Prašo 8,2 mln. eurų VU kiemeliams tvarkyti
Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) kie­me­liai – ap­leis­ti, ma­žai nau­do­ja­mi ve­šie­siems po­rei­kiams, di­dė­ja grės­mė ne­tek­ti jų sa­vi­tu­mo, tei­gia bu­vęs šios aukš­to­sios mo­kyk­los rek­to­rius Be­ne­dik­tas Juo­dka.

Dar bū­da­mas Sei­mo na­riu jis re­gis­tra­vo ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­to pa­tai­są, kad VU kie­me­liams tvar­ky­ti bū­tų skir­ta 8,268 mln. eu­rų.

VU at­sto­vai tei­gia, kad pa­ti aukš­to­ji mo­kyk­la kas­met te­ga­li skir­ti lė­šų mi­ni­ma­liam jų eksp­loa­ta­vi­mui.

„Di­džio­ji da­lis ar­chi­tek­tū­ri­nio an­samb­lio kie­me­lių ap­leis­ti, ne­ten­ki­na­mos es­te­ti­nės ir eksp­loa­ta­ci­nės būk­lės, ma­žai nau­do­ja­mi ve­šie­siems po­rei­kiams ir ne­pa­reng­ti tu­ris­ti­niams marš­ru­tams, vis di­dė­ja grės­mė ne­tek­ti šių reikš­min­gų kul­tū­ros ob­jek­tų sa­vi­tu­mo“, – tei­gė B.Juo­dka, ar­gu­men­tuo­da­mas sa­vo siū­ly­mą skir­ti lė­šų VU.

Jis pa­brė­žė, kad VU ar­chi­tek­tū­ri­nis an­samb­lis, sie­kian­tis XVI am­žių ir iš­li­kęs be­veik ne­pa­ki­tęs iki šių die­nų, tu­ri ypač di­de­lę is­to­ri­nę, ur­ba­nis­ti­nę ir ar­chi­tek­tū­ri­nę ver­tę bei yra svar­bi Vil­niaus se­na­mies­čio, pa­skelb­to kul­tū­ros pa­mink­lu ir įra­šy­to į Pa­sau­lio kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do są­ra­šą, da­lis.

Pa­sak B.Juo­dkos, re­mon­to rei­kia Bib­lio­te­kos, M.K.Sar­bie­vi­jaus, S.Dau­kan­to, Ar­ka­dų, A.Mic­ke­vi­čiaus, L.Stuo­kos-Gu­ce­vi­čiaus, S.Sta­ne­vi­čiaus, K.Sir­vy­do, Se­no­sios spaus­tu­vės kie­me­liams. Bū­ti­na su­tvar­ky­ti pa­sta­tų fa­sa­dus, grin­dų dan­gą, įreng­ti apš­vie­ti­mą, iš­sau­go­ti kie­me­liuo­se esan­čius kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, kie­me­lių ap­lin­ką pri­tai­ky­ti tu­ris­tams, stu­den­tams, ren­gi­niams ir kt.

VU ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tas Er­vi­nas Spū­dys, at­sa­ky­da­mas į BNS klau­si­mus, tei­gė, kad da­ly­je VU Fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­to pa­tal­pų, esan­čių pa­sta­tuo­se mi­nė­tuo­se kie­me­liuo­se, se­ni pa­ma­tai ne­tu­ri rei­kia­mos hid­roi­zo­lia­ci­jos, ne­pa­kan­ka­ma ar­ba iš vi­so nė­ra oro vė­di­ni­mo sis­te­mos, dėl to kau­pia­si drėg­mė, for­muo­ja­si pe­lė­si­niai gry­be­liai, jie ar­do sie­nų ap­dai­lą. Daug me­tų ne­keis­ta elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, to­dėl pa­tal­po­se ne­pa­kan­ka­mas apš­vie­ti­mas.

„To­kio­se pa­tal­po­se at­lie­ka­mi tik ei­na­mie­ji (kos­me­ti­niai) re­mon­tai, sie­kiant, kad pa­tal­pos ten­kin­tų bent mi­ni­ma­lius hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus ir ne­bū­tų da­ro­ma di­de­lė ža­la kul­tū­ros pa­mink­lo sta­tu­są tu­rin­čioms pa­tal­poms – sie­nų, lu­bų, grin­dų at­nau­ji­ni­mas, lan­gų kei­ti­mas – no­ri­mo re­zul­ta­to ne­su­teik­tų. In­ži­ne­ri­nių tink­lų at­nau­ji­ni­mas kar­tu su pa­tal­pų re­mon­tu ar tvar­ky­bos dar­bais tam­pa itin svar­bia prie­mo­ne sie­kiant iš­sau­go­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus ir už­ti­krin­ti rei­kia­mas hi­gie­nos są­ly­gas stu­di­jų pro­ce­se“, – tei­gė E.Spū­dys.

Anot jo, vals­ty­bės lė­šų šioms reik­mėms uni­ver­si­te­tas sie­kia nuo 2013 me­tų, tai yra vie­nin­te­lė ga­li­my­bė nuo­sek­liai fi­nan­suo­ti to­kios apim­ties pro­jek­tą. Uni­ver­si­te­to pi­ni­gų vos pa­kan­ka mi­ni­ma­liam eksp­loa­ta­vi­mui, kas­met VU bib­lio­te­kos tvar­ky­mo dar­bams ski­ria apie 0,5 mln. eu­rų.

VU at­sto­vo tei­gi­mu, ga­vus lė­šų iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos, dar­bai bū­tų at­lik­ti per tre­jus me­tus. Vi­so pro­jek­to ver­tė – apie 8,2 mln. eu­rų.

Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, vie­na se­niau­sių ir žy­miau­sių Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos aukš­tų­jų mo­kyk­lų, jis įkur­tas 1579 me­tais.

Uni­ver­si­te­to rū­mai pra­dė­jo for­muo­tis XVI am­žiaus vys­ku­po ju­ris­dik­ci­jo­je, mū­ri­niais na­mais užs­ta­ty­ta­me kvar­ta­le, ku­rį rė­mi­na ke­tu­rios Vil­niaus gat­vės: Uni­ver­si­te­to (bu­vu­si Vys­ku­pų), Šv. Jo­no, Pi­lies ir Ska­po. Uni­ver­si­te­to rū­mų an­samb­lio me­ni­nės for­mos at­spin­di pa­grin­di­nius Lie­tu­vo­je vy­ra­vu­sius ar­chi­tek­tū­ros sti­lius: go­ti­ką, re­ne­san­są, ba­ro­ką, kla­si­ciz­mą. Se­nuo­siuo­se rū­muo­se šiuo me­tu įsi­kū­rę Is­to­ri­jos, Fi­lo­lo­gi­jos ir Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­tai, Už­sie­nio kal­bų ins­ti­tu­tas, Uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ka, rek­to­ra­tas.