Premjeras atleido A. Zabulį iš visuomeninio konsultanto pareigų
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius an­tra­die­nį at­lei­do An­ta­ną Za­bu­lį iš sa­vo vi­suo­me­ni­nio kon­sul­tan­to par­ei­gų po to, kai tei­sė­sau­ga par­eiš­kė jam įta­ri­mus pre­ky­ba po­vei­kiu.

„Prem­je­ras ry­te pa­si­ra­šė do­ku­men­tus dėl A.Za­bu­lio at­lei­di­mo“, – BNS sa­kė mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja Auk­sė Kon­tri­mie­nė.

Tei­sė­sau­ga aiš­ki­na­si ga­li­mą po­vei­kį Sta­ty­bos ins­pek­ci­jai sie­kiant įtei­sin­ti „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se ir spau­di­mą sie­kiant nu­trauk­ti ne­įvar­di­ja­mą Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo stam­biu mas­tu.

Šia­me ty­ri­me įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu par­eikš­ti „Lie­tu­vos ry­to“ va­do­vui Ged­vy­dui Vai­naus­kui ir A.Za­bu­liui, ku­ris yra bu­vęs „Om­ni­tel“ va­do­vas. Spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais ty­ri­me bu­vo apk­laus­ti „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas, „Nor­fos“ tink­lo va­do­vas Dai­nius Dun­du­lis, liu­dy­to­jais apk­laus­ti ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Ge­ne­vi­čius ir ke­li Sta­ty­bų ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai.

R.Pa­ksas po apk­lau­sos pers­pė­jo dėl pa­vo­jaus Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­jai, „Lie­tu­vos ry­to“ gru­pei pri­klau­san­tis nau­jie­nų por­ta­las lry­tas.lt ci­ta­vo ad­vo­ka­tus, ku­rie ap­kal­ti­no tei­sė­sau­gą vyk­dant vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją. Prem­je­ras dėl ty­ri­mo kliū­čių dirb­ti koa­li­ci­jai ne­ma­to.