Pratęstas gyvenamosios vietos deklaravimo terminas
Pa­si­kei­tu­si gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo tvar­ka įsi­ga­lios ne nuo lie­pos 1 die­nos, kaip bu­vo nu­ma­ty­ta, bet nuo ki­tų me­tų sau­sio 1-osios. Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, iš 106 tūkst. gy­ven­to­jų, įtrauk­tų į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą, iki šiol sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vo tik 8 tūks­tan­čiai.

Iki 2017 m. sau­sio 1 d. as­me­nys, ku­rie yra įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą prie sa­vi­val­dy­bės, be tiks­laus ad­re­so, dek­la­ra­vi­mo įstai­goms – se­niū­ni­joms ar sa­vi­val­dy­bėms – tu­ri pa­teik­ti duo­me­nis apie būs­tą, ku­ria­me fak­tiš­kai gy­ve­na ar yra la­biau­siai su­si­ję, ra­šo­ma Re­gis­trų cen­tro pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Me­tų pra­džio­je įsi­ga­lio­ju­siuo­se gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta, jog į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą ri­bo­tam ter­mi­nui ga­li bū­ti įtrau­kia­mi tik be­na­miai, taip pat as­me­nys, pa­li­kę vai­kų glo­bos na­mus ar šei­my­ną, at­lie­kan­tys baus­mę pa­tai­sos įstai­go­se ar lai­ko­mi tar­dy­mo izo­lia­to­riuo­se bei tie, ku­rie teis­mo spren­di­mu gy­do­mi spe­cia­li­zuo­tuo­se psi­chi­kos svei­ka­tos įstai­go­se.

Re­gis­trų cen­tras pri­me­na, kad dek­la­ruo­jant gy­ve­na­mą­ją vie­tą ki­tiems as­me­nims pri­klau­san­čia­me, pa­vyz­džiui, nuo­mo­ja­me būs­te, bū­ti­na pa­teik­ti jo sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mą, o būs­to sa­vi­nin­kai ga­li nu­sta­ty­ti da­tą, iki ku­rios nuo­mi­nin­kams ar įna­miams lei­džia gy­ven­ti bei dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą nu­ro­dy­ta­me na­me ar bu­te. Su­ėjus nu­sta­ty­tam ter­mi­nui, lai­ki­nų gy­ven­to­jų gy­ve­na­mo­sios vie­tos duo­me­nys Gy­ven­to­jų re­gis­tre bus pa­nai­ki­na­mi au­to­ma­tiš­kai. Taip iš­ven­gia­ma pa­pil­do­mų rū­pes­čių – sa­vi­nin­kui ne­rei­kės teik­ti pra­šy­mų pa­nai­kin­ti duo­me­nis bei lauk­ti val­di­nin­kų spren­di­mų.

Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys as­me­nys pri­va­lo dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba bū­ti įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą, o iš­vyks­tan­tys iš ša­lies il­ges­niam nei 6 mėn. lai­ko­tar­piui – dek­la­ruo­ti iš­vy­ki­mą.