Prašo JAV paramos stiprinant oro erdvės gynybą
Lie­tu­va pra­šo Jung­ti­nių Vals­ti­jų ly­de­rys­tės ir par­amos stip­ri­nant oro gy­ny­bos pa­jė­gu­mus re­gio­ne, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Mes tu­ri­me la­bai aiš­kų su­stip­ri­ni­mą sau­su­mos pa­jė­gų su ko­vi­ne ba­ta­lio­no gru­pe, da­bar kal­ba­me, kad rei­kė­tų tuo pa­čiu stip­rin­ti ir oro gy­ny­bą“, – BNS sa­kė J.Ole­kas, ku­ris to­kią po­zi­ci­ją iš­sa­kė penk­ta­die­nį su­si­ti­kęs su JAV Oro pa­jė­gų se­kre­to­re De­bo­rah Lee Ja­mes.

Pa­sak kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro, JAV dis­lo­kuo­ti oro gy­ny­bos ele­men­tai pa­pil­dy­tų ir la­bai pri­si­dė­tų prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių pa­stan­gų pa­siek­ti vi­siš­ką ope­ra­ci­nį pa­jė­gu­mą. Vis dėl­to, jo tei­gi­mu, kol kas apie kon­kre­čias pa­jė­gas, ku­rios ga­lė­tų bū­ti dis­lo­kuo­tos, ne­kal­ba­ma.

„Mes pra­šo­me ame­ri­kie­čių eks­per­ti­zės de­ri­nant mū­sų re­gio­ni­nės vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos ar­chi­tek­tū­rą ir ma­nau, kad mes čia ti­krai su­lau­kė­me tvir­to pa­ža­do, kad ti­krai tai bus. An­tra, mes tu­ri­me tru­mo­jo nuo­to­lio sis­te­mas, da­lį iš JAV, da­lį iš ki­tų vals­ty­bių – tai bend­ra in­teg­ra­ci­ja oro gy­ny­bos. Na ir pra­ty­bos, ku­rios yra la­bai svar­bu, kad mū­sų ka­riai bū­tų įval­dę šias tech­no­lo­gi­jas, pa­si­ruo­šę – tas ir bu­vo ap­tar­ta“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

Kaip pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja, JAV Oro pa­jė­gų se­kre­to­rė su­si­ti­ki­me tei­gė, kad JAV yra pa­si­ruo­šu­sios su­teik­ti vi­są rei­ka­lin­gą eks­per­ti­zę tiek for­muo­jant re­gio­ni­nę oro gy­ny­bos ar­chi­tek­tū­rą, tiek vys­tant vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro erd­vės gy­ny­bos sis­te­mą Lie­tu­vo­je. JAV at­sto­vė pa­ti­ki­no, kad JAV Oro pa­jė­gos tęs da­ly­va­vi­mą bend­ro­se pra­ty­bo­se ir rems inf­ras­truk­tū­ros plė­trą Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je.

Pa­sak J.Ole­ko, su­si­ti­ki­me bu­vo kal­ba­ma apie pe­rė­ji­mą nuo oro po­li­ci­jos Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je į oro gy­ny­bą.

NA­TO ša­lių ly­de­riai prieš sa­vai­tę Var­šu­vo­je nu­spren­dė kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti po tarp­tau­ti­nį są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną.

Taip pat NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me pa­tvir­tin­tos prie­mo­nės, ku­rio­mis bū­tų sie­kia­ma ap­sau­go­ti Bal­ti­jos ša­lis nuo ga­li­mos ka­ri­nės izo­lia­ci­jos ir NA­TO pa­stip­ri­ni­mo at­ėji­mo blo­ka­dos. Šios prie­mo­nės įtrauk­tos į NA­TO gy­ny­bos pla­nus ir bus pa­ti­krin­tos per si­mu­lia­ci­jas pra­ty­bo­se.

KAM ge­gu­žės pa­bai­go­je nu­spren­dė de­rė­tis su Nor­ve­gi­ja dėl vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mų įsi­gi­ji­mo.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri tik ar­ti­mo­jo nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nes sis­te­mas, to­dėl įsi­gi­jus vi­du­ti­nio nuo­to­lio sis­te­mas ka­riai prieš­inin­ko lėk­tu­vus ga­lė­tų pa­siek­ti ke­lis kar­tus to­liau.

Anks­čiau skelb­ta, kad vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos pro­jek­tas ga­li bū­ti bend­rai vys­to­mas vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se, ta­čiau Lat­vi­ja ir Es­ti­ja kol kas vie­šai ne­skel­bė apie de­ry­bas nė su vie­nu iš to­kių sis­te­mų ga­min­to­jų.