Prasidėjo išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
Lie­tu­vo­je tre­čia­die­nį pra­si­dė­jo iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas Sei­mo rin­ki­muo­se. Pi­lie­čiai sa­vo va­lią par­eikš­ti ga­li nuo 8 iki 20 va­lan­dos sa­vi­val­dy­bių pa­tal­po­se.

Par­la­men­to rin­ki­muo­se iš anks­to bal­sa­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji tei­gė bal­sa­vu­si už per­mai­nas, ta­čiau kon­kre­čios par­ti­jos ne­įvar­di­jo.

„Už per­mai­nas, ku­rios ves­tų link sta­bi­laus ge­ro­vės au­gi­mo“, – žur­na­lis­tams Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je sa­kė ša­lies va­do­vė.

Iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me da­ly­va­vo ir Vil­niaus me­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. Jis sa­kė be­si­ti­kin­tis, kad 12 na­rių šia­me Sei­me tu­rin­ti li­be­ra­lų frak­ci­ja po rin­ki­mų bus di­des­nė.

„Ne­si­ti­kiu jo­kių pokyčių“

No­rin­tie­ji iš anks­to bal­suo­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je tu­rė­jo pa­lauk­ti ei­lė­se, ypač tie, ku­rie ne­pa­siė­mė rin­kė­jų kor­te­lių.

Iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me da­ly­va­vo ne­ma­žai pa­čios sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jų ir po­li­ti­kų.

57-erių Dai­va Ul­bi­kie­nė sa­kė šį kar­tą bal­sa­vu­si už ki­tą par­ti­ją, ne­gu pa­pras­tai. Ji tei­gė, kad rin­ko­si „iš vi­sų blo­gy­bių ma­žiau­sią“.

„Aps­kri­tai tai ne­si­ti­kiu jo­kių po­ky­čių. Tie­siog tai yra par­ei­ga ir aš ją at­li­kau“, – kal­bė­jo pro­jek­tų va­do­vė.

Tre­čia­die­nį nuo ry­to į Kau­no sa­vi­val­dy­bę bal­suo­ti at­vy­ku­siems rin­kė­jams ei­lė­se lauk­ti ne­te­ko – di­džio­ji po­sė­džių sa­lė 9 va­lan­dą ry­to bu­vo apy­tuš­tė.

Ati­duo­ti sa­vo bal­so Sei­mo rin­ki­muo­se at­vy­kęs kau­nie­tis Po­vi­las BNS sa­kė, kad iš anks­to bal­suo­ja, nes iš­vyks­ta at­os­to­gau­ti ir rin­ki­mų die­ną il­sė­sis Kre­to­je.

„Bal­suo­ti ne­ga­lė­siu, už tai ir at­ėjau. Rei­kia, šį kar­tą rei­kia, ne­svar­bu, kad nė­ra, ką rink­ti. Bet nu­spren­džiau, ra­dau vie­ną to­kį, ti­kiu, kad jau­ni, gal ką nors pa­da­rys“, – kal­bė­jo jis.

Bal­suo­ja ir spe­cia­liuo­se paštuose

Taip pat tre­čia­die­nį vyks­ta bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se. Čia bal­suo­ja esan­tie­ji svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės rū­py­bos ar glo­bos įstai­go­se ar­ba at­lie­kan­tie­ji ka­ro tar­ny­bą, taip pat esan­tie­ji su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­go­se. Bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se vyks­ta nuo tre­čia­die­nio iki penk­ta­die­nio.

Šią sa­vai­tę iki rin­ki­mų na­muo­se bal­suo­ti ga­lės ne­įga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, taip pat su­lau­kę 70 me­tų ir vy­res­ni, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę. Bal­sa­vi­mas na­muo­se vyks penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį.

Rin­ki­mų die­ną sek­ma­die­nį bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dės 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.

Rin­kė­jų są­ra­šuo­se įra­šy­ti 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai, iš jų bal­suo­ti už­sie­ny­je už­si­re­gis­tra­vo per 13 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Iš vi­so rin­ki­mų biu­le­te­ny­je dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je yra 14 są­ra­šų. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vaus rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Kad pa­tek­tų į Sei­mą, par­ti­ja tu­ri su­rink­ti ne ma­žiau kaip 5 proc. rin­kė­jų bal­sų, koa­li­ci­jai slenks­tis yra aukš­tes­nis – 7 pro­cen­tai.