Premjeras apie galimą rusų išsilaipinimą Juodkrantėje: tarnybos reagavo laiku
Lie­tu­vos tar­ny­bos su­rea­ga­vo lai­ku ir tin­ka­mai, sa­kė prem­je­ras Al­gir­das Buk­te­vi­čius, pa­klaus­tas apie ga­li­mą ne­tei­sė­tą ru­sų iš­si­lai­pi­ni­mą Juo­dkran­tė­je.

„Ne­ga­liu (pa­sa­ko­ti), tai yra slap­ta in­for­ma­ci­ja. Tar­ny­bos su­rea­ga­vo lai­ku ir tin­ka­mai“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas in­ter­viu por­ta­lui lrt.lt pra­ne­šė, kad Juo­dkran­tė­je per pra­ty­bas ga­lė­jo bū­ti iš­si­lai­pi­nę ru­sų di­ver­san­tai.

„Ko­mi­te­te tiek ir te­bu­vo pa­sa­ky­ta – kad yra ti­ki­my­bė, jog tai įvy­ko. Ko­kia ta ti­ki­my­bė – su­nku at­sa­ky­ti, nes duo­me­nys nė­ra pa­ti­krin­ti 100 pro­cen­tų“, – tvir­ti­no A.Pa­ulaus­kas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas dau­giau įvy­kio de­ta­lių taip pat ne­atsk­lei­dė.

„Vi­są in­for­ma­ci­ją, ku­rią mes tu­ri­me ir ku­rią ga­li­me vie­šai pa­teik­ti, yra pa­teik­ta An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to at­as­kai­to­je“, – te­pa­sa­kė mi­nis­tras.

Ne­se­niai vie­šai pa­skelb­ta­me grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­me ra­šo­ma, jog yra po­žy­mių, kad Ru­si­jos spe­cia­lio­sios pa­skir­ties ka­ri­niai da­li­niai tai­kos me­tu at­lie­ka pra­sisk­ver­bi­mus į už­sie­nio vals­ty­bes.

NSGK na­rė, bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė, kad šis at­as­kai­tos sa­ki­nys yra svar­biau­sias vi­sa­me do­ku­men­te.

„Kaip su­pra­tau iš po­kal­bių mums pri­sta­tant at­as­kai­tą, tai nė­ra vien­kar­ti­niai da­ly­kai ir tai ne tik Lie­tu­vo­je. Ir Len­ki­jo­je. Pa­žiū­rė­ki­te, kai bu­vo skan­da­las po­van­de­ni­nio lai­vo Šve­di­jo­je, juk iš es­mės yra tas pats. Ru­si­ja, vyk­dy­da­ma ka­ri­nes pra­ty­bas Bal­ti­jos jū­ro­je ir mū­sų re­gio­ne, ji ban­do to­kius da­ly­kus, de­ja. At­ro­do, ne­pat­vir­tin­tais duo­me­ni­mis, kad to­kių at­ve­jų bū­ta ir Lie­tu­vo­je“, – sa­kė ji.

Eks­mi­nis­trės tei­gi­mu, Ne­rin­ga ir Klai­pė­da yra vie­na jau­triau­sių zo­nų, kal­bant apie sie­nos sau­gu­mą.

„Pa­žiū­rė­ki­te į že­mė­la­pį, Ne­rin­ga yra tik smė­lio lo­pi­nė­lis, ku­ria­me yra gal tik ke­le­tas po­li­ci­nin­kų. Ši­ta da­lis su Klai­pė­da, ži­no­ma, kar­tu yra vie­na iš jau­trių zo­nų, ku­rio­je, kaip ro­do at­as­kai­ta, Ru­si­ja la­bai ak­ty­viai tre­ni­ruo­ja­si pa­ban­dy­ti iš­si­lai­pin­ti“, – tvir­ti­no po­li­ti­kė.

R.Juk­ne­vi­čie­nės duo­me­nis, Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos pa­žei­di­mas ne­bu­vo fik­suo­tas.

„Tai reiš­kia, kad bu­vo tik žval­gy­bi­niai duo­me­nys“, – tei­gė ji.

Mi­nė­tas įvy­kis ga­lė­jo bū­ti ne 2015 me­tais, o anks­čiau.

„Ka­dan­gi duo­me­nys nė­ra iki ga­lo pa­tvir­tin­ti, aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti nei iš kur jie gau­ti, nei kaip gau­ti, tai ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ar tin­ka­mai Lie­tu­vos tar­ny­bos rea­ga­vo“, – sa­kė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Ji vy­lė­si, kad po to­kių at­ve­jų Lie­tu­vos jū­rų sie­na bus ati­džiau sau­go­ma.