Premjeras bylinėsis su A. Bilotaite
Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­da­vė par­la­men­ta­rę kon­ser­va­to­rę Ag­nę Bi­lo­tai­tę į teis­mą dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo.

Prem­je­ras kon­ser­va­to­rę pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka aps­kun­dė dėl kal­bų apie jo žen­to Eval­do Vai­ta­siaus vers­lą, iš ku­rio ki­lus skan­da­lui jis pa­si­trau­kė. Ieš­ki­ny­je nu­ro­do­ma, kad A.Bi­lo­tai­tė pa­sklei­dė ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čią, ieš­ko­vo gar­bę ir oru­mą že­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją.

Kaip BNS in­for­ma­vo prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė, skun­džia­ma­si dėl tei­gi­nių: „Prem­je­ro žen­tas do­va­nų gau­na ak­ci­jų“ ir „...mes ma­to­me žen­to is­to­ri­ją – mes ma­to­me ak­ci­jų do­va­no­ji­mą, aš ma­tau ky­šį“.

Kon­ser­va­to­rė A.Bi­lo­tai­tė prem­je­ro el­ge­sį va­di­na ne­so­li­džiu ir sa­ko, jog to­kie veiks­mai de­mons­truo­ja, kad da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė tu­ri prob­le­mų dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos.

„Prem­je­ras pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka ma­ne pa­da­vė į teis­mą dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo, tai su­si­ję su tuo, kad aš iš­reiš­kiau nuo­mo­nę, jog ši Vy­riau­sy­bė ko­rum­puo­ta, pir­miau­sia tai bu­vo su­si­ję su žen­to is­to­ri­ja. Man iki šiol ky­la abe­jo­nių, nes nė­ra at­sa­ky­ti klau­si­mai, kaip tos ak­ci­jos bu­vo įsi­gy­tos, už ko­kius pi­ni­gus. Kad ši Vy­riau­sy­bė ko­rum­puo­ta, pa­sit­vir­ti­na, nes šian­dien ma­to­me ne vie­ną įvy­kį, tiek Drus­ki­nin­kuo­se, tiek Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je. Tai ro­do, kad yra prob­le­mų ir ne vis­kas ge­rai“, – an­tra­die­nį BNS sa­kė A.Bi­lo­tai­tė.

„Man at­ro­do keis­to­kai, kad pats prem­je­ras im­asi ini­cia­ty­vos pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka, gi­na sa­vo gar­bę ir oru­mą, man at­ro­do, kad ne­la­bai so­li­du prem­je­rui“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rė.

Pra­ėju­siais me­tais opo­zi­ci­ja sie­kė aiš­kin­tis, kaip ir ko­kio­mis są­ly­go­mis įmo­nė „Mi­nis­te­rium“, ku­rios ak­ci­nin­ku bu­vo E.Vai­ta­sius, lai­mė­jo stam­bius vals­ty­bi­nius vie­ši­ni­mo pa­slau­gų kon­kur­sus. Kon­ser­va­to­riams įta­ri­mų kė­lė ap­lin­ky­bės, kaip prem­je­ro žen­tas įsi­gi­jo pu­sę įmo­nės ak­ci­jų.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko žen­tas 50 proc. „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­jų bu­vo įsi­gi­jęs iš li­ku­sias įmo­nės ak­ci­jas val­džiu­sio Man­to Kra­saus­ko, ku­ris anks­čiau jas įsi­gi­jo iš bu­vu­sios prem­je­ro vi­suo­me­ni­nės pa­ta­rė­jos Da­lios Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės sū­naus Si­mo­no Gied­rai­čio. Opo­zi­ci­ja klau­sė, „ar tai ne­bu­vo ap­si­mes­ti­nis san­do­ris, ku­ris ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip at­si­ly­gi­ni­mas ar do­va­na mi­nis­tro pir­mi­nin­ko šei­mai“.

Ki­lus triukš­mui E.Vai­ta­sius ak­ci­jas par­da­vė. Tuo­met pra­neš­ta, kad jos par­duo­tos už tą pa­čią kai­ną, už ko­kią pirk­tos, ta­čiau kon­kre­ti su­ma ne­atsk­leis­ta.