Premjeras: atsisakius E. Vaitekūnui, naujas kandidatas į švietimo ministrus yra „darbietis“
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas bu­vo siū­lo­mas į švie­ti­mo mi­nis­trus, bet ga­liau­siai at­si­sa­kė užim­ti šias par­ei­gas.

„Šian­dien ry­te su kan­di­da­tu į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru bu­vau su­si­ti­kęs, jis man pra­ne­šė, kad at­si­sa­ko kan­di­da­tuo­ti į ši­tas par­ei­gas. Ar­gu­men­tai bu­vo iš­sa­ky­ti, kad ti­krai su­si­pa­ži­no per pra­ei­tą sa­vai­tę, ko­kie lau­kia di­džiu­liai dar­bai Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je. Lai­ko­tar­pis yra la­bai trum­pas ir jis ma­no, kad šiuo me­tu bū­tų ne­tiks­lin­ga užim­ti tas par­ei­gas“, - žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pir­ma­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Tai aiš­ku jo­kia pa­slap­tis, kai apie tai vie­šai kal­ba­ma“- sa­kė A.But­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ar tai - LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

A.But­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no ga­vęs nau­ją kan­di­da­tū­rą ir šiuo me­tu dėl kan­di­da­to yra krei­pę­sis į spe­cia­lią­sias tar­ny­bas.

„Taip, jis yra Dar­bo par­ti­jos na­rys“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis ti­ki­no, kad lai­kas, ka­da mi­nis­tras ga­li bū­ti pa­skir­tas, pri­klau­sys nuo spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dar­bo ope­ra­ty­vu­mo.