VTEK išvados
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį sa­kė ne­su­lau­kęs ap­lin­kos mi­nis­tro „tvar­kie­čio“ Kęs­tu­čio Tre­čio­ko at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo ir jo li­ki­mą ža­da spręs­ti po Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) iš­va­dų. VTEK iš pro­ku­ro­rų gau­tą me­džia­gą ver­tins tre­čia­die­nį.

„I­ki VTEK po­sė­džio lau­kiu, kol ko­mi­si­ja pri­ims spren­di­mą ir po to pri­im­si­me tam ti­krus spren­di­mus“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Pa­klaus­tas, ar teiks mi­nis­tro at­sta­ty­di­ni­mą, jei eti­kos sar­gai pri­pa­žins jį pa­žei­dus eti­ką, prem­je­ras at­sa­kė: „Jei eti­ka bus pa­žeis­ta, ti­krai taip“.

Anot A.But­ke­vi­čiaus, kol kas su­nku at­sa­ky­ti, ar mi­nis­tras me­la­vo.

„Aš ver­ti­nu vie­nu as­pek­tu – jei mi­nis­tras ma­tė tam ti­krų grės­mių ar pa­vo­jų, Vy­riau­sy­bės po­sė­džiui pra­si­de­dant aš jam už­da­viau klau­si­mą, kaip nu­jaus­da­mas, kaip ir vi­sa­da, prieš kiek­vie­ną įtrau­kia­mą (į po­sė­džio dar­bot­var­kę – BNS) pa­pil­do­mą klau­si­mą, ar klau­si­mas (nu­ta­ri­mo nai­ki­nan­čio ku­ror­ti­nes zo­nas – BNS) yra su­de­rin­tas, bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad klau­si­mas yra su­de­rin­tas. (...) Jei šis pa­žei­di­mas bus, ta­da, sa­vai­me su­pran­ta­ma, bus at­sis­vei­kin­ta“, – pa­brė­žė prem­je­ras.

Anot jo, jei po ne­pa­lan­kaus VTEK spren­di­mo mi­nis­tras pats ne­si­trauks, prem­je­ras ne­lauk­da­mas in­ter­pe­lia­ci­jos pats teiks mi­nis­tro at­sta­ty­di­ni­mą pre­zi­den­tei.

„In­ter­pe­lia­ci­jos ne­lauk­si­me, jei VTEK anks­čiau pa­teiks sa­vo iš­va­dą, ti­ki­mės, kad grei­tai šį klau­si­mą aps­vars­tys, nes in­ter­pe­lia­ci­ja su­ke­lia la­bai daug emo­ci­jų ir rea­lių dis­ku­si­jų pra­ktiš­kai ne­vyks­ta, vyks­ta po­li­ti­ka­vi­mas“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

VTEK at­sto­vė Eg­lė Iva­naus­kai­tė BNS tei­gė, kad tre­čia­die­nį ko­mi­si­ja ver­tins iš pro­ku­ra­tū­ros gau­tą me­džia­gą, spręs, ką su ja da­ry­ti.

K.Tre­čio­kas: spren­di­mus da­ro pinigai

Ap­lin­kos mi­nis­tras K.Tre­čio­kas pir­ma­die­nį kar­to­jo ne­ke­ti­nąs ra­šy­ti at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo, nes ne­ma­tąs tam jo­kio pa­grin­do.

„Ne­mo­ku ra­šy­ti prieš sa­ve, to­kių ne­są­mo­nių ne­ra­šau. Žo­dį bu­vau da­vęs, kad ne­ra­šy­siu, vis ne­ran­du ar­gu­men­tų, ko­dėl taip tu­rė­čiau da­ry­ti“, – po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras.

„Lau­kiu kol pri­ims spren­di­mą prem­je­ras ar­ba lau­kiu in­ter­pe­lia­ci­jos. Yra vi­sas bū­das prie­mo­nių ši­to­kį mi­nis­trą su­tvar­ky­ti ir lei­siu tą ar­se­na­lą nau­do­ti“, – pri­dū­rė jis.

Pa­klaus­tas, ko­dėl in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­my­ne įtrauk­tas aso­cia­ci­jos EE­PA (Elek­tros ir elek­tro­ni­nės įran­gos ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų aso­cia­ci­ja) klau­si­mas, mi­nis­tras at­sa­kė: „Ky­šo au­sys“.

