Prasidėjo išankstinis balsavimas
Tre­čia­die­nį pra­si­dė­jo iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas Sei­mo rin­ki­mų an­tra­ja­me tu­re.

68 vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se var­žo­si po du kan­di­da­tus, su­rin­ku­sius dau­giau­siai bal­sų per pir­mą­jį tu­rą. Trys nau­jo­jo Sei­mo na­riai iš­rink­ti jau per pir­mą­jį tu­rą.

Bal­sa­vi­mas iš anks­to vyks nuo 8 iki 20 va­lan­dos tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­tal­po­se. Bal­suo­ti iš anks­to ga­li vi­si rin­kė­jai, ku­rie rin­ki­mų die­ną ne­tu­ri ga­li­my­bės at­vyk­ti bal­suo­ti į rin­ki­mų apy­lin­kę.

Vyks­tant iš­anks­ti­niam bal­sa­vi­mui prieš dvi sa­vai­tes rin­kė­jai, bal­sa­vę Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, po va­lan­dą ir il­giau sto­vė­jo ei­lė­se, šį tre­čia­die­nį sa­vi­val­dy­bė­je ma­ty­ti tik ke­lias­de­šimt rin­kė­jų.

Jus­ti­niš­kių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je bal­sa­vęs 31-erių Do­vy­das Vil­ke­lis BNS sa­kė Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je no­rin­tis ki­tų po­li­ti­kų.

„No­rė­tų­si ne­pri­leis­ti tų pa­čių žmo­nių prie val­džios lo­vio, ku­rie bu­vo prieš ket­ve­rius me­tus“, – tei­gė D.Vil­ke­lis, dir­ban­tis kū­ry­bi­nė­je sri­ty­je.

An­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je taip pat iš anks­to bal­suos sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė­je tre­čia­die­nio ry­tą bal­suo­ti at­vy­kę rin­kė­jai taip pat ne­tu­rė­jo lauk­ti ei­lė­se.

Čia bal­sa­vu­si 83-ejų pen­si­nin­kė Ko­try­na sa­kė, kad anks­čiau bal­suo­ti iš­si­ruo­šė no­rė­da­ma iš­veng­ti ei­lių, ku­rios per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą.

„Kai pir­ma­me tu­re bal­sa­vau, Vieš­pa­tie, kas čia da­rė­si… Mes at­ėjo­me su se­se­ri­mi apie pir­mą-an­trą va­lan­dą. O da­bar anks­ti iš ry­to ei­lių nė­ra, lais­vai pri­ėjau, nuo­tai­ka ge­ra“, – tei­gė Ko­try­na, ne­no­rė­ju­si at­skleis­ti sa­vo pa­var­dės.

Mo­te­tis sa­kė ne­san­ti pa­ten­kin­ta pa­čiu bal­sa­vi­mo or­ga­ni­za­vi­mu ir tuo, kad nie­kas jai į na­mus ne­at­ne­šė rin­kė­jo kor­te­lės, ne­in­for­ma­vo.

Cen­tro-Ža­lia­kal­nio rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Buš­ke­vi­čie­nė BNS sa­kė, kad an­tra­ja­me tu­re ei­lių grei­čiau­siai ne­bus, nes pa­ti bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ra pa­pras­tes­nė – žmo­nės bal­suo­da­mi už kan­di­da­tą vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je už­trun­ka trum­piau nei rei­tin­guo­da­mi par­ti­jų są­ra­šą.

„Anš­la­go ne­bus to­kio, kad ei­lės bū­tų. Ak­ty­vu­mas ga­li bū­ti ne­ma­žas, nes vie­ni rė­mė­jai kan­di­da­to eis ir ki­to kan­di­da­to, bet ne­bus ei­lių, nes nė­ra ką il­gai žy­mė­ti ir vis­kas grei­čiau“, – sa­kė ji.

Taip pat tre­čia­die­nį pra­si­de­da bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se. Čia bal­suo­ja esan­tie­ji svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės rū­py­bos ar glo­bos įstai­go­se ar­ba at­lie­kan­tie­ji ka­ro tar­ny­bą, taip pat esan­tie­ji su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­go­se Bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se vyks­ta nuo tre­čia­die­nio iki penk­ta­die­nio.

Šią sa­vai­tę iki rin­ki­mų na­muo­se bal­suo­ti ga­lės ne­įga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, taip pat su­lau­kę 70 me­tų ir vy­res­ni, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę. Bal­sa­vi­mas na­muo­se vyks penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį.

Rin­ki­mų die­ną sek­ma­die­nį bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dės 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.

Dau­giau­siai – 42 – an­tra­ja­me tu­re yra Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų, ne­daug nuo jų at­si­lie­ka ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su 40 kan­di­da­tų.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja an­tra­ja­me tu­re tu­ri 21 kan­di­da­tą, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 12 kan­di­da­tų. Į an­trą­jį tu­rą taip pat yra pa­te­kę pen­ki Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tai, tiek pat sa­ve iš­si­kė­lu­sių kan­di­da­tų, ke­tu­ri „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tai.

Po du kan­di­da­tus tu­ri Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), „Lie­tu­vos są­ra­šas“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja bei An­ti­ko­rup­ci­nė N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­ja (Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja) – po vie­ną.