Prašo naikinti Kęstučio Pūko neliečiamybę
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis an­tra­die­nį pa­pra­šė Sei­mo leis­ti pa­trauk­ti par­la­men­ta­rą Kęs­tu­tį Pū­ką bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ir gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, pra­ne­šė pro­ku­ra­tū­ra.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, šių me­tų pra­džio­je K.Pū­kas ga­lė­jo sek­sua­liai prie­ka­biau­ti prie ke­tu­rių as­me­nų. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ko­vą pa­gal ga­li­mai nuo jo nu­ken­tė­ju­sių mer­gi­nų par­eiš­ki­mą.

Pro­ku­ra­tū­ra taip pat tei­gia, kad K.Pū­kas, lai­ky­da­mas gink­lą sei­fe jo dar­bo Sei­me pa­tal­po­se, ne­už­ti­kri­no jo sau­gu­mo.

Dėl šių nu­si­kal­ti­mų ga­li bū­ti bau­džia­ma bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mu ar­ba areš­tu.? Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je.

Sei­mo na­riai dėl ga­li­mo K.Pū­ko prie­ka­bia­vi­mo jam yra ini­ci­ja­vę ap­kal­tą. Šia­me pro­ce­se da­bar lau­kia­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo po­zi­ci­jos.

K.Pū­kas BNS an­tra­die­nį sa­kė ne­prieš­ta­rau­sian­tis ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mui, bet ti­ki­no esąs ne­kal­tas.

„Aš ma­nau, kad kuo grei­čiau iš­tirs, tuo dau­giau bus aiš­ku­mo“, – sa­kė K.Pū­kas.

„Nes­ma­giai jau­čiuo­si, nes vis­kas ne­tei­sin­ga, ne­su pa­da­ręs nei pa­žei­di­mų, nei ža­los“, – tei­gė jis.

K.Pū­kas į Sei­mą bu­vo iš­rink­tas pa­gal „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Po ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mo­si par­la­men­ta­rai tu­rė­tų su­da­ry­ti spe­cia­lią ty­ri­mo ko­mi­si­ją.