Premjeras A. Pabedinskienę komandiruoja į Niujorką
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su­da­rė vy­riau­sy­bi­nę de­le­ga­ci­ją da­ly­vau­ti Niu­jor­ke vyk­sian­čia­me Jung­ti­nių Tau­tų (JT) ren­gi­ny­je. Iš Lie­tu­vos į jį 4 die­noms siun­čia­ma so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė su pa­val­di­ne.

Ko­vo 14–24 die­no­mis Niu­jor­ke vyk­sian­čio­je JT Mo­te­rų pa­dė­ties ko­mi­si­jos 60-ojo­je se­si­jo­je mū­sų ša­liai at­sto­vaus 4 par­ei­gū­nės. Be de­le­ga­ci­jos va­do­vės A. Pa­be­dins­kie­nės į ren­gi­nį iš Lie­tu­vos vyks So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) Tarp­tau­ti­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ri­ta Skre­biš­kie­nė. Taip pat ja­me da­ly­vaus Niu­jor­ke re­zi­duo­jan­čios Lie­tu­vos ne­pap­ras­to­ji ir įga­lio­to­ji am­ba­sa­do­rė JT Rai­mon­da Mur­mo­kai­tė ir Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės mi­si­jos JT an­tro­ji se­kre­to­rė Lai­ma Birš­tu­nai­tė.

SADM at­sto­vės JT Mo­te­rų pa­dė­ties ko­mi­si­jos se­si­jo­je da­ly­vaus trum­piau nei ji vyks – ko­vo 14–17 die­no­mis. Jų ko­man­di­ruo­čių iš­lai­das nu­ro­dy­ta ap­mo­kė­ti iš mi­nis­te­ri­jos lė­šų.

SADM Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jos Da­lios Mil­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, ren­gi­nio me­tu vyks in­te­rak­ty­vios aukš­to ly­gio vals­ty­bių at­sto­vų dis­ku­si­jos dėl ga­lių mo­te­rims su­tei­ki­mo ir ry­šio su dar­nia plė­tra, ly­čių ly­gy­bės įgy­ven­di­ni­mo. Pla­nuo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ly­čių ly­gy­bės mi­nis­trų su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me bus dis­ku­tuo­ja­ma te­ma: „Ko­va su smur­tu prieš mo­te­ris ir sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu vie­šo­sio­se erd­vė­se. Mo­te­rų prie­globs­čio pra­šy­to­jų, pa­bė­gė­lių ir mig­ran­tų pa­dė­ties ge­ri­ni­mas“. Taip pat bus ap­ta­ria­ma kaip di­din­ti mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bę užim­tu­mo sri­ty­je, pa­siek­ti vie­no­das ga­li­my­bes pa­tek­ti į dar­bo rin­ką, gau­ti vie­no­dą at­ly­gį už to­kį pat dar­bą, kaip siek­ti su­ba­lan­suo­to mo­te­rų ir vy­rų da­ly­va­vi­mo pri­imant spren­di­mus, bus pri­sta­ty­tos ša­lių ge­ro­sios pa­tir­tys, pa­siek­ta pa­žan­ga šiais klau­si­mais.