Pratęsė konkursą dėl Nacionalinio stadiono statybų Vilniuje
90 mln. eu­rų ver­tės na­cio­na­li­nio sta­dio­no Vil­niu­je sta­ty­bos ir val­dy­mo kon­ce­si­jos kon­kur­so są­ly­gos kiek kei­čia­mos, jas su­pap­ras­ti­nant. To­dėl kon­kur­sas dar kar­tą pra­tęs­tas – šį kar­tą iki ko­vo pra­džios, pra­ne­šė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Al­ma Vait­kuns­kie­nė BNS tei­gė, jog da­bar iš­plės­tas bū­si­mo dau­gia­funk­ci­nio komp­lek­so ren­gi­nių spek­tras ir su­ma­žin­tas kon­kur­so da­ly­vių pa­tir­ties rei­ka­la­vi­mas – jie pri­va­lo bū­ti su­ren­gę bent 5 tūkst. žiū­ro­vų ren­gi­nių, o ne 10 tūkst., kaip rei­ka­lau­ta iki šiol.

„Išp­lės­tas ren­gi­nių są­ra­šas, ne­nu­ro­dant kon­kre­čių fut­bo­lo ar­ba leng­vo­sios at­le­ti­kos rei­ka­lau­ja­mų ren­gi­nių skai­čiaus, kad dar pla­tes­nis po­ten­cia­lių da­ly­vių skai­čius ga­lė­tų da­ly­vau­ti kon­kur­se pa­gal sa­vo ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­tį ir kad kon­kur­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti dau­giau ir vie­ti­nių, ir už­sie­nio po­ten­cia­lių da­ly­vių“, – BNS at­siųs­ta­me ko­men­ta­re tei­gė A.Vait­kuns­kie­nė.

Anot jos, taip pat bu­vo pa­tiks­lin­ta nuo­sta­ta dėl kon­sor­ciu­mo da­ly­vių so­li­da­rios at­sa­ko­my­bės už sta­ty­bas – už pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą bus at­sa­kin­ga tik pa­grin­di­nė kon­sor­ciu­mo įmo­nė. Be to, ja­me bū­ti­nai tu­ri da­ly­vau­ti už­sie­nio bend­ro­vė.

Kon­ce­si­jos kon­kur­se ke­ti­nan­čios da­ly­vau­ti „Švy­tu­rio“ are­ną Klai­pė­do­je ir „Girs­tu­čio“ ba­sei­ną Kau­ne val­dan­čios bend­ro­vės „Inf­ras­truk­tū­ra LT“ va­do­vas Vi­ta­li­jus Kuo­dis BNS tei­gė, kad nau­jos kon­kur­so są­ly­gos tu­rė­tų už­ti­krin­ti di­des­nę kon­ku­ren­ci­ją ir ak­ty­ves­nį po­ten­cia­lių jo da­ly­vių įsi­trau­ki­mą.

„Ma­nau, kad sa­vi­val­dy­bė ne­su­lau­kė daug pa­siū­ly­mų, nes kon­kur­so są­ly­gos bu­vo ne­pa­trauk­lios. Svei­kin­ti­nas da­ly­kas, kad sa­vi­val­dy­bė są­ly­gas kei­čia ir da­ro są­ly­gas lanks­tes­nes. Tai tu­rė­tų už­ti­krin­ti di­des­nę kon­ku­ren­ci­ją. Jei­gu są­ly­gos bus lanks­tes­nės, tai vis­kas kei­sis iš es­mės ir kon­kur­se at­si­ras dau­giau da­ly­vių“, – kal­bė­jo V.Kuo­dis.

Pa­sak jo, „Inf­ras­truk­tū­ra LT“ vis dar nė­ra su­da­riu­si kon­sor­ciu­mo su po­ten­cia­liais par­tne­riais iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ar­ba Ki­ni­jos, nes lau­kia ga­lu­ti­nių kon­kur­so są­ly­gų pa­tvir­ti­ni­mo.

