Pratybose – ypač greito reagavimo pajėgos
Bir­že­lį di­de­lio mas­to tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je da­ly­vaus da­nų ka­riai, ku­rie yra pri­skir­ti NA­TO ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­goms.

„Pag­rin­di­nis dė­me­sys (Gai­žiū­nuo­se) bus ski­ria­mas tre­ni­ra­vi­mui ir ver­ti­ni­mui Da­ni­jos ba­ta­lio­no ko­vi­nei gru­pei, ku­ri yra tai, ką mes va­di­na­me kas­die­ni­nia­me žar­go­ne VJTF, o lie­tu­viš­kai tą vi­są trum­pi­nį iš­ver­tus reiš­kia NA­TO ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gų da­lis“, – žur­na­lis­tams Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka.

Šie ka­riai da­ly­vaus bir­že­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čio­se pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis Vil­kas 2016“, ku­rių me­tu ša­ly­je tre­ni­ruo­sis dau­giau nei 5 tūkst. ka­rių.

A.Lei­ka sa­kė, kad pra­ty­bo­se da­ly­vaus apie 3 tūkst. Lie­tu­vos ir maž­daug 2 tūkst. są­jun­gi­nin­kų ka­rių iš še­šių Al­jan­so vals­ty­bių.

Pa­sak ge­ne­ro­lo, tai bus di­džiau­sios pra­ty­bos Lie­tu­vo­je per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus.

„Bir­že­lio mė­ne­sį mū­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ma­tys pa­di­dė­ju­sį ka­rių vei­ki­mą ne tik po­li­go­nuo­se, bet ir ke­liuo­se. Ka­riuo­me­nė, mes in­for­muo­si­me apie tai ir ti­ki­mės šio­je vie­to­je šiais klau­si­mais gy­ven­to­jų su­pra­ti­mo. Taip pat mes pla­nuo­ja­me vyk­dy­ti tam ti­kras pra­ty­bas (…) ne tik ka­ri­niuo­se po­li­go­nuo­se, bet ir už jų ri­bų, tai yra ci­vi­li­nė­se te­ri­to­ri­jo­se“, – tei­gė ka­ri­nin­kas.

Są­jun­gi­nin­kai į šias pra­ty­bas at­si­ga­bens įvai­rios ka­ri­nės tech­ni­kos. Lie­tu­vo­je bus tre­ni­ruo­ja­ma­si su da­nų tan­kais „Leo­pard“, vo­kie­čių šar­vuo­čiais „Bo­xer“ ir sa­vaei­gė­mis hau­bi­co­mis „PZH 2000“, ame­ri­kie­čių šar­vuo­čiais „Stry­ker“. Pra­ty­bo­se taip pat da­ly­vaus ame­ri­kie­čių at­akos lėk­tu­vai „A-10“ ir stra­te­gi­niai bom­bo­ne­šiai „B-52“.

„Tai ro­do, kad mes tu­ri­me drau­gus, ku­rie su­pran­ta si­tua­ci­ją čia ir yra kar­tu su mu­mis“, – sa­kė A.Lei­ka.

„Ti­krai man džiu­gu, kad kas­met vis au­gan­tis pra­ty­bų skai­čius ir di­dė­jan­čios są­jun­gi­nin­kų da­ly­va­vi­mo apim­tys de­mons­truo­ja NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Vel­se spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą, siun­čia la­bai aiš­kią ži­nią apie mū­sų Al­jan­so tvir­tu­mą, įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą ir pa­jė­gu­mus“, – kal­bė­jo ge­ne­ro­las.

Pra­ty­bos „Ge­le­ži­nis Vil­kas 2016“ prie Pa­bra­dės esan­čia­me po­li­go­ne vyks bir­že­lio 6 – 16 die­no­mis. Šia­me po­li­go­ne bus to­bu­li­na­mi dvie­jų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ba­ta­lio­nų ir sa­va­no­rių pa­jė­gų Da­riaus ir Gi­rė­no apy­gar­dos 2-osios rink­ti­nės ge­bė­ji­mai pla­nuo­ti ope­ra­ci­jas ir val­dy­ti pa­da­li­nius, at­lik­ti žval­gy­bos, žy­gio, su­si­tel­ki­mo ra­jo­no užė­mi­mo, gy­ny­bos ir puo­li­mo už­duo­tis.

Prie Jo­na­vos esan­čia­me Gai­žiū­nų po­li­go­ne, taip pat Kė­dai­nių, Kau­no ir Jo­na­vos ra­jo­nų te­ri­to­ri­jo­se pra­ty­bos vyks bir­že­lio 11 – 21 die­no­mis. Šio­se pra­ty­bo­se tre­ni­ruo­sis Da­ni­jos ka­rių pa­grin­du su­for­muo­ta ba­ta­lio­no dy­džio ko­vi­nė gru­pė, pri­skir­ta NA­TO ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­goms. Gai­žiū­nuo­se taip pat tre­ni­ruo­sis Jung­ti­nių Vals­ti­jų, Liuk­sem­bur­go, Pra­ncū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos ir Lie­tu­vos ka­riai.

Pra­ty­bos „Ge­le­ži­nis Vil­kas 2016“ yra di­des­nių Al­jan­so Ry­tų Eu­ro­po­je ren­gia­mų pra­ty­bų „Kar­do kir­tis 2016“ da­lis.