Premjeras dar kartą ragina J. Milių atsistatydinti
Al­gir­das But­ke­vi­čius po Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos spe­cia­lis­tų pra­ne­ši­mo apie at­lik­tą ana­li­zę ir pa­žei­di­mus Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) veik­lo­je dar kar­tą ra­gi­na tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių at­sis­ta­ty­din­ti iš par­ei­gų.

„Su­si­pa­ži­nus su šian­dien STT vie­šai pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ky­la abe­jo­nių dėl įstai­gos veik­los skaid­ru­mo, o va­do­vas tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę. Kaip ra­šo­ma STT pra­ne­ši­me spau­dai, ty­ri­mu kons­ta­tuo­ti at­ve­jai, kai „net ir nu­sta­tę mais­to pro­duk­tų sau­gos, hi­gie­nos ar ženk­li­ni­mo pa­žei­di­mų ins­pek­to­riai ne vi­sa­da nu­ro­dė juos pa­ša­lin­ti bei pa­teik­ti ati­tin­ka­mų trū­ku­mų ša­li­ni­mo pla­ną“, [...] be to, tar­ny­bos ins­pek­to­riai ne vi­sais at­ve­jais pri­ima vie­no­dus spren­di­mus dėl šių pa­žei­di­mų ma­ža­reikš­miš­ku­mo. Toks STT par­eiš­ki­mas su­kė­lė dar dau­giau abe­jo­nių VMVT va­do­vo veik­la. Ne­ga­liu pa­si­ti­kė­ti tar­ny­bos di­rek­to­riu­mi ir ra­gi­nu jį ne­del­siant at­sis­ta­ty­din­ti“, – sa­ko prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas ti­ki­si, jog VMVT di­rek­to­rius ap­sisp­ręs pa­lik­ti va­do­vo par­ei­gas, to­kiu bū­du su­ma­žin­da­mas te­mos es­ka­la­vi­mą ir da­ro­mą ža­lą vi­sai sis­te­mai vie­šo­jo­je erd­vė­je.

Šian­dien prem­je­ras krei­pė­si į STT pra­šy­da­mas raš­tu pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie at­lik­tą VMVT veik­los ty­ri­mą.