„So­li­da­ri kon­sor­ciu­mo da­ly­vių at­sa­ko­my­bė la­bai dau­ge­liui rin­ko­je kliu­vo. Mes ne­ga­li­me bū­ti at­sa­kin­gi už sta­ty­to­jų at­sa­ko­my­bes, nes mes orien­tuo­ja­mės į val­dy­mą. Dar vie­nas da­ly­kas bu­vo tai, jog jo­kia lie­tu­viš­ka bend­ro­vė be už­sie­nio par­tne­rio ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti kon­kur­se. Rin­ko­je bu­vo kal­ba­ma, kad to­kiais ob­jek­tais už­sii­man­čioms už­sie­nio bend­ro­vėms šis pro­jek­tas ne­bu­vo įdo­mus“, – BNS tei­gė V.Kuo­dis.

Apie ke­ti­ni­mus da­ly­vau­ti kon­kur­se BNS yra pa­tvir­ti­nu­si ir du­jo­tie­kių sta­ty­bos ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nuo­mos bend­ro­vė KDS gru­pė.

Pa­siū­ly­mai kon­kur­sui tu­rė­jo bū­ti pa­teik­ti iki sau­sio 31 die­nos, ta­čiau šis ter­mi­nas da­bar pra­tęs­tas iki ko­vo 1 die­nos. Tai jau ne pir­mas kar­tas, kai ter­mi­nas pra­tę­sia­mas – pra­džio­je par­aiš­kos tu­rė­jo bū­ti pa­teik­tos pra­ėju­sių me­tų spa­lio pra­džio­je.

Sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, par­aiš­kų pa­tei­ki­mo ter­mi­ną pra­tę­sus pir­mą kar­tą, pa­dau­gė­jo po­ten­cia­lių kon­kur­so da­ly­vių skai­čius.

A.Vait­kuns­kie­nė per­nai BNS tei­gė, kad be­si­do­min­čių pro­jek­tu yra. Juo anks­čiau do­mė­jo­si 7 už­sie­nio bend­ro­vės, tarp jų – vo­kie­čių „Sie­mens“, pra­ncū­zų „Vin­ci Con­ces­sions“, len­kų „Bu­di­mex“ ir ki­ti Eu­ro­pos ži­no­mi ope­ra­to­riai bei kon­cer­nai.

Ta­čiau BNS šal­ti­niai tei­gė, kad rim­tų kan­di­da­tų įgy­ven­din­ti pro­jek­tą nė­ra, o in­ves­tuo­to­jų ir eks­per­tų tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė ne­pa­kan­ka­mai jam pa­si­ruo­šė, to­dėl vie­tos rin­kos da­ly­viams ja­me da­ly­vau­ti su­dė­tin­ga, o už­sie­nio ope­ra­to­riai įžvel­gia per daug ri­zi­kų.

Su­tar­tis tarp Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to bei pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo bus pa­si­ra­šo­ma 25 me­tams, o komp­lek­sas pri­klau­sys Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei. Pla­nuo­ja­ma sta­dio­no sta­ty­bų ver­tė sieks 88,5 mln eu­rų (su PVM), iš jų ES lė­šos su­da­rys 33,6 mln. eu­rų, sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 2,9 mln. eu­rų. Be to, sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja skir­ti dar po 0,5 mln. eu­rų sta­dio­no iš­lai­ky­mui kas­met.

Sta­dio­no, komp­lek­se tu­rė­tų įsi­kur­ti iki 300 vie­tų vai­kų dar­že­lis, ne ma­žiau kaip 3 fut­bo­lo aikš­te­lės, leng­vo­sios at­le­ti­kos sta­dio­nas, spor­to sa­lės, kul­tū­ros ug­dy­mo cen­tras ir bib­lio­te­ka, spor­to mu­zie­jus. Sa­vi­val­dy­bė bus at­sa­kin­ga už vai­kų dar­že­lio, bib­lio­te­kos ir da­lies ne­for­ma­liam ug­dy­mui skir­tų pa­tal­pų veik­lą, de­par­ta­men­tas – už spor­to mu­zie­jų. Už vi­sa ki­ta – pa­tal­pų įren­gi­mą, prie­žiū­rą ir nau­do­ji­mą – at­sa­kys kon­ce­si­nin­kas.

Nu­ma­to­ma, kad su­tar­tis su kon­kur­są lai­mė­sian­čiu kon­ce­si­nin­ku įsi­ga­lios 2019 me­tų ba­lan­dį, tuo­met bus pra­dė­tos sta­ty­bos.