Prasidėjo labdaros akcijos „Maltiečių sriuba“ renginių maratonas
Šian­dien Vil­niu­je, Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je, per pie­tus ga­ra­vo sriu­ba – taip Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos (MOPT) sa­va­no­riai pa­žy­mė­jo lab­da­ros ak­ci­jos „Mal­tie­čių sriu­ba” ren­gi­nių vi­so­je Lie­tu­vo­je star­tą. 

Prie mal­tie­čių pri­si­jun­gė ir il­ga­me­tis ak­ci­jos glo­bė­jas pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, kvies­da­mas pra­ei­vius pa­si­vai­šin­ti karš­ta sriu­ba. Vi­są gruo­dį pa­na­šūs ren­gi­niai pla­nuo­ja­mi 30-yje Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių.

„La­bai svar­bu, kad ša­ly­je ne­lik­tų pa­mirš­tas nei vie­nas žmo­gus. Vi­siš­kai ne­svar­bu, jau­nas ar se­nas, svei­kas ar li­go­tas, tu­rin­tis pi­ni­gų ar skurs­tan­tis – mes vi­si esa­me svar­būs ir nu­si­pel­nę oraus, švie­saus gy­ve­ni­mo. Ir jei­gu kaž­kam pa­si­se­kė ma­žiau, tu­ri­me bū­ti su­pra­tin­gi ir pa­dė­ti vie­ni ki­tiems. Juk pa­si­da­lin­tas ge­ru­mas vi­sa­da grįž­ta ge­ru­mu, – sa­ko V. Adam­kus. – Ga­liu tik pa­si­džiaug­ti MOPT, ku­rios dė­ka yra pa­si­rū­pin­ta skurs­tan­čiais ša­lies se­ne­liais – be sa­va­no­rių ne­ša­mos sriu­bos ir jiems ro­do­mo dė­me­sio, ka­žin ar šie žmo­nės ga­lė­tų sa­vo se­nat­vę va­din­ti lai­min­ga. Ži­no­ma, la­bai svar­bu pa­ste­bė­ti, kad mal­tie­čiai rū­pin­tis vargs­tan­čiais se­ne­liais ga­li tik pa­de­da­mi vi­sų mū­sų, au­ko­jan­čių šiam kil­niam tiks­lui. No­riu pa­dė­ko­ti kiek­vie­nam ge­ros va­lios žmo­gui, pa­au­ko­ju­siam vargs­tan­tiems se­ne­liams“.

Pir­ma­sis ak­ci­jos „Mal­tie­čių sriu­ba“ ren­gi­nys, ku­rį mal­tie­čiai va­di­na „krikš­ty­no­mis“, įvy­ko tre­čia­die­nį, kai sa­va­no­riai sriu­ba vai­ši­no vy­riau­sy­bės dar­buo­to­jus, tarp jų ir prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių. Šian­dien sriu­ba bu­vo vai­ši­na­mi sos­ti­nės gy­ven­to­jai ir sve­čiai, o vi­sai ne­tru­kus įvyks ak­ci­jos ren­gi­niai ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se: Pa­ne­vė­žy­je, Ši­la­lė­je, Klai­pė­do­je, Vil­ka­viš­ky­je, Tau­ra­gė­je, Aly­tu­je, Kau­ne, Za­ra­suo­se ir ki­tuo­se. Juo­se mal­tie­čiai sriu­ba vai­šins pra­ei­vius, par­da­vi­nės sa­vo rank­dar­bius, svei­ki­ni­mo kal­bas sa­kys mies­to me­rai ar se­niū­nai. Pa­sak ak­ci­jos koor­di­na­to­rės Ra­sos Stu­kie­nės, šie ren­gi­niai jau ta­po tra­di­ci­ja, ku­rios lau­kia ne tik pa­tys sa­va­no­riai, bet ir mies­tų gy­ven­to­jai. Ži­no­ma, tai taip pat yra pa­pil­do­mas la­bai rei­ka­lin­gų lė­šų pri­trau­ki­mo bū­das – vi­sų ren­gi­nių me­tu au­ko­ji­mui mal­tie­čiams yra skir­tos spe­cia­lios dė­žu­tės.

