Pratęstas J. Melio suėmimo terminas
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį dar trims mė­ne­siams pra­tę­sė kar­do­mo­jo su­ėmi­mo ter­mi­ną Ru­si­jos pi­lie­čiui Ju­ri­jui Me­liui, ku­ris yra vie­nas įta­ria­mų­jų Sau­sio 13-osios by­lo­je.

Teis­mas at­siž­vel­gė, kad jis kal­ti­na­mas pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mas vei­kas žmo­giš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mus, ku­rie yra pri­skir­ti la­bai su­nkių ir su­nkių nu­si­kal­ti­mų ka­te­go­ri­jai. Už šių nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mą nu­ma­ty­tos il­ga­lai­kės lais­vės at­ėmi­mo baus­mės ir šiems nu­si­kal­ti­mams nė­ra tai­ko­mi ap­kal­ti­na­mo­jo nuo­spren­džio pri­ėmi­mo se­na­ties ter­mi­nai.

Pra­tęs­da­mas su­ėmi­mo ter­mi­ną, skai­čiuo­jant nuo gruo­džio 12 die­nos, teis­mas taip pat įver­ti­no bau­džia­mo­sios by­los su­dė­tin­gu­mą ir apim­tį, ku­rią le­mia kal­ti­na­mų­jų bei ki­tų pro­ce­so da­ly­vių skai­čius.

„Da­ry­ti­na iš­va­da, kad kal­ti­na­ma­sis, bū­da­mas ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiu ir ži­no­da­mas gre­sian­čios bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės dy­dį ir po­bū­dį, bū­da­mas lais­vė­je, ga­li siek­ti iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, pa­sis­lėp­da­mas nuo teis­mo ir nuo­spren­džio vyk­dy­mo“, – ra­šo­ma teis­mo nu­tar­ty­je.

At­siž­velg­da­mas į teis­mui pa­teik­tos bau­džia­mo­sios by­los me­džia­gą bei nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes, teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad su­ėmi­mo pa­grin­dai nė­ra iš­ny­kę.

Teis­mas pa­skel­bė, kad 47 me­tų J.Me­lis su Lie­tu­va nė­ra sais­to­mas jo­kiais so­cia­li­niais ry­šiais, yra už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­tis, jo nuo­la­ti­nė gy­ve­na­mo­ji vie­ta ir so­cia­li­niai ry­šiai su­si­ję su už­sie­nio vals­ty­be. Iki su­ėmi­mo Ru­si­jos pi­lie­tis ne­tu­rė­jo jo­kio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos, o taip pat lei­di­mo gy­ven­ti šio­je ša­ly­je, ne­dir­bo.

Kal­ti­na­ma­sis ir jo ad­vo­ka­tė pra­šė su­ėmi­mą pa­keis­ti į švel­nes­nę kar­do­mą­ją prie­mo­nę.

Pro­ku­ro­rai tei­gia, kad J.Me­lis sau­sio 13-ąją bu­vo tan­ke prie te­le­vi­zi­jos bokš­to.

By­los duo­me­ni­mis, nuo 1991 me­tų sau­sio 13-osios iki tų me­tų rugp­jū­čio 23-io­sios J.Me­lis įta­ria­mas da­ly­va­vęs užg­ro­biant 17 Lie­tu­vai svar­bių ob­jek­tų.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui Sau­sio 13-osios by­la per­duo­ta rugp­jū­čio 31 die­ną. Iš vi­so šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu įta­ria­mai­siais pri­pa­žin­ti 79 as­me­nys, ta­čiau teis­mui dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų per­duo­ti 66. Dėl de­šim­ties ty­ri­mas tę­sia­mas at­skir­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, trys as­me­nys jau mi­rę. Vie­nin­te­lis J.Me­lis su­im­tas šio­je by­lo­je.

By­los nag­ri­nė­ji­mas bus pra­dė­tas ki­tų me­tų sau­sį.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų Są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.