Prekybininkai nevienodai vertina alkoholio prekybos laiko ir amžiaus siūlomus pakeitimus
Lie­tu­vos maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių at­sto­vai ne­vie­no­dai ver­ti­na Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo siū­ly­mus su­trum­pin­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bos lai­ką ir lei­di­mą al­ko­ho­lį įsi­gy­ti tik nuo 20 me­tų am­žiaus.

„Dėl lai­ko – mes ti­krai su­pran­ta­me ry­ti­nio lai­ko trum­pi­ni­mą. Vy­riau­sy­bei, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ir vi­siems esa­me pa­tvir­ti­nę, kad ta­me ma­to­me lo­gi­kos, nes tai prie­mo­nė, ri­bo­jan­ti tą prob­le­mi­nį var­to­ji­mą. Bet va­ka­ri­nio lai­ko ri­bo­ji­mas yra ga­na dras­tiš­kas, aps­kri­tai ne­tu­ri pa­grin­do ir tu­ri ša­lu­ti­nę pa­sek­mę. Va­ka­rais ga­li at­si­ras­ti ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio pre­ky­bos al­ter­na­ty­vos. Ta prie­mo­nė ne­nu­tai­ky­ta į prob­le­mi­nius var­to­to­jus, o tik ap­ri­bos są­mo­nin­gų, nor­ma­lių, šiuo­lai­kiš­kų ir il­gai dir­ban­čių žmo­nių ap­si­pir­ki­mą“, – BNS kal­bė­jo Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos va­do­vas Lau­ry­nas Vi­li­mas.

Anot jo, pre­ky­bos tink­lai ne­utra­liai žiū­ri į mi­ni­ma­laus al­ko­ho­lio įsi­gi­ji­mo am­žiaus pa­di­di­ni­mą.

„Dėl am­žiaus mes lai­ko­mės ne­utra­lios po­zi­ci­jos. Tai, mū­sų su­pra­ti­mu, yra ri­tua­li­nė prie­mo­nė. Mes kaip pre­ky­bi­nin­kai įgy­ven­din­si­me įsta­ty­mą taip, kaip da­bar yra nu­ma­ty­ta iki 18 me­tų. Siek­si­me už­ti­krin­ti, kad par­da­vi­mas iki 20 me­tų ne­bū­tų at­lie­ka­mas, jei tai bus pri­im­ta. Čia jau vals­ty­bės ir tų spren­di­mų pri­ėmė­jų dia­lo­go su vi­suo­me­ne rei­ka­las, kaip jie tai pa­aiš­kins, kad pil­na­me­tis žmo­gus, ga­lin­tis dirb­ti, mo­kė­ti mo­kes­čius, rink­ti val­džią, ei­ti tar­nau­ti, tuo­ktis ir au­gin­ti vai­kus, ne­ga­lės nu­si­pirk­ti vy­no ar šam­pa­no tau­rės“, – tvir­ti­no L.Vi­li­mas.

Sa­vo ruo­žtu maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­lo „Nor­fa“ sa­vi­nin­kas Dai­nius Dun­du­lis BNS tei­gė, kad pa­siū­ly­mas dėl am­žiaus tu­rė­tų bū­ti ko­re­guo­ja­mas, o pre­ky­bos lai­ko trum­pi­ni­mas – ne­su­ma­žins al­ko­ho­lio par­da­vi­mų.

„Am­žiaus pa­siū­ly­mui kaip pi­lie­tis pri­ta­riu iš da­lies. Ma­ny­čiau, kad tu­rė­tų bū­ti nuo 18 me­tų silp­nie­ji gė­ri­mai leis­ti­ni, o nuo 20 me­tų jau stip­rie­ji gė­ri­mai. Tai bū­tų tar­pi­nis va­rian­tas. (...) Dėl pre­ky­bos lai­ko ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad su­var­to­ji­mas pa­kils, nes žmo­nės už­si­pir­ki­nės taip, kad ne­pri­trūk­tų“, – kal­bė­jo D.Dun­du­lis.

Tuo me­tu pri­klau­so­mų as­me­nų bend­ruo­me­nei „Aš esu“ va­do­vau­jan­tis ku­ni­gas Kęs­tu­tis Dva­rec­kas BNS sa­kė, jog šie du pa­siū­ly­mai at­ski­rai ne­pa­da­ry­tų di­de­lės įta­kos al­ko­ho­lio var­to­ji­mui Lie­tu­vai, ta­čiau kar­tu su ki­tais pa­siū­ly­mai jie ga­li pa­veik­ti var­to­ji­mą.

„Tie, ku­rie jau ser­ga al­ko­ho­liz­mu, tai šie pa­siū­ly­mai ne­pa­dės, o pa­čiai vi­suo­me­nei, jei­gu liks tik drau­di­mai, tai abe­jo­ti­na il­ga­lai­kė pers­pek­ty­va. Jei­gu šie pa­siū­ly­mai bū­tų vie­ni ir iš­im­ti iš kon­teks­to, tai ka­žin, ar duo­tų rei­kia­mų re­zul­ta­tų. Gal tie, ku­rie var­to­ja dėl kom­pa­ni­jos ar dėl to, kad po ran­ka, tai gal jiems ir tu­rė­tų kaž­ko­kios įta­kos“, – tvir­ti­no K.Dva­rec­kas.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga ba­lan­dį yra kal­bė­jęs, jog pre­ky­bos lai­ko trum­pi­ni­mas tu­rė­tų su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ir spon­ta­niš­ką jo pir­ki­mą pa­sku­ti­nė­mis pre­ky­bos mi­nu­tė­mis. Be to, ši prie­mo­nė tu­rė­tų pa­di­din­ti ir vie­šą­jį sau­gu­mą.

Va­sa­rį A.Ve­ry­ga kal­bė­jo, kad pre­ky­bos lai­ko trum­pi­ni­mas ir am­žiaus ma­ži­ni­mas yra spren­di­mai, ku­riems ne­rei­kia daug in­ves­ti­ci­jų ir pa­si­ruo­ši­mo.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ge­gu­žės pra­džio­je pri­ta­rė pa­ke­tui įvai­rių al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ri­bo­ji­mų. Siū­lo­ma trum­pin­ti par­da­vi­mo lai­ką, užd­raus­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų rek­la­mą, di­din­ti am­žių, nuo ku­rio bū­tų ga­li­ma pirk­ti ir var­to­ti šiuos gė­ri­mus.

Pir­ma­die­niais – šeš­ta­die­niais par­duo­tu­vė­se ir mai­ti­ni­mo įstai­go­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu iš­si­neš­ti bū­tų ga­li­ma nuo 10 val. ry­to iki 20 val. va­ka­ro, o sek­ma­die­niais – nuo 10 val. iki 15 val. Vė­liau mai­ti­ni­mo įstai­go­se pre­ky­ba bū­tų ga­li­ma tik pils­to­mais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais var­to­ti vie­to­je.

Al­ko­ho­lio var­to­ji­mas as­me­nims iki 20 me­tų bū­tų drau­džia­mas.