Prasidėjo išankstinis balsavimas savivaldos rinkimuose
Tre­čia­die­nį pra­si­dė­jo iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, me­rų bei Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se - sa­vo va­lią ga­li par­eikš­ti rin­kė­jai, ku­rie ne­tu­rės ga­li­my­bės at­vyk­ti prie bal­sa­dė­žių sek­ma­die­nį.

Ga­li­my­be bal­suo­ti iš anks­to tre­čia­die­nį sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­nau­do­jo ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Žur­na­lis­tams ji sa­kė ne­ga­lin­ti pa­sa­ky­ti, už ką bal­sa­vo, bet kar­tu pa­ti­ki­no - ti­krai sa­vo bal­so ne­ati­da­vė nei Krem­liaus, nei oli­gar­chų in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tiems kan­di­da­tams.

„Už ką tik­tai ne (bal­sa­vau), ga­liu šiek tiek pa­sa­ky­ti: tai ti­krai ne­bal­sa­vau už du as­me­nis, ti­krai ne, nors jų 12, ir ne­bū­čiau nie­ka­da bal­sa­vu­si. Vie­nas iš jų - tai žmo­gus, ku­ris at­sto­vau­ja šiuo me­tu Krem­liaus in­te­re­sams Lie­tu­vo­je, ki­tas žmo­gus - ku­ris at­sto­vau­ja oli­gar­chų in­te­re­sams Lie­tu­vo­je ir pra­sko­li­no Vil­nių“, - žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė.

Ji sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se bal­sa­vo iš anks­to, nes sek­ma­die­nį dar ne­bus grį­žu­si iš vi­zi­to į Či­lę, kur da­ly­vaus Pa­sau­lio mo­te­rų ly­de­rių kon­fe­ren­ci­jo­je.

Kar­tu pre­zi­den­tė vy­lė­si, kad rin­ki­mai bus „iš pri­nci­po“ de­mo­kra­tiš­ki, o tie­sio­giai iš­rink­ti me­rai jaus ge­ro­kai di­des­nę at­sa­ko­my­bę prieš gy­ven­to­jus.

Dalia Grybauskaitė. / Roberto Dačkaus (lrp.lt) nuotrauka

„Kaip ir vi­sos mū­sų rin­ki­mų kam­pa­ni­jos iš pri­nci­po yra de­mo­kra­tiš­kos, ir ma­nau, kad taip ir vyks. Be jo­kios abe­jo­nės yra nau­jų reiš­ki­nių, ku­riuos pa­ste­bi­me rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, tai ypač re­gis­tra­vi­mo­si va­jus at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ma­nau, kad VRK tu­rė­tų rim­tai žiū­rė­ti į rin­ki­mų pa­žei­di­mus. Na, o aš jau esu įsi­pa­rei­go­ju­si teik­ti pa­tai­sas, ma­ty­da­ma to­kį fe­no­me­ną, kad at­ei­ties rin­ki­muo­se ne­bū­tų ga­li­ma lai­ki­nai ar­ba sku­biai pa­keis­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos tik tam, kad įta­ko­tum rin­ki­mus vie­na­me ar ki­ta­me re­gio­ne“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Bal­suo­ti iš anks­to rin­kė­jai ga­li vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį nuo 8 iki 20 va­lan­dos.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je tre­čia­die­nio ry­tą bal­suo­jan­čių­jų ne­bu­vo itin daug, ne­il­gos ei­lu­tės su­si­for­ma­vo tik pa­čio­je bal­sa­vi­mo pra­džio­je, bet ne­tru­kus po 8 val. jų ne­li­ko.

„Ma­no­me, kad per pie­tus at­eis dau­giau. Pir­mą die­ną vi­sa­da bū­na ma­žiau, žmo­nės tu­ri pri­pras­ti ir su­pras­ti, kad tu­ri at­ei­ti į rin­ki­mus“, - BNS sa­kė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Eu­ge­ni­ja Ibians­kie­nė.

Ji pri­mi­nė, kad per iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį bal­suo­ti ga­li­ma bet ku­rio­je sa­vi­val­dy­bė­je - ne­bū­ti­nai to­je, ku­rios ta­ry­bą ir me­rą ren­ki.

„Pir­ma­me aikš­te bal­suo­ja vi­sa Lie­tu­va, vi­sos 60 apy­gar­dų, o Vil­niaus mies­tą spe­cia­liai pa­da­rė­me at­ski­rai, ka­dan­gi vis tiek di­džio­ji da­lis gy­ven­to­jų yra vil­nie­čių. Ir taip yra kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je, ga­li­te ir jūs nu­va­žia­vu­si iš Vil­niaus bal­suo­ti Jo­niš­ky­je ar Klai­pė­do­je. Bet taip bus tik tas dvi die­nas - va­sa­rio 25 ir 26“, - tei­gė E.Ibians­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, kol kas pa­žei­di­mų ap­link Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę ne­už­fik­suo­ta.

„Kol kas nė­ra pa­žei­di­mų čia, ap­link sa­vi­val­dy­bę, o mies­te ne­tu­ri­me ka­da pa­ste­bė­ti“, - sa­kė mo­te­ris. Ji pa­žy­mė­jo, kad ste­bė­ti ap­lin­ką ir pra­neš­ti apie pa­ste­bė­tus pa­žei­di­mus yra vi­sų dar­bas.

Taip pat tre­čia­die­nį pra­si­dė­jo bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se - čia bal­suo­ja li­go­ni­nė­se, glo­bos na­muo­se, lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se esan­tys rin­kė­jai, taip pat at­lie­kan­tys ka­ro tar­ny­bą, esan­tys ka­ri­nė­se mi­si­jo­se už­sie­ny­je. Bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­se vyks­ta tre­čia­die­nį-penk­ta­die­nį jų dar­bo va­lan­do­mis.

Vė­liau šią sa­vai­tę penk­ta­die­nį pra­si­dės bal­sa­vi­mas na­muo­se. Bal­suo­ti na­muo­se tei­sę tu­ri ne­įga­lie­ji, taip pat dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi, ar­ba su­lau­kę 70 me­tų ir dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys jau ne­ga­lin­tys rin­ki­mų die­ną at­vyk­ti į rin­ki­mų apy­lin­kę.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­muo­se bal­suo­ti ga­li 2,54 mln. rin­kė­jų, sos­ti­nės Žir­mū­nų apy­gar­do­je, kur ren­ka­mas par­la­men­ta­ras vie­toj į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją dirb­ti iš­vy­ku­sio so­cial­de­mo­kra­to Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio, - 42 tūkst. rin­kė­jų.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se var­žy­sis per 15 tūkst. kan­di­da­tų, dėl me­rų pos­tų - dau­giau kaip 400 kan­di­da­tų.

Per rin­ki­mus sek­ma­die­nį bus iš­rink­ti 1524 ta­ry­bos na­riai, įskai­tant 60 bū­si­mų me­rų. To­se sa­vi­val­dy­bė­se, kur me­ras ne­bus iš­rink­tas per pir­mą­jį tu­rą, t. y. ne­su­rinks dau­giau kaip pu­sės rin­kė­jų bal­sų, po dvie­jų sa­vai­čių ko­vo 15-ąją vyks an­tra­sis me­rų rin­ki­mų tu­ras.

Dėl Sei­mo na­rio man­da­to Žir­mū­nuo­se var­žo­si 12 kan­di­da­tų. Pri­rei­kus, an­tra­sis tu­ras čia ir­gi bus ren­gia­mas ko­vo 15 die­ną.