Premjeras dėl G. Kildišienės: jokios indulgencijos negali būti
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad jo­kiems po­li­ti­kams ne­ga­li bū­ti tai­ko­mos iš­im­tys dėl skaid­ru­mo.

Tai jis par­eiš­kė pa­pra­šy­tas įver­tin­ti Sei­mo na­rės, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vės Gre­tos Kil­di­šie­nės nau­do­ji­mą­si „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu.

„Aš ga­liu tik pa­kar­to­ti ly­giai tą pa­tį – kad ab­so­liu­čiai jo­kios in­dul­gen­ci­jos, ne­ga­li bū­ti nie­kam iš­im­čių da­ro­ma, o tie klau­si­mai, jei­gu ky­la vi­suo­me­nei, tai tu­ri bū­ti ti­krai at­sa­ky­ti ir pir­miau­sia at­sa­ky­ti pa­čių po­li­ti­kų“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pir­ma­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Jis taip pat sa­kė, kas pats G.Kil­di­šie­nės el­ge­sio ne­no­ri ver­tin­ti.

„Aš ne­no­riu ver­ti­ni Sei­mo na­rių ke­lio­nių, poil­sio, užk­la­si­nės veik­los ar­ba as­me­ni­nių san­ty­kių. Tai nė­ra Vy­riau­sy­bės klau­si­mas ir aš ne­ko­men­tuo­siu (...). Aš ti­krai ne­no­riu ko­men­tuo­ti, kol nė­ra pa­dė­ti taš­kai, spren­di­mai. Aš sa­vo nuo­mo­nę tu­riu, bet ka­da bus mo­men­tas, tai pa­mi­nė­siu“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, į klau­si­mus dėl G.Kil­di­šie­nės in­te­re­sų tu­ri at­sa­ky­ti tiek Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, tiek Sei­mo eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

LVŽS pir­mi­nin­kas ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis šeš­ta­die­nį BNS pa­tvir­ti­no, kad jo pa­va­duo­to­ja par­la­men­ta­rė G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si jo val­do­mam „Ag­ro­kon­cer­nui“ pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“. Jis pra­ne­šė, jog „Ag­ro­kon­cer­nas“ iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du šį au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ja ki­tam ne­įvar­di­ja­mam pri­va­čiam as­me­niui, o pa­sta­ra­sis, anot R.Kar­baus­kio, tei­sė­tais bū­dais lei­džia juo nau­do­tis Sei­mo na­rei.

Ži­niask­lai­dai pa­skel­bus, ko­kiu au­to­mo­bi­liu va­ži­nė­ja G.Kil­di­šie­nė, par­la­men­ta­rė pa­pra­šė Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pa­aiš­kin­ti, ar jai rei­kė­jo in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ti, kad nau­do­ja­si ar­ti­mo gi­mi­nai­čio iš bend­ro­vės „Ag­ro­kon­cer­nas“ pirk­tu au­to­mo­bi­liu.

„Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius in­si­nua­ci­joms ne­va Gre­ta Kil­di­šie­nė yra ne­tin­ka­mai dek­la­ra­vu­si san­do­rius su ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, Sei­mo na­rė krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją ir pra­šo iš­aiš­kin­ti, ar Sei­mo na­riai pri­va­lo pri­va­čių­jų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ti ne tik sa­vo bei su­tuok­ti­nių, bet ir vi­sus ki­tus at­ve­jus, ka­da ar­ti­mie­ji gi­mi­nai­čiai su­da­ro san­do­rius su ju­ri­di­niais as­me­ni­mis“, – ra­šo­ma pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me LVŽS In­fo­cen­tro pra­ne­ši­me.