Premjeras: bausmių vykdymo sistema – sovietinė su adaptuota lietuviška versija
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį kvie­čia­si Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus vy­riau­sią­ją bu­hal­te­rę Ra­są Ka­zė­nie­nę ap­tar­ti pa­dė­tį šio­je įstai­go­je.

Ne­se­niai ke­lių kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ti­krin­tas Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­rius su­lau­kė nau­jų pa­ti­kri­ni­mų. Dėl te­be­si­tę­sian­čių pa­žei­di­mų į mi­nis­te­ri­ją R.Ka­zė­nie­nė vėl krei­pė­si prieš ke­lias sa­vai­tes.

Ji tei­gia, kad lai­ki­no­ji įstai­gos va­do­vy­bė ne tik ne­sku­ba tai­sy­ti nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų, bet kai ku­riuos jų ban­do užg­lais­ty­ti. Izo­lia­to­riaus va­do­vas Ar­vy­das Venc­lo­vas šiuos kal­ti­ni­mus ne­igia.

R.Ka­zė­nie­nės pra­ne­ši­mą nag­ri­nė­ja Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas.

Lai­ki­nai ei­nan­tis Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas An­ta­nas Lau­ri­nė­nas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vus in­for­ma­vo, kad pra­dė­ti du tar­ny­bi­niai pa­ti­kri­ni­mai dėl izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jų veiks­mų, ku­riais „ga­li­mai ban­do­ma ap­sun­kin­ti spren­di­mų pri­ėmi­mą“, taip pat re­ko­men­duo­ta ne­ten­kin­ti vie­no dar­buo­to­jo pra­šy­mo at­leis­ti iš dar­bo sa­vo no­ru, kol ne­bus baig­tas pa­ti­kri­ni­mas.

Ka­dan­gi izo­lia­to­rius ne­įvyk­dė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mo nu­trauk­ti mai­ti­ni­mo pa­slau­gų tie­ki­mo su­tar­tį su „Nik­li­ta“ ir ne­tgi su­da­rė nau­ją san­do­rį, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė to­kį vie­šą­jį pir­ki­mą ini­ci­juo­ti ir at­lik­ti Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui.

S.Skvernelis prašo nušalinti laikinąjį Kauno tardymo izoliatoriaus vadovą, teisininkus./ Alinos Ožič nuotrauka

S.Skver­ne­lis pra­šo nu­ša­lin­ti lai­ki­ną­jį Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vą, teisininkus

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pra­šo tei­sin­gu­mo mi­nis­trės nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus lai­ki­ną­jį va­do­vą, izo­lia­to­riaus tei­si­nin­kus. M.Vai­niu­tė kol kas ne­sa­ko, ko­kius spren­di­mus pri­ims.

S. Skver­ne­lis apie baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mą sa­kė: „Baus­mių vyk­dy­mo sis­te­ma: vi­siš­ka so­vie­ti­nė sis­te­ma su adap­tuo­ta lie­tu­viš­ka ver­si­ja. Pa­pu­vu­si sis­te­ma, ki­to­kio žo­džio aš ne­ga­liu su­ras­ti. No­riu iš es­mės la­bai kar­di­na­lių žings­nių.“

„Mi­nis­trė pa­pra­šy­ta pa­da­ry­ti sku­bius žings­nius, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je bū­tų pa­skir­tas lai­ki­nas va­do­vas ne iš šios įstai­gos, va­do­vau­jan­tis Ka­lė­ji­mo de­par­ta­men­to sta­tu­tu, kad bū­tų nu­ša­lin­ti Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jai, ku­rie tu­rė­tų at­sto­vau­ti šiai įstai­gai teis­mi­niuo­se pro­ce­suo­se“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis sa­ko pa­pra­šęs mi­nis­trės Mil­dos Vai­niu­tės, kad teis­muo­se tar­dy­mo izo­lia­to­riui at­sto­vau­tų Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos tei­si­nin­kai, ku­rie „tu­rė­tų ak­ty­vią vals­ty­bės, o ne su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sių įstai­gos va­do­vų po­zi­ci­ją“.

Jis sa­ko, kad Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to im­uni­te­to tar­ny­ba „y­ra ne­įga­li“.

Šiuo me­tu Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo – kon­kur­są į šias par­ei­gas bir­že­lio pa­bai­go­je lai­mė­jęs bu­vęs de­par­ta­men­to va­do­vas, vė­liau vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Nor­ke­vi­čius kol kas ne­pas­kir­tas į par­ei­gas.

S.Skver­ne­lis, pa­klaus­tas, ar A.Nor­ke­vi­čius ga­li tap­ti nau­juo­ju de­par­ta­men­to va­do­vu, sa­kė, kad Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui tu­rė­tų va­do­vau­ti as­muo, ne­su­si­jęs jo­kiais ry­šiais su baus­mių vyk­dy­mo sis­te­ma.

Prem­je­ras taip pat tei­gė, kad tiek pir­mą­jį kar­tą apie pa­žei­di­mus in­for­ma­vu­siai, tiek apie tai, jog jie tę­sia­si prieš ke­lias sa­vai­tes pra­ne­šu­siai Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos sky­riaus vir­ši­nin­kei Ra­sai Ka­zė­nie­nei pa­siū­ly­ta pe­rei­ti į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, au­di­to pa­da­li­nį, kur ji ga­lė­tų pri­si­dė­ti ti­kri­nant Ka­lė­ji­mo de­par­ta­men­tui pa­val­džias įstai­gas.

„Ti­krai džiaug­čiau­si, kad ji įsi­lie­tų į mū­sų ko­lek­ty­vą“, – sa­kė M.Vai­niu­tė.

R.Ka­zė­nie­nė tvir­ti­no tu­rin­ti 12 me­tų pa­tir­ties at­lie­kant iš­anks­ti­nę fi­nan­sų kon­tro­lę, bet dar svars­ty­sian­ti šį pa­siū­ly­mą.

„Po to, kai in­for­ma­vau Lie­tu­vą apie ne­ge­ro­ves sa­vo sis­te­mo­je, esu ti­kra, kad ma­nęs ne­la­bai kas ir no­rė­tų pri­im­ti į sa­vo ko­lek­ty­vą, ne­bent tai bū­tų mo­der­ni vals­ty­bės įstai­ga. Ki­tų pa­siū­ly­mų ne­tu­riu, man šian­dien, tie­są pa­sa­kius, nau­jie­na bu­vo pa­siū­ly­mas, ku­rio aš ne­ga­liu vie­na­ša­liš­kai pri­im­ti“, – sa­kė ji.

Tuo me­tu spren­di­mą dėl A.Nor­ke­vi­čiaus, M.Vai­niu­tė tei­gė pri­im­sian­ti pir­ma­die­nį, po su­si­ti­ki­mo su A.Nor­ke­vi­čiu­mi.

„Gal­vo­ju, kad po po­kal­bio daug kas pa­aiš­kės“, – žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­trė.

Ji kol kas ne­atsk­lei­dė, ar bus nu­ša­li­na­mas Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vas Ar­vy­das Venc­lo­vas. Anot mi­nis­trės, jis lai­ki­nuo­ju va­do­vu bu­vo pa­skir­tas, „nes di­de­lio pa­si­rin­ki­mo ne­bu­vo“.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja prieš ke­lias sa­vai­tes pa­ve­dė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mą Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, ga­vu­si nau­ją R.Ka­zė­nie­nės pra­ne­ši­mą. Pa­ti­kri­ni­mas par­odė, kad iki šiol ne­įvyk­dy­tos Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos re­ko­men­da­ci­jos nu­trauk­ti mai­ti­ni­mo pa­slau­gų tie­ki­mo su­tar­tį su bend­ro­ve „Nik­li­ta“ – su šia įmo­ne net su­da­ry­tas nau­jas san­do­ris. M.Vai­niu­tė pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad su­tar­tis tu­rės bū­ti nu­trauk­ta.

Pa­ty­rė spaudimą

Po su­si­ti­ki­mo su Vy­riau­sy­bės va­do­vu R.Ka­zė­nie­nė tvir­ti­no, kad po pra­ne­ši­mų pa­ty­rė spau­di­mą, psi­cho­lo­gi­nė at­mos­fe­ra dar­bo­vie­tė­je ta­po su­dė­tin­ga, su­lau­kė „į­vai­rių epi­te­tų iš aukš­čiau­sio va­do­vo“.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te ir Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pa­ti­kri­ni­mas pa­gal R.Ka­zė­nie­nės in­for­ma­ci­ją at­lik­tas ir šių me­tų pa­va­sa­rį. Ty­ri­mo me­tu at­sis­ta­ty­di­no nuo 2015 me­tų de­par­ta­men­tui va­do­va­vu­si Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė, anks­čiau ji ėjo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­rės par­ei­gas. Po pa­ti­kri­ni­mo at­leis­tas izo­lia­to­riaus va­do­vas Ed­var­das Kviat­kaus­kas.

Prieš dvi sa­vai­tes iš par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no ir šį pa­ti­kri­ni­mą pri­žiū­rė­jęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Do­na­tas Ma­tui­za. Mi­nis­trė sa­kė, kad D.Ma­tui­za at­sis­ta­ty­di­no sa­vo no­ru ir pats tu­rė­tų ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją.

„Ne­ga­lė­čiau sa­ky­ti, kad vi­ce­mi­nis­tras Do­na­tas Ma­tui­za ne­tin­ka­mai ėjo par­ei­gas. Tas ty­ri­mas, ku­ris bu­vo at­lik­tas, iš es­mės pa­da­rė la­bai daug, kad ne­ge­ro­vės bū­tų at­skleis­tos – Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė iš es­mės at­sis­ta­ty­di­no dėl šio ty­ri­mo“, – ti­ki­no mi­nis­trė.

Dar penk­ta­die­nį lai­ki­nai ei­nan­tis Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas An­ta­nas Lau­ri­nė­nas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vus in­for­ma­vo, kad pra­dė­ti du tar­ny­bi­niai pa­ti­kri­ni­mai dėl izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jų veiks­mų, ku­riais „ga­li­mai ban­do­ma ap­sun­kin­ti spren­di­mų pri­ėmi­mą“. Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai re­ko­men­da­vo ne­ten­kin­ti vie­no dar­buo­to­jo pra­šy­mo at­leis­ti iš dar­bo sa­vo no­ru, kol ne­bus baig­tas pa­ti­kri­ni­mas.