Premjeras „Auksinių šakučių“ istorijoje kaltina prokurorus
„Auk­si­nių ša­ku­čių“ is­to­ri­jo­je yra kal­ti pro­ku­ro­rai, sa­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ir so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius, rug­sė­jį reikš­min­gai smu­kus pa­si­ti­kė­ji­mui kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Juo­zu Ole­ku ir ka­riuo­me­ne.

„Pir­miau­siai pa­ban­dy­si­me vi­suo­me­nei pa­sa­ky­ti tie­są. Gal vi­suo­me­nė pa­ti­kės, kad ši­ta­me skan­da­le yra kal­ti kai ku­rie pro­ku­ro­rai, ku­rie nu­trau­kė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą“, – žur­na­lis­tams Vil­niu­je šeš­ta­die­nį sa­kė prem­je­ras, pa­klaus­tas, kaip sieks at­sta­ty­ti pa­si­ti­kė­ji­mą kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma.

Jis tei­gė, kad su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją pla­čiau tu­rė­tų pa­aiš­kin­ti ir ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, nes jis yra at­sa­kin­gas už ka­riuo­me­nės Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­to vyk­do­mus vie­šuo­sius pir­ki­mus.

A.But­ke­vi­čius ne­at­sa­kė į BNS klau­si­mą, ar So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai prieš Sei­mo rin­ki­mus ne­ken­kia su­men­kęs pa­si­ti­kė­ji­mas kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Juo­zu Ole­ku.

Tuo me­tu LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas pri­pa­ži­no, kad smu­kęs rin­kė­ju pa­si­ti­kė­ji­mas J.Ole­ku su­ku­ria pa­pil­do­mų prob­le­mų so­cial­de­mo­kra­tų rin­ki­mų kam­pa­ni­jai.

„Kai dvi sa­vai­tes yra kal­ba­ma apie auk­si­nius šaukš­tus ir ša­ku­tes, o pa­grin­di­niu nu­si­kal­tė­liu įvar­di­na­mas mi­nis­tras (J.Ole­kas – BNS), da­lis žmo­nių ne­si­gi­li­na į de­ta­les, ne­si­gi­li­na į teis­mo spren­di­mą, ku­ria­me aiš­kiai pa­sa­ky­ta kas už ką at­sa­kin­gas ir kas ko ne­pa­da­rė, tas aiš­ku tu­ri ir tu­rės įta­kos. Ir pa­čiam Juo­zui Ole­kui pa­pil­do­mai rei­kia su­si­ti­ki­muo­se su rin­kė­jais įro­di­nė­ti, kad nė­ra kup­ra­nu­ga­ris“, – BNS sa­kė J.Sy­sas.

Ta­čiau, anot jo, dėl nau­jau­sių rei­tin­gų LSDP rin­ki­mų kam­pa­ni­jos iš es­mės ko­re­guo­ti ne­ke­ti­na­ma.

„Jau pa­kan­ka­mai daug in­for­ma­ci­jos bu­vo pa­teik­ta. Rei­kia to­liau vie­šin­ti teis­mo spren­di­mą, aiš­kiai įro­dant, kad tos gran­dys, į ku­rias krei­pė­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras, ku­rios tu­rė­jo at­lik­to dar­bą, jo ne­pa­da­rė. Tik aiš­ki­na­ma­sis dar­bas ga­li pa­dė­ti pa­keis­ti da­lies rin­kė­jų nuo­mo­nę“, – tvir­ti­no A.Sy­sas.

Jis sa­kė ne­ma­nan­tis, kad J.Ole­ko at­sis­ta­ty­di­ni­mas šiuo me­tu ga­lė­tų ką nors pa­keis­ti.

„Šiuo at­ve­ju, man at­ro­do, ti­krai ne­tu­rė­tų. Juo la­biau, kad aš čia ne­ma­tau mi­nis­tro kal­tės (....) Mes steng­si­mės dau­giau aiš­kin­ti bū­tent tai, ką nu­ro­dė teis­mas, net ci­tuo­jant la­bai kon­kre­čius da­ly­kus, kur par­ašy­ta, ko ne­pa­da­rė pro­ku­ra­tū­ra“, – sa­kė A.Sy­sas.

Jis sa­kė ne­ma­tan­tis ir ka­riuo­me­nės va­do J.V.Žu­ko at­sa­ko­my­bės.