„Taip, aš se­niai tai kal­bu gar­siai, pro­ku­ra­tū­rai ati­duo­ta daug me­džia­gos ir šian­dien pro­ku­ra­tū­ra at­as­kai­tą tei­kė ir pa­pra­šiau pro­ku­ro­rą at­kreip­ti dė­me­sį į to­kias by­las, pro­ku­ro­ras yra pa­ža­dė­jęs“, – į klau­si­mą, ar kas nors ban­do su juo su­si­do­ro­ti, at­sa­kė K.Tre­čio­kas.

Kam ga­li bū­ti nau­din­gas jo pa­si­trau­ki­mas, K.Tre­čio­kas ne­at­sa­kė ir kal­bė­jo užuo­mi­no­mis: „Y­ra da­ly­kų, ku­riuos ži­nau ir ne­tu­riu sa­ky­ti ar­ba ne­ga­liu įro­dy­ti. Lai­kas par­odys, bet yra by­los, ku­rias esa­me pra­dė­ję, tie mi­li­jo­ni­niai su­kčia­vi­mai, vi­so­kių pa­žy­mų ra­šy­mai ne­ga­li lik­ti, rei­kia kaž­ką da­ry­ti, juk dan­gus griū­va. Jei rim­tai, tie pa­žei­dė­jai, jie, aš ma­nau, ir da­ro kaž­ką.“

Pa­klaus­tas, ar VTEK iš­aiš­ki­nus, kad mi­nis­tras pa­žei­dė eti­ką, K.Tre­čio­kas tei­gė teik­siąs at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą: „Taip, jau ta­da, kas lie­ka, ta­da ne­etiš­kas tu­rės pa­si­trauk­ti“.

„Pi­ni­gai yra įta­kin­gi, ne­svar­bu, kie­no tai yra: per­dir­bė­jų, kon­tra­ban­di­nin­kų, nar­ko­ti­kų pi­ni­gai, ban­kų pi­ni­gai. Pi­ni­gai da­ro pas mus da­bar spren­di­mus“, – BNS pa­klaus­tas, ar ša­lies at­lie­kų per­dir­bė­jai yra to­kie įta­kin­gi ir ga­li pa­keis­ti jiems ne­tin­kan­tį mi­nis­trą, sa­kė K.Tre­čio­kas.

„Vie­ni iš tų, ku­rie ma­nęs ti­krai ne­pa­gei­dau­ja, ti­krai yra (...) ku­rie or­ga­ni­zuo­ja (at­lie­kų per­dir­bi­mą – BNS), or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios iš­ra­ši­nė­ja fik­ty­vias pa­žy­mas, jiems iš ti­krų­jų yra di­de­lė kliū­tis“, – sa­kė K.Tre­čio­kas.

Mi­nis­tras tei­gė, kad dėl fik­ty­vaus at­lie­kų per­dir­bi­mo or­ga­ni­za­vi­mo bu­vo su­kur­ta dar­bo gru­pė, jo­je yra ne tik Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, bet ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos, pro­ku­ra­tū­ros, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, ki­tų mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai.

„Vi­sam ši­tam bū­ry su­slėp­ti ga­lus ar­ba la­bai bran­giai kai­nuos, ar­ba ši­tas rei­ka­las pa­ju­dės. Tai yra sig­na­las, už tai man nie­kad ne­at­leis“, – sa­kė K.Tre­čio­kas.

In­ter­pe­lia­ci­ją ap­lin­kos mi­nis­trui ini­ci­ja­vo opo­zi­ci­niai Sei­mo kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Jie su­rin­ko rei­kia­mą par­la­men­ta­rų skai­čių, kad ši pro­ce­dū­ra bū­tų pra­dė­ta.

Tei­sė­sau­ga nu­trau­kė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me aiš­ki­no­si ga­li­mą ne­tei­sė­tą po­vei­kį ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo. Pro­ku­ra­tū­ra ty­ri­mo me­džia­gą per­da­vė ver­tin­ti VTEK. Iš vie­šai pa­skelb­tų po­kal­bių iš­klo­ti­nių pa­aiš­kė­jo, kad Drus­ki­nin­kų me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas ne kar­tą pra­šė K.Tre­čio­ko par­eng­ti nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo, o šis pa­ža­dė­jo tai pa­da­ry­ti. Toks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas pri­im­tas per­nai rug­sė­jį.