Prašys naikinti europarlamentaro R. Pakso neliečiamybę
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­šys Eu­ro­pos Par­la­men­to nai­kin­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro val­dan­čių­jų „tvar­kie­čių“ va­do­vo Ro­lan­do Pa­kso tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

R.Pa­ksas įta­ria­mas su­ta­ręs dėl 15 tūkst. eu­rų ky­šio pa­ėmi­mo ir per­da­vi­mo, an­tra­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ir­man­tas Mi­ke­lio­nis.

„Ka­dan­gi R.Pa­ksas tu­ri im­uni­te­tą, jis apk­laus­tas va­kar kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, svars­to­ma ga­li­my­bė kreip­tis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl tei­si­nio im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo“, – žur­na­lis­tams sa­kė I.Mi­ke­lio­nis.

Anot jo, krei­pi­ma­sis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl R.Pa­kso ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo šiuo me­tu jau ren­gia­mas – dėl krei­pi­mo­si spręs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Eu­ro­par­la­men­ta­ro im­uni­te­to at­šau­ki­mo są­ly­gas apib­rė­žia EP dar­bo tvar­kos tai­syk­lės: pro­ku­ro­rų pra­šy­mas dėl im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo per­duo­da­mas Tei­sės ko­mi­te­tui, šis tei­kia siū­ly­mą – nai­kin­ti ne­lie­čia­my­bę ar ją gin­ti, ir tei­kia bal­suo­ti Eu­ro­par­la­men­tui.

„Va­kar UAB „Lie­tu­vos ry­tas“ va­do­vui Ged­vy­dui Vai­naus­kui bu­vo įteik­tas pra­ne­ši­mas apie įta­ri­mą, kad jis, at­sto­vau­da­mas ki­tų as­me­nų in­te­re­sams, su­si­ta­rė su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­ku Ro­lan­du Pa­ksu, kad šis už 15 tūkst. eu­rų ky­šį pa­veik­tų Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jus, kad šie leis­tų pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti Prie­nų mies­te nau­jai pa­sta­ty­tą pre­ky­bos cen­tro pa­sta­tą“, – sa­kė I.Mi­ke­lio­nis.

I.Mi­ke­lio­nis tei­gė ne­ga­lin­tis at­skleis­ti kon­kre­čių R.Pa­kso ky­šio ap­lin­ky­bių, bet pa­ti­ki­no, kad „su­si­ta­ri­mas dėl ky­šio pri­ėmi­mo ir da­vi­mo bu­vo pa­siek­tas“.

Ver­tin­da­mas tei­sė­sau­gos veiks­mus, R.Pa­ksas sa­kė, jog „tie, ku­rie šo­ka pa­gal dū­de­lę ir vyk­do po­li­ti­kų už­sa­ky­mus, jie at­sa­kys už sa­vo veiks­mus“.

„Te­gul jie krei­pia­si kur no­ri, kad ir į pa­tį vel­nią, aš vis tiek tei­sy­bę sa­ky­siu. Jei­gu jie gal­vo­ja, kad jie kaž­ką iš­gąs­dins, (...) te­gu pa­siieš­ko ki­tų ad­re­sų“, – pri­dū­rė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Po­li­ti­kas ne­igė įta­ri­mus, kad jis su „Lie­tu­vos ry­to“ va­do­vu Ged­vy­du Vai­naus­ku su­si­ta­rė dėl 15 tūkst. eu­rų ky­šio.

„Ne, ne, ne“, – at­sa­ki­nė­jo R.Pa­ksas į klau­si­mus apie ga­li­mus ko­rup­ci­nius ry­šius tarp jo ir G.Vai­naus­ko.

Tuo me­tu G.Vai­naus­kui kar­tu su prem­je­ro vi­suo­me­ni­niu pa­ta­rė­ju An­ta­nu Za­bu­liu bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai ir dėl ki­to pre­ky­bos po­vei­kiu at­ve­jo, įta­riant, kad ga­lė­jo bū­ti da­ro­mas po­vei­kis iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­nkaus fi­nan­si­nio nu­si­kal­ti­mo at­lie­kan­tiems iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nams.

„Tu­ri­ma duo­me­nų, kad pa­si­nau­do­jant G.Vai­naus­ko įta­ka vals­ty­bės par­ei­gū­nams, už ky­šį bu­vo sie­kia­ma nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, vė­liau mi­nė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas“, – pa­žy­mė­jo pro­ku­ro­ras.

Jis sa­kė ne­ga­lin­tis at­skleis­ti dau­giau duo­me­nų, ko­kią kon­kre­čiai by­lą, ku­ri bu­vo nu­trauk­ta, ty­rė par­ei­gū­nai. Pa­sak jo, dėl šio at­ve­jo vyk­do­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­riam va­do­vau­ja ir jį vyk­do Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

I.Mi­ke­lio­nis ne­įvar­di­jo A.Za­bu­lio ir G.Vai­naus­ko ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­čio kon­kre­taus ky­šio, ta­čiau sa­kė, kad tai yra „dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų“.

Anot jo, tai, jog G.Vai­naus­kui ir A.Za­bu­liui par­eikš­ti įta­ri­mai, są­ly­go­jo by­lo­je tu­ri­mi „ob­jek­ty­vūs duo­me­nys“. Pro­ku­ro­ras ti­ki­no, kad duo­me­nis lei­džia teig­ti, jog vi­sos ko­rup­ci­nės vei­kos „ne­bu­vo at­si­tik­ti­nės“.

„Ga­li­me kal­bė­ti apie tam ti­krą sis­te­ma­tiš­ku­mą. Pa­gal tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją ir pa­gal šiuo me­tu jis (G.Vai­naus­kas) įta­ria­mas dvie­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mu ir, kaip mi­nė­jau, mū­sų da­ro­ma prie­lai­da, kad šios nu­si­kals­ta­mos vei­kos bu­vo ne at­si­tik­ti­nės“, – sa­kė jis.

STT aiš­ki­na­si ga­li­mą po­vei­kį Sta­ty­bos ins­pek­ci­jai sie­kiant įtei­sin­ti „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se ir spau­di­mą sie­kiant nu­trauk­ti ne­įvar­di­ja­mą Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo stam­biu mas­tu.

Šia­me ty­ri­me įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu par­eikš­ti „Lie­tu­vos ry­to“ va­do­vui Ged­vy­dui Vai­naus­kui ir vi­suo­me­ni­niam prem­je­ro kon­sul­tan­tui bu­vu­siam „Om­ni­tel“ va­do­vui An­ta­nui Za­bu­liui. Spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju be R.Pa­kso šia­me ty­ri­me bu­vo apk­laus­tas „Nor­fos“ tink­lo va­do­vas Dai­nius Dun­du­lis, , liu­dy­to­jais apk­laus­ti ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Ge­ne­vi­čius ir ke­li Sta­ty­bų ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai.

R.Pa­ksas po apk­lau­sos pers­pė­jo dėl pa­vo­jaus Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­jai, „Lie­tu­vos ry­to“ gru­pei pri­klau­san­tis nau­jie­nų por­ta­las lry­tas.lt ci­ta­vo ad­vo­ka­tus, ku­rie ap­kal­ti­no tei­sė­sau­gą vyk­dant vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją, prem­je­ras ža­dėj at­leis­ti A.Za­bu­lį, ta­čiau kliū­čių dirb­ti koa­li­ci­jai ne­ma­to.