Prašo griežtinti atsakomybę už tarnybinių gyvūnų sužalojimą
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) penk­ta­die­nį krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bę siū­ly­da­ma pa­pil­dy­ti Bau­džia­mą­jį ko­dek­są, nu­ma­tant at­sa­ko­my­bę už tar­ny­bi­nių gy­vū­nų ty­či­nį su­nai­ki­ni­mą ar su­ža­lo­ji­mą.

Šis pa­siū­ly­mas su­si­jęs su at­ve­ju, kai rug­sė­jo 28 die­ną Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio bro­lis Ar­vy­das Koms­kis Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bė­je nu­šo­vė VSAT Pa­gė­gių rink­ti­nės Vieš­vi­lės už­kar­do­je tar­na­vu­sį bel­gų avi­ga­nį Ram­zį.

„Vie­nas ge­riau­sių ir pers­pek­ty­viau­sių pa­sie­nie­čių tar­ny­bi­nių šu­nų tuo me­tu se­kė įta­ria­mų­jų kon­tra­ban­da pėd­sa­kais. Tre­jų me­tų Ram­zis bu­vo pui­kiai par­uoš­tas ir prieš me­tus iš­lai­kęs aukš­čiau­sią pa­sie­nie­čių šu­nims su­tei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­nę ka­te­go­ri­ją“, – pa­brė­žia­ma VSAT pra­ne­ši­me.

Anot jo, šiuo me­tu tei­sės ak­tuo­se nė­ra są­vo­kos „gy­va­sis tur­tas“, nors vals­ty­bės tar­ny­bo­je dar­bui pa­si­tel­kia­mi ir žir­gai, ir šu­nys. To­dėl Ram­zio at­ve­ju iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 187 straips­nį „Tur­to su­nai­ki­ni­mas ar su­ga­di­ni­mas“.

„Tar­ny­bi­nis gy­vū­nas yra ypa­tin­ga vals­ty­bės ma­te­ria­laus tur­to rū­šis, iš­skir­ti­nė spe­cia­lio­ji prie­mo­nė, su­ge­ban­ti vyk­dy­ti ko­man­das ir dėl to pa­nau­do­ji­mo pra­sme ge­ro­kai efek­ty­ves­nė už ki­tas spe­cia­lią­sias prie­mo­nes už­ti­kri­nant žmo­gaus tei­ses, lais­ves ir gi­nant vie­šą­jį in­te­re­są. Tar­ny­bi­nį šu­nį iš­lai­ky­ti bei par­eng­ti, pa­lai­ky­ti jo kva­li­fi­ka­ci­ją rei­kia ne­ma­žų fi­nan­si­nių ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių“, – tei­gia VSAT.

To­dėl pa­sie­nie­čiai ir siū­lo griež­tin­ti at­sa­ko­my­bę už tar­ny­bi­nių gy­vū­nų su­nai­ki­ni­mą ar su­ža­lo­ji­mą.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra apie 300 tar­ny­bi­nių šu­nų, iš jų 167 tar­nau­ja VSAT.

Pa­sie­nie­čių tar­ny­bi­niai šu­nys yra iš­mo­ky­ti sek­ti „karš­tais“ pėd­sa­kais ir su­lai­ky­ti pa­žei­dė­jus, ap­tik­ti nar­ko­ti­nes me­džia­gas, gink­lus, sprog­me­nis. VSAT ke­tur­ko­jai daž­nai yra kvie­čia­mi pa­gal­bon, kai rei­kia su­ras­ti pa­sik­ly­du­sius ar din­gu­sius žmo­nes. Pa­sie­nie­čiai ki­no­lo­gai su sa­vo šu­ni­mis nuo­lat su­tei­kia pa­gal­bą ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, daž­nai da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se.