Prašo naikinti N. Puteikio teisinę neliečiamybę
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis an­tra­die­nį krei­pė­si į Sei­mą, pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio Nag­lio Pu­tei­kio tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­čio N.Pu­tei­kio ne­lie­čia­my­bę pra­šo­ma pa­nai­kin­ti, kad jis ga­lė­tų bū­ti tei­sia­mas dėl šmeiž­to pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka.

„Už šio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mą nu­ma­ty­tos al­ter­na­ty­vios baus­mės, bau­da, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­ta, kad Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, ne­ga­li bū­ti su­ima­mas, ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė, to­dėl ne­ga­vus to­kio Sei­mo su­ti­ki­mo N.Pu­tei­kio at­žvil­giu mi­nė­to pri­va­taus kal­ti­ni­mo skun­do nag­ri­nė­ji­mas teis­mi­nia­me po­sė­dy­je nė­ra įma­no­mas“, – kreip­da­ma­sis į Sei­mą sa­kė E.Pa­ši­lis.

Po ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mo­si Sei­me bus su­da­ro­ma ko­mi­si­ja, ku­ri teiks sa­vo siū­ly­mą, ar pa­nai­kin­ti par­la­men­ta­ro N.Pu­tei­kio im­uni­te­tą. Pats par­la­men­ta­ras BNS tei­gė pra­šy­sian­tis, kad Sei­mas ten­kin­tų ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą.

„Ka­dan­gi ma­nau, kad to­kie gin­čai tu­ri bū­ti spren­džia­mi ne Sei­me, o teis­me, aiš­ku, kad pra­šy­siu, kad Sei­mas pa­nai­kin­tų man ne­lie­čia­my­bę. (...) Pa­si­ti­kiu teis­mais, ob­jek­ty­vu­mu, ir vi­siš­kai nor­ma­lu, jei pa­pras­tas žmo­gus no­ri gin­čy­tis su Sei­mo na­riu, jis ne­tu­ri slėp­tis už im­uni­te­to“, – sa­kė N.Pu­tei­kis.

Pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka skun­dą pa­tei­ku­si par­eiš­kė­ja Kris­ti­na Apa­na­vi­čiū­tė-Su­li­kie­nė nu­ro­do, kad par­la­men­ta­ras sa­vai­traš­ty­je „Lais­vas lai­kraš­tis“ apš­mei­žė jos tė­vą ir su­men­ki­no jos pa­čios re­pu­ta­ci­ją, su­da­rė klai­din­gą įspū­dį apie jos šei­mą, dėl ku­rių nu­ken­tė­jo ir ji, ir jos šei­mos na­riai.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad to­kiu at­ve­ju nu­ken­tė­ju­sy­sis ir nu­si­kal­ti­mu kal­ti­na­mas as­muo šau­kia­mi pas tei­sė­ją su­tai­kin­ti. Jei­gu su­in­te­re­suo­ti as­me­nys su­si­tai­ko, pro­ce­sas dėl skun­do nu­trau­kia­mas. Ba­lan­džio 15 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos teis­me vy­ku­sio tai­ko­mo­jo po­sė­džio me­tu šie as­me­nys ne­su­si­tai­kė, to­dėl pri­im­ta nu­tar­tis nu­ken­tė­ju­sio­sios skun­dą per­duo­ti nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je.

K.Apa­na­vi­čiū­tė-Su­li­kie­nė ją šmei­žian­čia in­for­ma­ci­ja lai­ko 2012 me­tais lei­di­ny­je „Lais­vas lai­kraš­tis“ pub­li­kuo­ta­me straips­ny­je „N.Venc­kie­nė žlug­do pre­zi­den­tę ir Lie­tu­vos po­li­ti­nę sis­te­mą“ iš­sa­ky­tus tei­gi­nius, kad par­eiš­kė­jos tė­vas „ap­siš­vie­tęs“ KGB agen­tas“; taip pat, kad lai­kraš­tis „Karš­tas ko­men­ta­ras“, ku­ria­me ji dir­bo, ne­va per pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ją įta­ko­ja­mas Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to.

N.Pu­tei­kis ne­igia sa­vo kal­tę ir tvir­ti­na, kad lai­kraš­ty­je bu­vo ne­tei­sin­gai pa­ci­tuo­tas.