Premjeras: bus sumažintos kai kurios išlaidos
Ieš­kant, iš ko fi­nan­suo­ti pa­pil­do­mas 90 mln. li­tų iš­lai­das kul­tū­ri­nin­kams, mo­ki­nių krep­še­liui ir žem­dir­biams, bus su­ma­žin­tos kai ku­rios ki­tos 2015 me­tų biu­dže­to iš­lai­dos, sa­ko prem­je­ras. Ta­čiau ko­kias iš­lai­das ke­ti­na­ma su­ma­žin­ti, Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­atsk­lei­džia.

„Ma­nau, kad šian­dien bus spren­džia­mas klau­si­mas (...), nu­ro­dant kon­kre­čius skai­čius, ko­kio­je po­zi­ci­jo­je bus su­ma­žin­ti asig­na­vi­mai, ku­rie yra su­pla­nuo­ti jau at­ski­riems asig­na­vi­mų val­dy­to­jams, ar­ba kaž­kam bus di­di­na­ma. Ti­krai ne­bus di­di­na­mos iš­lai­dos, tik bus kai ku­rioms po­zi­ci­joms su­ma­žin­ta“, - ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sakė

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­ro­dė Vy­riau­sy­bei pa­pil­do­mai su­ras­ti be­veik 90 mln. li­tų - dau­giau­sia jų bus skir­ta kul­tū­ros dar­buo­to­jams, mo­ki­niams ir žem­dir­biams, o lė­šų ras­ti, ma­ži­nant vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­das ir vals­ty­bės sko­los ap­tar­na­vi­mą.

A.But­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad šie pi­ni­gai į iš­lai­das įtrauk­ti ne­tei­sin­gai.

„Jei­gu kaž­ku­riai sri­čiai di­di­ni asig­na­vi­mus, tai tu­ri nu­ro­dy­ti, koks yra nau­do­ja­mas šal­ti­nis, - ar kaž­ką ma­ži­ni, ar pa­ja­mas pa­di­di­ni. Tai čia bu­vo klai­da, kad jie bu­vo įra­šę ma­žin­ti val­dy­mo iš­lai­das, tai tu­rė­jo bū­ti aiš­kiai apib­rėž­ta, ko­kiems asig­na­vi­mų val­dy­to­jams ma­ži­ni ir ki­ta po­zi­ci­ja iš­sa­ky­ta - ma­ži­na­ma sko­los ap­tar­na­vi­mo su­ma, bet ne­bu­vo ir­gi kon­kre­taus skai­čiaus. Tai čia ir bu­vo pro­ce­dū­ri­nis pa­žei­di­mas“, - aiš­ki­no prem­je­ras.

Prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė Laz­daus­kie­nė sa­kė, kad pa­ja­mų šal­ti­nius pa­gal Sei­mo sta­tu­tą tu­rė­tų nu­ro­dy­ti pats Sei­mas - šiuo at­ve­ju jo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Ta­čiau nei ji, nei Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to va­do­vai tre­čia­die­nį va­ka­re ne­ga­lė­jo nu­ro­dy­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų šal­ti­nių.

Sei­mas pri­ta­rė li­be­ra­lų siū­ly­mui nuo ki­tų moks­lo me­tų kiek­vie­nam moks­lei­viui per mė­ne­sį skir­ti 15 eu­rų (apie 50 li­tų) po­pa­mo­ki­nei veik­lai - tam nuo 2015-ųjų spa­lio rei­kė­tų apie 11,2 mln. li­tų (3,2 mln. eu­rų). Dar 61 mln. li­tų (17,7 mln. eu­rų) nu­tar­ta skir­ti ša­lies žem­dir­biams, 17 mln. li­tų (4,92 mln. eu­rų) - kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti.