Prašo pagalbos ieškant dingusio be žinios Stasio Zybarto
Tau­ra­gės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ši­la­lės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai ieš­ko be ži­nios din­gu­sio Sta­sio Zy­bar­to gim. 1982 m. gyv., Ši­la­lės m. ku­ris 2014 m. gruo­džio 16 d. apie 12 val. iš­ėjo iš na­mų ir din­go be ži­nios.

Gy­ven­to­jus, ži­nan­čius apie din­gu­sio­jo bu­vi­mo vie­tą ar ga­lin­čius su­teik­ti ki­tos in­for­ma­ci­jos, pra­šo­me pra­neš­ti Tau­ra­gės aps­kri­tis vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ši­la­lės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus ty­rė­jui Vai­do­tui Vi­šins­kiui tel.: 8 449 74 214 ar­ba mob. 8 652 81 781, el. pa­štu: vai­do­tas.vi­sins­kis@­po­li­ci­ja.lt ar­ba at­vyk­ti į Tau­ra­gės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ši­la­lės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, esan­tį Strui­kų g. 5, Ši­la­lė­je, ka­bi­ne­tas 220.

.