Pratęsė lietuvių kilmės asmenų perkėlimą iš Krymo ir Ukrainos rytų
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį su­ta­rė, kad Kry­me ir Ukrai­nos ry­tuo­se gy­ve­nan­tys lie­tu­vių kil­mės as­me­nys per­kė­li­mo į Lie­tu­vą ga­lė­tų pra­šy­ti iki me­tų pa­bai­gos.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mu iki 2016 me­tų pa­bai­gos pra­tęs­tas iš Ukrai­nos per­kel­ti­nų lie­tu­vių kil­mės as­me­nų ir jų šei­mos na­rių są­ra­šo pil­dy­mas. Iki šiol bu­vo nu­ma­ty­ta, kad šis są­ra­šas bus baig­tas tiks­lin­ti ir pil­dy­ti iki 2015 me­tų gruo­džio pa­bai­gos, ta­čiau mi­nis­te­ri­ja pa­žy­mi, jog „sau­gu­mo pa­dė­tis Ukrai­nos Kry­mo Au­to­no­mi­nė­je Res­pub­li­ko­je ir Se­vas­to­po­lio mies­te, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se nuo 2016 me­tų sau­sio 1 d. ne­pa­ge­rė­jo“.

„Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pra­tęs­ti“, – BNS po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ne­ris Ger­ma­nas.

Iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vos am­ba­sa­da ga­vo dau­giau kaip 160 to­kių pra­šy­mų, šie­met gau­ti dar du. Į Lie­tu­vą iš ka­ro nu­alin­tų Ukrai­nos te­ri­to­ri­jų jau per­si­kė­lė apie 120 as­me­nų, ke­lių de­šim­čių as­me­nų per­kė­li­mas dar or­ga­ni­zuo­ja­mas.

„Mū­sų ži­nio­mis, šie­met tu­ri­me dar du pa­pil­do­mis as­me­nis, ku­rie no­rė­tų grįž­ti į Lie­tu­vą, bet tu­rė­da­ma ome­ny, kad gal­būt at­si­ras ir dau­giau, Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė su­da­ry­ti są­ly­gas, jei­gu at­si­ras no­rin­čių­jų, ir ki­tiems žmo­nėms, tu­rin­tiems lie­tu­viš­kų šak­nų, grįž­ti į Lie­tu­vą“, – aiš­ki­no vi­ce­mi­nis­tras.

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė pra­ėju­sių me­tų lie­pos pa­bai­go­je. Į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čioms šei­mos iš Ukrai­nos už­ti­kri­na­mas lai­ki­nas būs­tas, so­cia­li­nės pa­šal­pos, lie­tu­vių kal­bos, pro­fe­si­niai mo­ky­mai.

Pa­sak N.Ger­ma­no, grį­žu­sių­jų in­teg­ra­ci­ja vyks­ta sklan­džiai ir kol kas mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri ži­nių, kad jie kel­tų­si to­lyn į Va­ka­rų Eu­ro­pą.

„Pas mus ru­sų kal­ba pa­kan­ka­mai iš­pli­tu­si, tai kal­bos bar­je­ras ma­žes­nis – žo­džiu jų in­teg­ra­ci­ja, kiek mes ži­no­me, ga­na ge­rai ei­na­si“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.