Premjeras: būtų lengviau rinktis iš keleto kandidatų
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą iš­rink­ti bū­tų leng­viau jei­gu par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bū­tų pa­tei­ku­si dau­giau kan­di­da­tū­rų į šį pos­tą,  sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Iš pra­džių bu­vo ža­dė­ta, kad bus pa­teik­tos net še­šios kan­di­da­tū­ros. Aiš­ku, ta­da bū­tų bu­vę daug leng­viau ir grei­čiau pri­im­ti spren­di­mus“, – šeš­ta­die­nį žur­na­lis­tams Kau­ne sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pa­tei­kė Po­vi­lo Gy­lio kan­di­da­tū­rą. „Drą­sos ke­lio“ par­ti­ja, pa­gal ku­rios są­ra­šą P.Gy­lys iš­rink­tas į Sei­mą, įkur­ta po va­di­na­mo­jo pe­do­fi­li­jos skan­da­lo Gar­lia­vo­je. „Tvar­kie­čių“ siū­lo­mas kan­di­da­tas į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus P.Gy­lys ne kar­tą aš­triai kri­ti­ka­vo tei­sė­sau­gos veiks­mus šio­je by­lo­je.

P.Gy­lio kan­di­da­tū­ros tei­ki­mą į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vus da­bar­ti­nis mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pa­va­di­no spjū­viu į vei­dą tei­sė­sau­gai ir vi­suo­me­nei.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na P.Gy­lio po­žiū­rį ir pa­si­sa­ky­mus apie tei­sė­sau­gą tei­gė, kad „vi­sų po­li­ti­kų pa­si­sa­ky­mus tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų at­žvil­giu ver­ti­nu ne­igia­mai, jei­gu tam nė­ra fak­tų, ku­rie įro­dy­tų, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos yra pa­da­rę tam ti­kras klai­das“.

Dėl vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro A.But­ke­vi­čius ža­da ap­sisp­ręs­ti ga­vęs in­for­ma­ci­ją iš tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų. P.Gy­lio kan­di­da­tū­rą so­cial­de­mo­kra­tai ža­da svars­ty­ti par­ti­jos val­dy­bos po­sė­dy­je.

P.Gy­lio kan­di­da­tū­rą penk­ta­die­nį prem­je­rui pa­tei­kė val­dan­čio­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas. P.Gy­lys siū­lo­mas vie­to­je S.Skver­ne­lio, ku­rį jį de­le­ga­vu­si par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­šau­kia iš mi­nis­tro pos­to, nes šis ofi­cia­liai pa­sis­kel­bė Sei­mo rin­ki­muo­se kan­di­da­tuo­sian­tis su ki­ta po­li­ti­ne jė­ga.