„Šiuo at­ve­ju aš to­kios ka­te­go­riš­kos nuo­mo­nės ne­tu­riu, ta­čiau, ma­nau, kad ir ka­riuo­me­nės va­das bu­vo in­for­muo­tas, ži­no­jo ir bu­vo tas, ku­ris ir­gi sten­gė­si iš­spręs­ti (su­si­da­riu­sią pa­dė­tį – BNS). Kaip sa­kė kaž­kas iš eks­per­tų, bū­tų bu­vę ge­riau, jei vy­riau­sia ka­riuo­me­nės va­dė (pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė – BNS) bū­tų pa­sik­vie­tu­si vi­sus ir pa­siaiš­ki­nu­si, o ne­ban­džiu­si to da­ry­ti per vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nes. Mū­sų ka­riuo­me­nės įvaiz­džiui, ma­no nuo­mo­ne, tai bū­tų bu­vę ge­riau“, – tvir­ti­no A.Sy­sas.

Su J.Ole­ku BNS še­šia­die­nį ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti. BNS taip pat ne­pa­vy­ko gau­ti ka­riuo­me­nės va­do J.V.Žu­ko, ku­ris Kroa­ti­jo­je da­ly­vau­ja iš­va­žiuo­ja­mo­jo­je NA­TO ka­ri­nio ko­mi­te­to kon­fe­ren­ci­jo­je, ko­men­ta­ro.

Šeš­ta­die­nį „Lie­tu­vos ry­te“ skel­bia­ma rug­sė­jo pra­džio­je at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa par­odė, kad ka­riuo­me­nės rei­tin­gas, ly­gi­nant su lie­pos mė­ne­sį at­lik­ta apk­lau­sa, smu­ko maž­daug 9 proc. Lie­pą gink­luo­tą­sias pa­jė­gas tei­gia­mai ver­ti­no 57 proc. res­pon­den­tų, rug­sė­jį – 48,1 proc. apk­laus­tų­jų. Ne­pa­si­ti­kin­čių ka­riuo­me­ne pa­dau­gė­jo nuo 13,8 proc. iki 18,8 pro­cen­to.

Tuo me­tu kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą J.Ole­ką šiuo me­tu pa­lan­kiai ver­ti­na 16,8 proc. apk­laus­tų­jų, ne­pa­lan­kiai – 50,8 pro­cen­tų. Lie­pos mė­ne­sį tei­gia­mai mi­nis­trą ver­ti­no 29,2 proc. res­pon­den­tų, ne­igia­mai – 30,3 pro­cen­tai.

„Čia aki­vaiz­džiai smu­ko pa­si­ti­kė­ji­mas dėl to ša­ku­čių skan­da­lo, tai vi­siš­kai aki­vaiz­du“, – BNS sa­kė gy­ven­to­jų apk­lau­są at­li­ku­sios bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Pro­ku­ro­rai šiuo me­tu vyk­do du iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, su­si­ju­sius su ka­riuo­me­nės vyk­dy­tu lau­ko vir­tu­vės at­sar­gi­nių da­lių ir įran­kių pir­ki­mu. Vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas dėl pikt­nau­džia­vi­mo, ki­tas – dėl su­kčia­vi­mo.

Vie­šai­siais pir­ki­mais kraš­to ap­sau­gos si pa­stste­mo­je su­si­do­mė­ta, kai pa­aiš­kė­jo, kad ka­riuo­me­nė įvai­rių vir­tu­vės įran­kių iš bend­ro­vės „No­ta Be­ne“ už 4 tūkst. eu­rų pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau nei rin­ko­je.

2015 me­tų ko­vą Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra su Ka­ro po­li­ci­ja bu­vo pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo, įta­riant, kad „No­ta be­ne“ kli­ja­vo „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ lip­du­kus ant pro­duk­ci­jos, ku­rios ši bend­ro­vė ne­ga­mi­no.

„No­ta Be­ne“ di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad bend­ro­vės dar­buo­to­jai iš ti­krų­jų taip el­gė­si, nes ki­tu at­ve­ju ne­bū­tų spė­ję lai­ku įgy­ven­din­ti su­tar­ties su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne dėl to, kad kai ku­rių pre­kių pri­sta­ty­mo lai­kas iš „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ yra il­ges­nis, nei rei­ka­lau­ja su­tar­tis. Ga­liau­siai pa­aiš­kė­jo, kad „No­ta Be­ne“ da­lį įran­kių pir­ko ne iš Vo­kie­ti­jos tie­kė­jo, o iš Lie­tu­vos tie­kė­jo – bend­ro­vės „San­gai­da“.

Ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo pro­ku­ra­tū­ra nu­trau­kė šią va­sa­rą, nes tei­gė ne­ra­du­si nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties. Ta­čiau vie­šai pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai apie bran­giai pirk­tus „ auk­si­nius šaukš­tus“ bu­vo pra­dė­tas ki­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba. Be to, teis­mas pa­ten­ki­no Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos skun­dą ir nu­ro­dė at­nau­jin­ti anks­čiau pra­dė­tą, bet nu­trauk­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo.