Prašo Etikos komisijos patarimo, kaip elgtis dėl Laisvės premijos
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį par­la­men­to va­do­vės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės siū­ly­mu krei­pė­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją pra­šy­da­mas iš­va­dos, kaip elg­tis par­la­men­te šią sa­vai­tę ne­pri­ta­rus nu­ta­ri­mo pro­jek­tui dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo Vy­tau­tui Lands­ber­giui.

Svars­tant po­sė­džio dar­bot­var­kę grįž­ti prie Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo klau­si­mo pa­siū­lė Sei­mo na­rys Po­vi­las Urb­šys, ta­čiau L. Grau­ži­nie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad pro­jek­tas – grą­žin­tas ini­cia­to­riams, Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jai, to­bu­lin­ti. Tuo me­tu di­džio­ji da­lis ko­mi­si­jos na­rių po Sei­mo bal­sa­vi­mo dėl V. Lands­ber­gio pa­skel­bė at­sis­ta­ty­di­nan­tys.

So­li­da­ru­mo su V. Lands­ber­giu akcija

So­cia­li­niuo­se tink­luo­se gi­mu­si so­li­da­ru­mo ak­ci­ja su Lais­vės pre­mi­jos no­mi­nan­tu Vy­tau­tu Lands­ber­giu ket­vir­ta­die­nį pa­lai­ky­mo su­lau­kė ir Sei­me. Di­džio­ji da­lis opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių (TS-LKD) vy­rų įpras­tus kak­la­raiš­čius pa­kei­tė į tau­ti­nę juo­ste­lę, ku­rią mėgs­ta ne­šio­ti bu­vęs vals­ty­bės va­do­vas V.Lands­ber­gis. Jas ant kak­lo už­si­dė­jo ir kai ku­rios frak­ci­jos par­la­men­ta­rės.

Už tai, kad si­tua­ci­ją iš­aiš­kin­tų ir spren­di­mą pa­siū­ly­tų Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo trys, su­si­lai­kė 22 par­la­men­ta­rai.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai dėl 2015 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Vy­tau­tui Landsbergiui

Sei­mo na­rys(-ė)FrakcijaPriešSu­sil.
Ačas RemigijusMG+
Ado­mė­nas MantasTSLKDF+
Alek­nai­tė Ab­ra­mi­kie­nė VilijaTSLKDF+
Anu­šaus­kas ArvydasTSLKDF+
Ažu­ba­lis AudroniusTSLKDF+
Bal­sys LinasMG+
Bal­trai­tie­nė VirginijaDPF
Bart­ke­vi­čius KęstutisTTF+
Bas­tys MindaugasLSDPF+
Baš­kie­nė RimaMG+
Ber­na­to­nis JuozasLSDPF
Bi­lo­tai­tė AgnėTSLKDF+
Bi­ru­tis ŠarūnasDPF
Bra­daus­kas BroniusLSDPF+
Brun­dza StasysTTF+
Bu­ce­vi­čius SauliusDPF
Bu­kaus­kas ValentinasDPF+
But­ke­vi­čius AlgirdasLSDPF
Čig­rie­jie­nė Vi­da MarijaTSLKDF+
Čim­ba­ras PetrasDPF+
Čmi­ly­tė-Niel­sen ViktorijaLSF
Da­gys Ri­man­tas JonasTSLKDF+
Dauk­šys KęstutisDPF+
De­gu­tie­nė IrenaTSLKDF+
Dmi­tri­jev SergejDPF+
Dmi­tri­je­va LarisaDPF+
Du­dė­nas ArūnasLSDPF+
Dumb­ra­va AlgimantasTTF+
Dum­čius ArimantasTSLKDF+
Fi­li­po­vi­čie­nė VilijaDPF+
Fio­do­ro­vas ViktorasDPF
Gai­lius VitalijusLSF+
Gap­šys VytautasDPF+
Ged­vi­las VydasDPF+
Gent­vi­las EugenijusLSF+
Gy­lys PovilasMG+
Gla­vec­kas KęstutisLSF
Grau­ži­nie­nė LoretaDPF
Gra­žu­lis PetrasTTF+
Gry­baus­kas KazysLSDPF+
Gus­tai­nis ŠarūnasLSF+
Ja­ka­vo­nis GediminasDPF+
Jan­kaus­kas DonatasTSLKDF+
Je­dins­kij ZbignevLLRAF+
Jo­ny­la EdmundasLSDPF+
Jo­vai­ša SergejusTSLKDF+
Juk­ne­vi­čie­nė RasaTSLKDF+
Juo­dka BenediktasLSDPF
Juo­za­pai­tis VytautasTSLKDF+
Kamb­le­vi­čius VytautasTTF+
Kaz­la­vic­kas LiutaurasTSLKDF+
Kir­ki­las GediminasLSDPF+
Koms­kis KęstasTTF+
Kond­ro­tas JonasDPF+
Krav­čio­nok VandaLLRAF+
Krei­vys DainiusTSLKDF
Ku­bi­lius AndriusTSLKDF+
Kuo­dy­tė DaliaLSF+
Kup­čins­kas RytasTSLKDF+
Kuz­mins­kas KazimierasTSLKDF+
Kvet­kovs­kij JuzefLLRAF+
Lei­pu­tė OrintaLSDPF+
Ly­de­ka ArminasLSF+
Mac­ke­vič MichalLLRAF+
Mar­ge­vi­čie­nė Vin­cė Vai­de­vu­tė TSLKDF+
Mar­kaus­kas RaimundasDPF+
Ma­siu­lis EligijusLSF+
Ma­siu­lis KęstutisTSLKDF+
Ma­tu­las AntanasTSLKDF+
Ma­tu­le­vi­čius Vy­tau­tas An­ta­nas MG+
Ma­zu­ro­nis AndriusLSF+
Mi­ka­laus­kas VidasLSDPF+
Mi­ko­lai­tis GintautasLSDPF+
Mi­ku­tie­nė DangutėDPF
Miš­ki­nie­nė KristinaLSDPF+
Mi­tru­le­vi­čius AlbinasLSDPF+
Moc­kus ArvydasLSDPF+
Mon­kaus­kai­tė AlmaLSDPF
Na­kas AudriusMG+
Nar­ke­vič JaroslavLLRAF+
Nar­ke­vi­čius PetrasDPF+
Ne­stec­kis AntanasLSDPF+
Ole­kas JuozasLSDPF
Pa­lio­nis AndriusLSDPF+
Pa­liu­kas RaimundasDPF+
Pa­ulaus­kas ArtūrasDPF+
Pa­uža BroniusLSDPF+
Pa­vi­lio­nie­nė Ma­ri­ja AušrinėLSDPF+
Pe­traus­kie­nė MildaLSDPF+
Pe­tro­šius DariusLSDPF+
Pe­tru­lis DomasLSDPF
Pi­trė­nie­nė AudronėDPF
Po­po­vie­nė RamintaLSDPF+
Po­že­la JurasLSDPF+
Pur­va­nec­kie­nė GiedrėLSDPF+
Pu­tei­kis NaglisMG+
Raz­ma JurgisTSLKDF+
Ro­zo­va IrinaLLRAF+
Ru­čys Ri­mas AntanasTTF+
Sa­ba­taus­kas JuliusLSDPF
Sa­la­ma­ki­nas AlgimantasLSDPF+
Sar­gū­nas RičardasDPF+
Sau­dar­gas PauliusTSLKDF+
Sau­lis VytautasLSDPF+
Si­mu­lik ValerijusMG+
Sin­ke­vi­čius RimantasLSDPF
Sy­sas AlgirdasLSDPF+
Skar­ba­lius ValdasDPF+
Skar­džius ArtūrasLSDPF+
Stan­ci­kie­nė AurelijaMG
Star­ke­vi­čius KazysTSLKDF
Ste­po­na­vi­čius GintarasLSF+
Strel­čiū­nas AlgisTSLKDF+
Stun­dys ValentinasTSLKDF+
Šab­lins­kas EduardasLSDPF+
Ša­la­še­vi­čiū­tė RimantėLSDPF+
Šed­ba­ras StasysTSLKDF+
Šiau­lie­nė IrenaLSDPF+
Tal­mont LeonardLLRAF+
Ta­ma­šu­nie­nė RitaLLRAF
Ta­mo­šiū­nas GintarasDPF
Tei­šers­ky­tė DaliaLSF
Ulic­kas DariusDPF+
Urb­šys PovilasMG
Ur­sul SergejDPF+
Vaic­kie­nė JolitaTTF+
Va­liu­ke­vi­čiū­tė OnaTTF
Va­rei­kis EgidijusTSLKDF+
Var­ka­la JonasMG
Va­si­liaus­kas ValdasTTF+
Vė­sai­tė BirutėLSDPF+
Vi­džiū­nas ArvydasTSLKDF+
Von­žu­tai­tė VitalijaDPF
Zas­čiu­rins­kas MečislovasDPF+
Zel­ti­nis AleksandrasLSDPF+
Zin­ge­ris EmanuelisTSLKDF+
Ža­ka­ris EdvardasLSDPF+
Žei­mys PranasTSLKDF+
Že­mai­tai­tis RemigijusTTF+
Ži­lins­kas RokasTSLKDF+
Žvi­kie­nė ZitaDPF+

Šal­ti­nis: lrs.lt