Pratęsta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba
Sei­mas va­kar nu­ta­rė pra­tęs­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą iki 2022 me­tų.

Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mus, ku­riais nu­sta­ty­ta pri­nci­pi­nės 2017 m. ka­riuo­me­nės struk­tū­ra, pla­nuo­ja­ma pri­nci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ra, ri­bi­niai ka­rių skai­čiai ir sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų ri­bi­niai skai­čiai 2021 ir 2022 me­tais, ra­šo­ma Sei­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

Sei­mas nu­spren­dė nuo 2017 m. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­go­se įkur­tai Mo­to­ri­zuo­ta­jai pės­ti­nin­kų bri­ga­dai su­teik­ti „Že­mai­ti­jos“ var­dą, o bri­ga­dą pa­pil­dy­ti Ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­nu. Sau­su­mos pa­jė­gų Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ struk­tū­rą pa­pil­dy­ti Lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­nu.

Bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rių skai­čius 2017 m. nu­sta­to­mas nuo 18 340 iki 21 790: ri­bi­nis pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – nuo 9 500 iki 10 600, ri­bi­nis ka­rių sa­va­no­rių ir ki­tų ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių skai­čius – nuo 4 800 iki 6 300, ri­bi­nis ka­riū­nų skai­čius – nuo 190 iki 300, ri­bi­nis pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – nuo 3 850 iki 4 590.

2021 m. bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rių skai­čius nu­sta­to­mas nuo 23 550 iki 30 210: ri­bi­nis pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – nuo 14 000 iki 19 000, ri­bi­nis ka­rių sa­va­no­rių ir ki­tų ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių skai­čius – nuo 5 500 iki 6 300, ri­bi­nis ka­riū­nų skai­čius – nuo 200 iki 320, ri­bi­nis pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – nuo 3 850 iki 4 590.

Bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rių skai­čius 2022 m. nu­sta­to­mas nuo 24 050 iki 30 210: ri­bi­nis pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – nuo 14 500 iki 19 000, ri­bi­nis ka­rių sa­va­no­rių ir ki­tų ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių skai­čius – nuo 5 500 iki 6 300, ri­bi­nis ka­riū­nų skai­čius – nuo 200 iki 320, ri­bi­nis pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – nuo 3 850 iki 4 590.

„Pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių ri­bi­nis skai­čius nuo­sek­liai di­di­na­mas sie­kiant, kad ko­vi­nių vie­ne­tų per­so­na­las bū­tų su­komp­lek­tuo­tas mak­si­ma­liai. Kad bū­tų pa­siek­ti nu­ma­ty­ti skai­čiai, ka­riuo­me­nės ver­ba­vi­mo ir at­ran­kos pro­ce­se pa­grin­di­nis pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas kan­di­da­tams, at­li­ku­siems nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ir par­eiš­ku­siems no­rą tap­ti pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riais. Taip pat bus sie­kia­ma mak­si­ma­liai iš­lai­ky­ti esa­mą ka­ri­nį per­so­na­lą, nu­ma­tant il­ga­lai­kes pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos pa­trauk­lu­mo di­di­ni­mo prie­mo­nes, t. y. ge­ri­nant ka­rių so­cia­li­nės sau­gos, svei­ka­tos prie­žiū­ros, tar­ny­bos ir ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gas“, – tei­gia­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Ri­bi­nis ge­ne­ro­lų ir ad­mi­ro­lų skai­čius 2017 m. nu­sta­to­mas iki 11, 2021 ir 2022 m. – iki 14 (2016 m. nu­sta­ty­ta iki 10), pul­ki­nin­kų ir jū­rų ka­pi­to­nų – iki 36, 2021 m. – iki 53, 2022 m. – iki 58 (2016 m. – iki 33), pul­ki­nin­kų lei­te­nan­tų ir ko­man­do­rų – iki 149, 2021 m. – iki 218, 2022 m. – iki 240 (2016 m. – iki 135), ma­jo­rų ir ko­man­do­rų lei­te­nan­tų – iki 442, 2021 m. – iki 647, 2022 m.– iki 712 (2016 m. – iki 402). Kaip pa­žy­mi­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, vy­res­nių­jų ka­ri­nin­kų skai­čius 2021 m. nuo­sek­liai di­di­na­mas, at­siž­vel­giant į bend­rą nu­ma­to­mą pro­fe­si­nės ir nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čiaus di­dė­ji­mą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je ir NA­TO šta­buo­se už­sie­ny­je.

Skai­čiuo­ja­ma, kad nu­ma­ty­tiems po­ky­čiams įgy­ven­din­ti 2017 m., pa­ly­gin­ti su 2016 m., pa­pil­do­mai rei­kės apie 17,5 mln. eu­rų, o 2022 m. – apie 96,3 mln. eu­rų dau­giau vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų.