Pratybose „Geležinis vilkas II“ svečiuosis JAV generolas F.B. Hodgesas
Spa­lio 27–28 d. Lie­tu­vo­je lan­ky­sis JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Fre­de­rick B. Hod­ge­sas. JAV ge­ne­ro­las į Lie­tu­vą at­vyks­ta ap­žiū­rė­ti šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vyks­tan­čių tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų „Ge­le­ži­nis vil­kas II“ (angl. Iron Wolf), ap­tar­ti Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tos NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės veik­lą, taip pat ki­tais me­tais pla­nuo­ja­mų tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų.

Šeštadienį, spalio 28 d., gen. ltn. F. B. Hodges lankysis Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje, kur tuo metu vyks aktyvioji pratybų „Geležinis vilkas II“ fazė. Su generolu susitiks Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Valdemaras Rupšys, Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadas pulkininkas Mindaugas Steponavičius, NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Lietuvoje vadas pulkininkas leitenantas Thorstenas Gensleris.

Lt. gen. B. Hodges yra didelis Lietuvos ir viso regiono saugumo interesų rėmėjas. Nuo 2014 m lapkričio mėn. jam perėmus vadovavimą JAV sausumos pajėgų vadavietei Europoje, Lietuva sulaukė ypatingai didelio JAV palaikymo stiprinti atgrasymo priemones ir didinti atsparumą galimoms grėsmėms. Stipri gen. ltn. B. Hodges parama lėmė, kad JAV į Lietuvą atsiuntė rotacines kuopas, pradėjo glaudžiau bendradarbiauti gynybos planavime ir kartu rengtis galimoms grėsmėms.

Pastarąjį kartą JAV generolas Lietuvoje lankėsi šių metų rugsėjį.

Pratybos „Geležinis vilkas II“ vyksta spalio 18–31 d. Jose dalyvauja daugiau nei 2,3 tūkst. karių iš dvylikos NATO šalių, taip pat dalyvauja ir NATO daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vadavietės štabo elementas, remia Lietuvos karinės oro pajėgos. Artimiausiu metu prie pratybų prisijungs ir JAV karių kuopa iš NATO priešakinių pajėgų bataliono dislokuoto Lenkijoje.