Pratybos „Geležinis vilkas 2017“: įveikti Nerį
Bir­že­lio 20-ąją Jo­na­vos ra­jo­ne NA­TO ka­riai tre­ni­ra­vo­si kel­tis per van­dens kliū­tį – ka­ri­nė tech­ni­ka rie­dė­jo pon­to­ni­niu til­tu, nu­ties­tu per Ne­rį. Par­odo­muo­sius ka­riš­kių su­ge­bė­ji­mus ste­bė­jo NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas bei pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ši ope­ra­ci­ja – da­lis tarp­tau­ti­nių ka­ri­nių pra­ty­bų „Ge­le­ži­nis Vil­kas“, ku­rių me­tu tre­ni­ra­vo­si per 5,3 tūkst. ka­rių iš de­šim­ties NA­TO vals­ty­bių.

Le­mia­mas mo­men­tas – tech­ni­kos kė­li­ma­sis per Ne­rį – ne­tru­ko la­bai il­gai: už­mas­kuo­ti eg­li­ša­kiais šar­vuo­čiai ir ki­tos ka­ri­nės ma­ši­nos rie­dė­jo į kai­rį­jį Ne­ries kran­tą, ku­ria­me vie­no­je ke­lio pu­sė­je bu­vo įreng­ta erd­vi deng­ta tri­bū­na aukš­tiems sve­čiams.

Ren­gia­mą par­odo­mą­jį tech­ni­kos per­kė­li­mą ste­bė­jo ir ar­ti­miau­sios so­dy­bos šei­mi­nin­kai. „Jau­čia­mės pa­čia­me įvy­kių sū­ku­ry­je, jo­kių smar­kių ne­pa­to­gu­mų dėl pra­ty­bų ne­pa­ty­rė­me, – sa­ko Liu­bo­vė Si­ren­ko, so­dy­bos šei­mi­nin­kė. – Sy­kį jau įsto­jo­me į NA­TO, ka­riams rei­kia mo­ky­tis“.

Tan­kai ir šar­vuo­čiai rie­dė­jo į pa­kran­tę lai­ki­nu ke­liu, ku­ris nu­ties­tas jos skly­pe, ka­riš­kiai dėl to su šei­mi­nin­ke iš anks­to su­da­rė su­tar­tį, įsi­pa­rei­go­da­mi at­ly­gin­ti nuo­sto­lius, jei to­kių pri­da­ry­tų. Pa­ti že­mės šei­mi­nin­kė ne­prieš­ta­ra­vo, kad pra­ty­bos vyk­tų čia pa­ti pa­si­ruo­šė ir nu­pjo­vė žo­lę so­dy­bos te­ri­to­ri­jo­je.

Be­ne įspū­din­giau­siai at­ro­dė už per­kė­lą at­sa­kin­gų JAV ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­rių veiks­mai. Pon­to­ni­nis til­tas tie­siog aky­se vir­to tan­kams perp­luk­dy­ti skir­tu kel­tu. Virš gal­vų skrai­dė nai­kin­tu­vai, sraig­tas­par­niai, bu­vo šiek tiek pa­na­šu į ti­krą ka­rą, ku­riam ka­riai tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šę.

Pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis vil­kas 2017“ šie­met da­ly­va­vo 5 300 ka­rių, Jo­na­vos ra­jo­ne vy­ku­sio­je pra­ty­bų da­ly­je ka­rių bu­vo apie du tūks­tan­čius. Šios pra­ty­bos šie­met bu­vo bend­rų NA­TO mo­ky­mų „Kar­do kir­tis“, vyk­dy­tų ir Len­ki­jo­je, da­lis. Lie­tu­vo­je bu­vo im­ituo­ja­ma si­tua­ci­ja, kai rei­kia gin­tis iš va­ka­rų, nuo Klai­pė­dą užė­mu­sio prieš­o, ir tuo pat me­tu – iš ry­tų, ties Vil­niu­mi. Tuo pat me­tu bend­ro­mis jė­go­mis su Len­ki­jo­je vei­kian­čiais są­jun­gi­nin­kais bu­vo mo­ko­ma­si, kaip rei­kė­tų veik­ti no­rint deb­lo­kuo­ti prieš­inin­kų užim­tą Su­val­kų ko­ri­do­rių.

„Žings­nis di­des­nio sau­gu­mo link“

„Šio­se pra­ty­bo­se pa­vy­ko pa­de­mons­truo­ti, kaip svar­bu su­ge­bė­ti grei­tai pri­im­ti spren­di­mus ir lanks­čiai rea­guo­ti į iš­šū­kius, – sa­kė čia pat vy­ku­sios spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. – Tai vie­nas iš žings­nių di­des­nio sau­gu­mo link, par­ody­ta, kad NA­TO par­tne­riai iš de­šim­ties ša­lių kar­tu ga­li sėk­min­gai veik­ti“.

Pre­zi­den­tė ma­no, kad rei­kia šia kryp­ti­mi veik­ti to­liau, ne­pa­mirš­ti ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, in­for­ma­ci­nio ka­ro ir ki­tų grės­mių.

Jen­sas Stol­ten­ber­gas pa­si­džiau­gė, kad taip greit po Var­šu­vos aukš­čiau­sio­jo ly­gio NA­TO su­si­ti­ki­mo pa­vy­ko dis­lo­kuo­ti pa­pil­do­mas al­jan­so pa­jė­gas Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je. Jis ma­no, kad da­bar bū­ti­na ge­rin­ti lo­gis­ti­ką ir inf­ras­truk­tū­rą, ku­rios leis­tų NA­TO par­tne­riams grei­čiau rea­guo­ti.

„Ma­nau, šios pra­ty­bos dar kar­tą tu­rė­jo pri­min­ti po­ten­cia­liems NA­TO prieš­inin­kams, kad vie­nos iš al­jan­so ša­lių už­puo­li­mas iš tie­sų reiš­kia vi­so al­jan­so už­puo­li­mą“, – re­ziu­ma­vo jis.