Prasidėjo pakartotinis balsavimas Seimo rinkimuose
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas Sei­mo rin­ki­muo­se, ren­ka­mi 68 Sei­mo na­riai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Bal­sa­vi­mo apy­lin­kės at­si­da­rė 7 val. ry­to, bet rin­kė­jai kol kas prie bal­sa­dė­žių ne­sku­ba. Nau­jo­sios Vil­nios Ge­nių apy­lin­kė­je ke­lio­li­ka mi­nu­čių po sep­tin­tos dar ne­bu­vo ma­ty­ti nei vie­no rin­kė­jo. Ke­lios mi­nu­tės iki 8 val. Per­ga­lės rin­ki­mų apy­lin­kė­je bal­sa­vę jau bu­vo 18 žmo­nių.

„Di­džiau­sias srau­tas bus prieš baž­ny­čią ir po baž­ny­čios“, – BNS sa­kė Per­ga­lės rin­ki­mų apy­lin­kės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Mi­nel­ga. Pa­sak ko­mi­si­jos va­do­vo, ti­kė­ti­na, kad šį sek­ma­die­nį net ir pi­ko me­tu žmo­nių ei­lės bus trum­pes­nės nei prieš dvi sa­vai­tes.

„Pa­tys su­pran­ta­te, an­tras an­tras tu­ras, da­lis žmo­nių, ku­rie ne­iš­si­rin­ko (sa­vo kan­di­da­to į an­trą tu­rą) gal­būt ir ne­bei­na“, – sa­kė ko­mi­si­jos va­do­vas.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas prog­nouo­ja, kad pir­mie­ji rin­ki­mų re­zul­ta­tai tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ga­na grei­tai, nuo maž­daug 21.30 va­lan­dos.

„20 va­lan­dą mes ti­ki­mės, kad jau bus at­ėję re­zul­ta­tai iš am­ba­sa­dų, kon­su­la­tų, ir ga­lė­si­te pa­ma­ty­ti, kaip bal­sa­vo į Ry­tus nuo mū­sų esan­čio­se am­ba­sa­do­se, kon­su­la­tuo­se. Kaip mes ma­tėm, kaip apy­lin­kės skai­čia­vo bal­sus pir­ma­ja­me tu­re, mes ti­ki­mės, kad bal­sai pa­si­ro­dys jau nuo pu­sės de­šimt. Aiš­ku, di­džio­sios rin­ki­mų apy­lin­kės ga­li už­truk­ti, bet ti­ki­mės, kad rin­kių re­zul­ta­tus ga­na grei­tai pa­vyks su­skai­čiuo­ti“, – BNS anks­čiau sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

VRK va­do­vas taip pat vy­lė­si, kad per an­trą­jį tu­rą ne­be­bus ne­sklan­du­mų su IT sis­te­ma, kai per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą smar­kiai vė­la­vo re­zul­ta­tai. „Sis­te­ma ne­be­tu­rė­tų pa­ves­ti. Ga­min­to­jas, pa­slau­gos tie­kė­jas pa­da­rė daug, kad ne­bū­tų ne­sklan­du­mų, ku­rių bu­vo pa­li­kęs aps­čiai pir­ma­ja­me ra­te“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys – Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se.

Spa­lio 9 die­ną per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą iš­rink­ta 70 par­la­men­ta­rų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir trys – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je per pir­mą­jį tu­rą Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ga­vo 20, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga 19, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 13, Li­be­ra­lų są­jū­dis aš­tuo­nis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – po pen­kis man­da­tus. Taip pat pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se bu­vo iš­rink­ti du Lie­tu­vos len­kų at­sto­vai ir kon­ser­va­to­rė.

Į an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą pa­te­ko 42 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų, 40 – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, 21 – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, 12 – Li­be­ra­lų są­jū­džio, pen­ki – Dar­bo par­ti­jos, pen­ki – sa­ve iš­si­kė­lę, ke­tu­ri – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, po du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), po vie­ną – „Lie­tu­vos są­ra­šo“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos bei An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jos kan­di­da­tus.

Nau­jas Sei­mas į pir­mą­jį po­sė­dį tu­ri rink­tis ne vė­liau kaip per 15 die­nų po Sei­mo iš­rin­ki­mo, pre­li­mi­na­riai mi­ni­ma lap­kri­čio 10 die­na. Pir­mą­jį par­la­men­to po­sė­dį kvie­čia pre­zi­den­tas.