Premjeras: Darbo kodeksas įsigalios liepą
Dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tis nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas, pri­im­tas dar pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, ta­čiau nau­jo­jo Sei­mo pus­me­čiui ati­dė­tas, lie­pą įsi­ga­lios su to­mis pa­tai­so­mis, dėl ku­rių jau yra ap­sisp­ren­du­si Tri­ša­lė ta­ry­ba, kar­to­ja prem­je­ras.

Dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tis nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas, pri­im­tas dar pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, ta­čiau nau­jo­jo Sei­mo pus­me­čiui ati­dė­tas, lie­pą įsi­ga­lios su to­mis pa­tai­so­mis, dėl ku­rių jau yra ap­sisp­ren­du­si Tri­ša­lė ta­ry­ba, kar­to­ja prem­je­ras.

Tuo me­tu prof­są­jun­gos no­rė­tų, kad ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų nu­kel­tas dar pus­me­čiui ir vi­sos pa­tai­sos, su­si­ju­sios su pre­zi­den­tės Da­lios Gry­bau­si­tės ve­to, bū­tų aps­vars­ty­tos Tri­ša­lė­je Ta­ry­bo­je ir pri­im­tos vie­nu me­tu.

Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad Tri­ša­lė ta­ry­bos pa­lai­min­tas pa­tai­sas Vy­riau­sy­bė aps­vars­tys ba­lan­džio 19 die­ną. Jis taip pat pa­brė­žė, kad vi­sos pa­tai­sos, ku­rias par­la­men­ta­rai re­gis­truos, bus at­mes­tos – toks esąs „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų koa­li­ci­jos spren­di­mas.

„Es­mi­nis da­ly­kas, kad lie­pos 1 die­nai ši­tas ko­dek­sas, ku­ris ati­dė­lio­tas, su pa­tai­so­mis, dėl ku­rių su­tar­ta, įsi­ga­lios. Jei­gu bus ban­do­ma re­gis­truo­ti Sei­me įvai­rias pa­tai­sas, koa­li­ci­ja nu­spren­dė, kad jos tu­rė­tų bū­ti at­mes­tos“, – an­tra­die­nį po val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­si­ta­ri­mo žur­na­lis­tams Sei­me tei­gė prem­je­ras.

S.Skver­ne­lis ti­ki­si, kad Tri­ša­lės ta­ry­bos su­si­ta­ri­mams Vy­riau­sy­bė ba­lan­džio 19-ąją pri­tars.

„Ką su­ta­rė Tri­ša­lė ta­ry­ba, Vy­riau­sy­bė ki­tą tre­čia­die­nį adap­tuos, svars­tys po­sė­dy­je ir ati­duos Sei­mui. Vi­si ne­su­ta­ri­mai, ku­rie yra, jie nu­krei­pia­mi į Tri­ša­lę ta­ry­bą, dis­ku­si­jos te­nai to­liau vyks­ta, ieš­ko­ma spren­di­mų, su­si­ta­ria, ta­da at­ei­na į Vy­riau­sy­bę ir ei­na į Sei­mą“, – pri­dū­rė prem­je­ras.

Nors S.Skver­ne­lis abe­jo­ja, kad iki Dar­bo ko­dek­so svars­ty­mo Sei­me Tri­ša­lė ta­ry­ba spės su­si­tar­ti ir dėl ki­tų klau­si­mų, sa­ko, kad šios pa­tai­sos vis­gi ga­lė­tų bū­ti pri­ima­mos. Ta­čiau jei­gu taip ne­at­si­tiks, pa­kei­ti­mai bus pri­ima­mi vė­liau, kai su­ta­ri­mą ras Tri­ša­lė ta­ry­ba.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas BNS tei­gė, kad val­dan­čių­jų su­si­ta­ri­mas dėl pa­tai­sų, ku­rioms nė­ra pri­ta­ru­si Tri­ša­lė ta­ry­ba, ne­svars­ty­mo Sei­me esąs tei­sin­gas. Ta­čiau, pa­sak jo, prof­są­jun­goms yra su­nkiau nei darb­da­viams, ku­rie yra „ge­res­nė­se po­zi­ci­jo­se“.

