Preliminariai sutarė
Va­kar, tre­čia­die­nį, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga po ke­lias va­lan­das tru­ku­sių de­ry­bų su Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­ga pre­li­mi­na­riai su­ta­rė, jog nuo ge­gu­žės al­gos tu­ri di­dė­ti dvi­de­šimt pro­cen­tų. Tuo tar­pu Lie­tu­vos me­di­kų są­jū­džio vie­nas iš ini­cia­to­rių prof. Vy­tau­tas Ka­siu­le­vi­čius sa­ko, jog jų sie­kis lie­ka toks pat – 30 pro­cen­tų au­gan­čios al­gos nuo sau­sio pir­mo­sios. Jei rei­ka­la­vi­mai ne­bus pa­siek­ti, me­di­kas ne­at­me­ta ga­li­my­bės pro­tes­tuo­ti ci­vi­li­zuo­tais bū­dais, ku­rių kol kas ne­iš­da­vė.

Anksčiau ministras kalbėjo, kad medikų algos turėtų didėti nuo liepos ir jos galėtų augti ne mažiau kaip 15 procentų. Trečiadienį pasiektą susitarimą A.Veryga žada derinti su Vyriausybe. Kitas medikų ir ministerijos derybų etapas suplanuotas kitą savaitę.

Susitikime ministerijoje dalyvavo ir naujai kuriamo judėjimo – Lietuvos medikų sąjūdžio – atstovai, tačiau ministras pabrėžė, kad derybos vyksta su LGS.

„Turėtume atskirti ir aš šiandien bandžiau tai aiškiai mūsų susitikime įvardinti – mes turime įgaliojimą derėtis ir kalbėtis su profesinėmis sąjungomis. Peticijos autoriai nėra profesinė sąjunga, jie gali savo reikalavimus išsakyti, mes juos geranoriškai įsileidome stebėtojo teisėmis, jie turėjo teisę išsakyti savo pageidavimus, savo norus, taip pat ir Seimo nariai buvo pakviesti, bet derėjomės mes šiandien su profesinėmis sąjungomis“, – teigė A.Veryga.

L.Labanauskas sako, kad jei trečiadienį pasiektam susitarimui pritartų Vyriausybė, LGS nerengtų streikų. Pasak ministro, atlyginimai medikams būtų didinami nuo gegužės keliant paslaugos įkainius, nes jokio kito varianto nėra, nors ir kaip rodo ankstesnė patirtis, ši praktika nėra pasiteisinusi.

A.Verygos teigimu, pasiektas susitarimas galėtų būti įgyvendintas tik gavus Finansų ministerijos sutikimą medikų algoms panaudoti didesnę nei anksčiau planuota Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) rezervo lėšų dalį – planuojama kad tam būtų galima skirti apie 70mln. eurų.

L.Labanauskas skaičiavo, kad pagal dabartinį susitarimą iki 2020 m. sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai kiltų 60 proc., lyginant su dabartine situacija. „Pirmas kėlimas, be abejo, būtų kitais metais planuojama dvidešimt procentų, jeigu bus galimybė, procentas gal bus didesnis“, – sakė L.Labanauskas.

Komentaras:

Villniaus universiteto Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanas, VU profesorius, šeimos gydytojas Vytautas Kasiulevičius:

–Sieksime savo tikslų pirmiausia per derybas su Seimo nariais, o kaip spaudimo priemonę galime naudoti ir įvairias protesto formas. Skelbti streiko neformalus judėjimas negali. Mes visų pirma – taikaus politinio proceso šalininkai, bet perspėjame, kad neįvykdžius mūsų reikalavimų persvarstysime savo strategiją. Streikas yra paskutinė forma, yra ir kitų protesto formų, kurias galime surasti. L.Labanauskas turėtų siekti ambicingesnių tikslų. Todėl raginu sušaukti neeilinį Lietuvos gydytojų sąjungos suvažiavimą ir įgalioti L.Labanauską derėtis dėl būtent medikų sąjūdžio keliamų sąlygų – trisdešimt procentų ir nuo sausio pirmosios.

lsveikata.lt