Pratyboms į Lietuvą atvyko Vokietijos rotacinių pajėgų kariai
Šią sa­vai­tę pra­ty­boms į Lie­tu­vą at­vy­ko be­veik 300 Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­rių iš Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės Pra­ncū­zų-vo­kie­čių bri­ga­dos 291-ojo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no. Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­riai į Vil­nių bu­vo at­skrai­din­ti dviem Vo­kie­ti­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­lai­vių rei­sais ba­lan­džio 2 ir 6 die­no­mis. Lie­tu­vą taip pat yra pa­sie­ku­si da­lis vo­kie­čių ka­ri­nės tech­ni­kos.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, jog ka­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės iš Vo­kie­ti­jos ga­be­na­mos ge­le­žin­ke­liu iki Šeš­to­kų. Da­lis tech­ni­kos jau dis­lo­kuo­ta Ruk­lo­je, li­ku­si da­lis Lie­tu­vą ge­le­žin­ke­liu pa­sieks ba­lan­džio 8–9 d. Nuo Šeš­to­kų iki Ruk­los Vo­kie­ti­jos ka­ri­nė tech­ni­ka bus ga­be­na­ma ir ge­le­žin­ke­liu, ir ko­lo­no­mis vyks sa­vo ei­ga. Pra­ty­boms Lie­tu­vo­je vo­kie­čiai at­si­ga­be­na pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Bo­xer“, šar­vuo­tus žval­gy­bos vi­su­rei­gius „Fen­nek“ ir šar­vuo­tus trans­por­te­rius „Fuchs“, taip pat ki­tą tech­ni­ką.

Pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je iki lie­pos da­ly­vau­sian­tys Vo­kie­ti­jos ka­riai ir tech­ni­ka dis­lo­kuo­ja­mi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne.

Prie šių Vo­kie­ti­jos ka­rių bir­že­lį pri­si­jungs dar vie­na ša­lies ka­rių kuo­pa. Jie kar­tu su Lie­tu­vos ka­riais da­ly­vaus ša­ly­je vyk­sian­čio­se na­cio­na­li­nė­se ir tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se. Kar­tu su jais tre­ni­ruo­sis ir Da­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Len­ki­jos, Liuk­sem­bur­go ka­riai.

Pla­nuo­ja­ma, kad šią Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų gru­pę nuo lie­pos pa­keis ki­ta ka­rių pa­mai­na iš ar­ti­le­ri­jos vie­ne­to.

Stip­ri­nant NA­TO su­tar­tas at­gra­sy­mo prie­mo­nes Bal­ti­jos re­gio­ne bend­roms pra­ty­boms ir mo­ky­mams šie­met į Lie­tu­vą per ke­lis eta­pus at­vyks iš vi­so per 600 Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­rių ir ke­li šim­tai vie­ne­tų ka­ri­nės tech­ni­kos.

Lie­tu­va at­vy­ku­siems są­jun­gi­nin­kų ka­riams tei­kia vi­są rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą – už­ti­kri­na ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, ki­tą rei­ka­lin­gą lo­gis­ti­nę par­amą.

...

...

...

...