„Mes da­bar esa­me to­kio­je pa­dė­ty­je, kad tas ko­dek­sas, ku­ris tu­ri įsi­ga­lio­ti, darb­da­viams yra tru­pu­tį nau­din­ges­nis, to­dėl jie tu­ri ge­res­nę plat­for­mą de­ry­boms – jei­gu ne­su­si­ta­ria­me, lie­ka tos pa­čios nuo­sta­tos. Mes ta­ria­mes ant nau­jo­jo ko­dek­so pa­grin­do, ja­me jau užp­rog­ra­muo­tos ge­res­nės są­ly­gos darb­da­viams, o ne dar­buo­to­jams, o jie sten­gia­si dar iš­peš­ti, kad jiems bū­tų dar nau­din­giau“, – sa­kė A.Čer­niaus­kas.

Jis no­rė­tų, kad ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų ati­dė­tas iki 2018 me­tų pra­džios.

„Gal ge­riau ati­dė­ti dar pus­me­čiui. Gal tai darb­da­vius, ne­no­rin­čius ati­dė­ji­mo, pa­ska­tin­tų de­ry­boms. Jei­gu jie su­pras­tų, kad tas ko­dek­sas ne­įsi­ga­lios iki to lai­ko, kol ne­ra­si­me Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je komp­ro­mi­so, gal jie bū­tų lanks­tes­ni de­ry­bo­se“, – tei­gė Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos ly­de­ris.

Pa­sak A.Čer­niaus­ko, Tri­ša­lė ta­ry­ba yra pri­ta­ru­si ne­di­de­lei da­liai pre­zi­den­tės ve­to iš­kel­tų klau­si­mų.

„Čia yra tik ne­di­de­lė da­lis iš pre­zi­den­tės ve­to, dėl ko mes su­ta­rė­me Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Ki­tais klau­si­mams ne­pri­ta­rė darb­da­viai“, – sa­kė prof­są­jun­gų ly­de­ris.

Ko­vo 17-ąją dar­buo­to­jų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai bai­gė dis­ku­si­jas dėl di­džiau­sius gin­čus kė­lu­sių Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų. Pa­vy­ko su­tar­ti dėl dar­bo ar­bi­tra­žo spren­di­mų ne­vyk­dy­mo mak­si­ma­laus bau­dos dy­džio, dėl to, kad dar­bo ar­bi­tra­žą ga­li­ma ini­ci­juo­ti abie­jų pu­sių su­ta­ri­mu, dėl dar­bi­nio teis­nu­mo ir veiks­nu­mo są­vo­kos grą­ži­ni­mo, dėl kom­pen­sa­ci­jos už dar­bą lau­ko są­ly­go­mis ir kil­no­ja­mo dar­bo po­bū­džio grą­ži­ni­mo.

Su­tar­ta, kad dar­buo­to­jų at­os­to­gos per me­tus sieks 20 dar­bo die­nų, o pa­pil­do­mos at­os­to­gų die­nos bus re­gu­liuo­ja­mos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais, be to, dar­buo­to­jai per sa­vai­tę ne­ga­lės dirb­ti il­giau nei 60 va­lan­dų, įskai­tant pa­pil­do­mą dar­bą ir virš­va­lan­džius. Dir­ban­tiems pa­gal su­mi­nę dar­bo lai­ko aps­kai­tą bus tai­ko­mas 3 mė­ne­sių aps­kai­ti­nis lai­ko­tar­pis, o mak­si­ma­lus dar­bo lai­kas – ne dau­giau kaip 52 va­lan­dos per sa­vai­tę, ne­įs­kai­tant pa­pil­do­mo dar­bo.

Be to, ta­ry­ba nu­ta­rė, kad dar­bo ta­ry­bos bus stei­gia­mos įmo­nė­se, ku­rio­se dir­ba ne ma­žiau kaip 20 dar­buo­to­jų, ta­čiau jei treč­da­lis jų pri­klau­so pro­fe­si­nei są­jun­gai, ta­ry­bos ne­bus, o jos funk­ci­jas pe­rims pro­fe­si­nė są­jun­ga. Vie­ta dar­bo ta­ry­bo­je tu­rės pri­klau­sy­ti prof­są­jun­gai.

Su­ta­ri­mo ne­ras­ta dėl strei­kų or­ga­ni­za­vi­mo, lo­kau­tų pa­skel­bi­mo, dar­buo­to­jų at­sto­vų pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų, ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių, dėl dar­bo gra­fi­kų, ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties, in­te­re­sų konfliktų

Lie­tu­vos pro­fe­si­nė są­jun­ga „Sand­rau­ga“ vie­nin­te­lė iš pro­fe­si­nių są­jun­gų ne­pa­si­ra­šė Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rių su­si­ta­ri­mo dėl gin­čy­ti­nų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų.