Prasidėjo balsuojančių užsienyje elektroninė registracija
Pra­si­de­da rin­kė­jų, gy­ve­nan­čių už­sie­ny­je ir pa­gei­dau­jan­čių iš­reikš­ti nuo­mo­nę ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, elek­tro­ni­nė re­gis­tra­ci­ja.

Elek­tro­ni­niu bū­du per Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) in­ter­ne­to sve­tai­nę www.vrk.lt už­si­re­gis­tra­vę rin­kė­jai bus įtrauk­ti į ati­tin­ka­mos Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės ar kon­su­li­nės įstai­gos rin­kė­jų są­ra­šus, tei­gia­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos iš­pla­tin­ta­me pranešime

Elek­tro­ni­nė re­gis­tra­ci­jos sis­te­ma su­tei­kia ga­li­my­bę rin­kė­jams, pa­gei­dau­jan­tiems bal­suo­ti už­sie­ny­je, per ke­lias mi­nu­tes už­si­re­gis­truo­ti bal­sa­vi­mui ir vė­liau bū­ti įtrauk­tiems į ati­tin­ka­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės ar kon­su­li­nės įstai­gos rin­kė­jų są­ra­šus. Už­pil­dy­tas ir pa­tvir­tin­tas pra­šy­mas au­to­ma­tiš­kai at­si­ras Lie­tu­vos at­sto­vy­bės, ku­rio­je rin­kė­jas ke­ti­na bal­suo­ti, są­ra­šuo­se.

Kaip tei­gia­ma URM pra­ne­ši­me, no­rint jung­tis prie sis­te­mos, pa­kan­ka įves­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čius duo­me­nis – as­mens ko­dą bei do­ku­men­to nu­me­rį. Re­gis­tra­ci­jos pra­šy­me rin­kė­jas tu­ri nu­ro­dy­ti už­sie­nio vals­ty­bę, ku­rio­je jis gy­ve­na ar yra lai­ki­nai ap­sis­to­jęs. Rin­kė­jo re­gis­tra­ci­jos pra­šy­me rin­kė­jas tu­ri pa­si­rink­ti, ko­kiu bū­du jis pa­gei­dau­ja bal­suo­ti – pa­štu ar at­vyks į dip­lo­ma­ti­nę at­sto­vy­bę nu­sta­ty­tu lai­ku. Jei rin­kė­jas ap­sis­to­jęs vals­ty­bė­je, ku­rio­je nė­ra Lie­tu­vos at­sto­vy­bės, re­gis­tra­ci­jos sis­te­mo­je rei­kia įra­šy­ti vals­ty­bę, ku­rio­je rin­kė­jas gy­ve­na ar yra lai­ki­nai, ir sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai par­inks ar­ti­miau­sią Lie­tu­vos at­sto­vy­bę, ku­rio­je bus ga­li­ma bal­suo­ti pa­štu.

Vi­si rin­kė­jai, pa­gei­dau­jan­tys bal­suo­ti už­sie­ny­je 2016 m. spa­lio 9 d. Sei­mo rin­ki­muo­se, tu­ri re­gis­truo­tis iš nau­jo – net ir tie rin­kė­jai, ku­rie nuo­lat gy­ve­na už­sie­ny­je ir jau bu­vo įtrauk­ti į už­sie­ny­je bal­suo­jan­čių rin­kė­jų są­ra­šus pra­ėju­siuo­se rin­ki­muo­se ar re­fe­ren­du­muo­se.

Rin­kė­jams, ku­rie re­gis­tra­vo­si bal­sa­vi­mui už­sie­ny­je 2014 me­tais vy­ku­siuo­se Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ir nu­ro­dė sa­vo el. pa­što ad­re­sus, VRK iki ge­gu­žės mė­ne­sio pa­bai­gos elek­tro­ni­niu pa­štu iš­siųs in­for­ma­ci­ją apie re­gis­tra­ci­ją bal­sa­vi­mui spa­lio 9 d. vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

De­ta­lią in­for­ma­ci­ją, kaip už­si­re­gis­truo­ti in­ter­ne­tu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių ir kon­su­li­nių įstai­gų, ku­rio­se vyks bal­sa­vi­mas, są­ra­šą ga­li­ma ras­ti čia .