Pratęsė terminą medikų interesų deklaracijoms
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) iki lap­kri­čio pra­tę­sė ter­mi­ną me­di­kų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­joms pa­teik­ti.

Nors įsta­ty­mas nu­ma­to, kad gy­dy­to­jai, odon­to­lo­gai, far­ma­ci­nin­kai, dir­ban­tys biu­dže­ti­nė­se ir vie­šo­sio­se įstai­go­se, dek­la­ra­ci­jas tu­ri pa­teik­ti iki ko­vo, jas mi­nis­te­ri­ja šie­met lei­do teik­ti iki lap­kri­čio.

SAM Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Vy­tau­tas Švei­kaus­kas BNS sa­kė, kad dek­la­ra­ci­jas tu­rė­jo pa­teik­ti per 5100 mins­te­ri­jai pa­val­džio­se įstai­go­se dir­ban­čių gy­dy­to­jų, odon­to­lo­gų ir far­ma­ci­nin­kų, iki lie­pos tai bu­vo pa­da­rę 4350. Jo tei­gi­mu, pa­na­šus in­te­re­sų ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų skai­čius yra ir sa­vi­val­dy­bėms pa­val­džio­se įstai­go­se.

„Y­ra kur la­bai ge­rai, yra kur la­bai blo­gai dek­la­ruo­ja, bet aš jau­čiu, kad vis tiek pa­ju­dės. Ma­to­te, pir­mas kar­tas, pir­mas bly­nas, kai ku­rie net ne­ži­no­jo, kad tu­ri dek­la­ruo­ti“, - tei­gė J.V.Švei­kaus­kas.

SAM pra­ne­šė, kad be­veik vi­so­se įstai­go­se yra dar­buo­to­jų, dėl „neaiš­kių, įta­ri­mą ke­lian­čių prie­žas­čių“ ne­pa­tei­ku­sių pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų. Jei in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos ne­bus pa­teik­tos iki lap­kri­čio 2 die­nos, mi­nis­te­ri­ja ža­da įpa­rei­go­ti įstai­gos va­do­vą at­lik­ti dar­buo­to­jo, ne­vyk­dan­čio par­ei­gos dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, veik­los pa­ti­kri­ni­mą, taip pat siū­lys spręs­ti dėl nuo­bau­dos dar­buo­to­jui sky­ri­mo. Be to, mi­nis­te­ri­ja sa­ko pra­šy­sian­ti Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos iš­tir­ti ga­li­mą Vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo ne­si­lai­ky­mą, už ką nu­ma­to­mos bau­dos.

Per­nai pa­va­sa­rį pri­im­tos pa­tai­sos iš­plė­tė są­ra­šą as­me­nų, ku­rie tu­ri dek­la­ruo­ti in­te­re­sus. Pa­gal šias pa­tai­sas, į są­ra­šą įra­šy­ti gy­dy­to­jai, odon­to­lo­gai, far­ma­ci­nin­kai, dir­ban­tys biu­dže­ti­nė­se ir vie­šo­sio­se įstai­go­se.

Šie as­me­nys pa­teik­ti pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas tu­rė­jo iki 2015 me­tų ko­vo 1 die­nos.

Įpa­rei­go­ti me­di­kus dek­la­ruo­ti in­te­re­sus pa­siū­lė SAM. Jos tei­gi­mu, par­eng­ti pro­jek­to pa­ska­ti­no su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja, kai dau­ge­lis svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų (gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų, aku­še­rių) dir­ba ke­lio­se dar­bo vie­to­se, tai yra vie­šo­sio­se įstai­go­se ir pri­va­čio­se as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Be to, nu­sta­ty­ti at­ve­jai, kai gy­dy­to­jai ne­pag­rįs­tai siun­čia pa­cien­tus kon­sul­ta­ci­joms, ty­ri­mams, rea­bi­li­ta­ci­jai ir kt. į pri­va­čią įstai­gą, ku­rio­je dir­ba jis pats, jo šei­mos na­riai ar ki­ti ar­ti­mi as­me­nys. Taip pat pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai gy­dy­to­jai, odon­to­lo­gai tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai ska­ti­na pa­cien­tus sa­vo lė­šo­mis pirk­ti są­na­rių en­dop­ro­te­zus, akių lę­šiu­kus ir ki­tas me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes, nors šios prie­mo­nės yra kom­pen­suo­ja­mos Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis ir jas pa­cien­tui tu­ri su­teik­ti pa­ti įstai­ga.