Premjeras: Baltijos kelio 26-osios metinės – tai kartu nueitas kelias
Šian­dien Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius drau­ge su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos Vy­riau­sy­bių va­do­vais Lie­tu­vo­je mi­ni Bal­ti­jos ke­lio 26-ąsias me­ti­nes.

Taip pat pri­si­me­na ir vi­soms trims vals­ty­bėms tra­giš­kas pa­sek­mes at­ne­šu­sį Mo­lo­to­vo-Ri­ben­tro­po pa­ktą, ku­riuo sta­li­ni­nė So­vie­tų Są­jun­ga ir na­cis­ti­nė Vo­kie­ti­ja ne­tei­sė­tai pa­si­da­li­jo Eu­ro­pą ir pa­nai­ki­no Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę.

„Ne­pai­sant skau­džios pra­ei­ties, šian­dien džiau­giuo­si, jog prieš 26 me­tus tri­jų kai­my­ni­nių vals­ty­bių žmo­nės su­si­ki­bo ran­ko­mis ir par­ei­ka­la­vo lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos mū­sų vals­ty­bėms ir žmo­nėms. Po il­gų me­tų ga­li­me drą­siai sa­ky­ti, jog kar­tu mes nu­ėjo­me il­gą ke­lią. Šian­dien mes tu­ri­me ki­to­kį Vil­nių, Ry­gą ir Ta­li­ną – ti­krus eu­ro­pi­nius mies­tus, mo­der­nias Eu­ro­pos Są­jun­gos sos­ti­nes“, – sa­ko prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos prem­je­rai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Bal­ti­jos Mi­nis­trų Ta­ry­bos ne­for­ma­lia­me Mi­nis­trų Pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­me Pa­lan­go­je, ku­rio me­tu ap­ta­ria­mi mū­sų ša­lims ak­tua­lūs klau­si­mai.