Per vi­są 2014-ųjų me­tų ak­ci­jos lai­ko­tar­pį trum­pai­siais nu­me­riais bei tie­sio­gi­nio kon­cer­to me­tu iš vi­so jau pa­au­ko­ta be­veik 470 tūkst. li­tų. Už šias lė­šas MOPT sa­va­no­riai 16-oje mies­tų vyk­do pro­jek­tą „Mais­tas ant ra­tų“, ku­rio me­tu se­ne­liams ve­ža­mas karš­tas mais­tas bei 6-iuo­se mies­tuo­se vyk­do pro­jek­tą „Prie­žiū­ra na­muo­se“, ku­rio me­tu lan­ko se­ne­lius, pa­de­da jiems su­sit­var­ky­ti, ap­rū­pi­na bū­ti­nais me­di­ka­men­tais ir pan. Šiuo me­tu mal­tie­čiai vi­so­je Lie­tu­vo­je glo­bo­ja 2000 se­ne­lių, be­veik 450 jų kas­dien ve­ža­mas karš­tas mais­tas.

Mal­tie­čių glo­bo­ja­mi se­ne­liai – tai žmo­nės, gy­ve­nan­tys že­miau skur­do ri­bos, ne­tu­rin­tys ar­ti­mų­jų ar žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų jais pa­si­rū­pin­ti, vie­ni­ši, li­go­ti. Šiems žmo­nėms mal­tie­čių ve­ža­ma sriu­ba daž­niau­siai bū­na vie­nin­te­lis karš­tas mais­tas per vi­są die­ną ar net ke­lias. Se­ne­liai ypač ver­ti­na sa­va­no­rių jiems ski­ria­mą dė­me­sį – bent taip jie ga­li pa­si­jaus­ti kaž­kam rei­ka­lin­gi, rū­pin­tys ir svar­biau­sia, tu­rin­tys su kuo pa­bend­rau­ti.

Šiek tiek dau­giau nei 200 tūkst. li­tų – tiek mal­tie­čiams rei­kia su­rink­ti per li­ku­sį ak­ci­jos mė­ne­sį, kad ir to­liau ga­lė­tų rū­pin­tis to­kiu pa­čiu skai­čiu­mi se­ne­lių kaip ir šiais me­tais. No­rin­tys pri­si­dė­ti prie ak­ci­jos, tai ga­li pa­da­ry­ti pa­skam­bi­nę ar at­siun­tę ži­nu­tę trum­pai­siais nu­me­riais: 1416 – au­ka 2 Lt, 1417 – au­ka 5 Lt, 1418 – au­ka 10 Lt. Už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys ar no­rin­tys pa­au­ko­ti di­des­nę su­mą, tai ga­li pa­da­ry­ti per­ves­da­mi pi­ni­gus į mal­tie­čių sąs­kai­tą: LT547300010114335215.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie MOPT pro­jek­tus se­niems žmo­nėms ir lab­da­ros ak­ci­ją „Mal­tie­čių sriu­ba“ ga­li­ma ras­ti sve­tai­nė­se mal­tie­ciai.lt ir mal­tie­cius­riu­ba.lt.

Mal­tos or­di­nas yra se­niau­sia hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos or­ga­ni­za­ci­ja pa­sau­ly­je, įkur­ta dau­giau kaip prieš 900 m. Je­ru­za­lė­je. Šiuo me­tu Mal­tos or­di­nas vyk­do pa­gal­bos pro­jek­tus 120-yje pa­sau­lio ša­lių. Dau­giau kaip 80 tūkst. MO sa­va­no­rių vi­sa­me pa­sau­ly­je tei­kia pa­gal­bą 5 mln. skurs­tan­čių bei li­go­nių, o taip pat – nu­ken­tė­ju­sių nuo ka­ro, gam­tos ka­tas­tro­fų, sti­chi­nių ne­lai­mių.

MOPT yra Mal­tos or­di­no so­cia­li­nės pa­gal­bos or­ga­ni­za­ci­ja, įkur­ta 1991 m., da­bar vie­ni­jan­ti dau­giau kaip 900 sa­va­no­rių. Pa­grin­di­niai Lie­tu­vo­je vyk­do­mi pro­jek­tai yra: „Mais­tas ant ra­tų“ – karš­tos sriu­bos iš­ve­žio­ji­mas į na­mus su­nkiai ser­gan­tiems se­nu­kams 15-oje mies­tų, „Prie­žiū­ra na­muo­se“ – pro­jek­tas 6-iuo­se mies­tuo­se, taip pat – so­cia­li­niai vai­kų die­nos cen­trai 8-iuo­se mies­tuo­se, vei­kia Jau­nie­ji mal­tie­čiai.