Prasiskolinusiai „Sodrai“ – dar viena 550,7 mln. skola
Mi­li­jar­di­nių sko­lų tu­rin­čiai „Sod­rai“ Vy­riau­sy­bė pa­sko­lins dar 550,7 mln. eu­rų, ku­rie bus skir­ti pi­ni­gų srau­tų su­ba­lan­sa­vi­mui ir anks­tes­nių pa­sko­lų grą­ži­ni­mui.

„Vals­ty­bi­nė pa­sko­lų ko­mi­si­ja to­kio dy­džio pa­sko­lai pri­ta­ria. Šios pa­sko­los pa­lū­ka­nos bus nu­li­nės. Pats tiks­las yra pi­ni­gų srau­tų su­ba­lan­sa­vi­mas ir sko­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­den­gi­mas“, – Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je sa­kė fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka.

Nu­ta­ri­mo pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad va­sa­rio pra­džio­je į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją dėl pa­sko­los krei­pu­sis „Sod­ra“ pa­tei­kė 2017 me­tų pi­ni­gų srau­tų prog­no­zę, pa­gal ku­rią fon­do iš­lai­dos bus 550,7 mln. eu­rų di­des­nės nei įplau­kos.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bend­ri „Sod­ros“ įsis­ko­li­ni­mai sie­kė 3,894 mlrd. eu­rų, iš ku­rių 3,594 mlrd. eu­rų su­da­rė Vy­riau­sy­bės su­teik­tos pa­sko­los, dar 330,306 mln. eu­rų „Sod­ra“ bu­vo sko­lin­ga ko­mer­ci­niams ban­kams.

Nau­ją pa­sko­lą „Sod­rai“ Vy­riau­sy­bė ke­ti­na su­teik­ti su nu­li­ne me­ti­ne pa­lū­ka­nų nor­ma, ją įstai­ga tu­rė­tų pra­dė­ti grą­žin­ti nuo 2027 me­tų sau­sio. Pa­sko­la bū­tų tei­kia­ma iš vals­ty­bės var­du pa­sis­ko­lin­tų lė­šų.

Pa­sku­ti­nį kar­tą Vy­riau­sy­bė „Sod­rai“ sko­li­no pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį, tuo­met su­teik­ta be­veik 90 mln. eu­rų pa­sko­la anks­čiau fon­do pa­im­tų pa­sko­lų grą­ži­ni­mui.