Prasideda „Žaibo kirtis 2017“ – 3000 karių mokysis atremti „žaliųjų žmogeliukų“ diversijas
Ne­aiš­kios kil­mės gink­luo­tos gru­puo­tės pa­si­ro­do Ma­ri­jam­po­lė­je ir Vil­ka­viš­ky­je, ky­la ne­ra­mu­mai, te­ro­ris­tai mė­gi­na užim­ti vie­tos ad­mi­nis­tra­ci­jos ob­jek­tus. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niams ne­pa­kan­ka pa­jė­gu­mų su­stab­dy­ti te­ro­ris­tus – į pa­gal­bą jiems at­ei­na Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos.  Toks pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2017“ sce­na­ri­jus.

Šian­dien, ba­lan­džio 28 – ge­gu­žės 7 d. Ma­ri­jam­po­lė­je ir Vil­ka­viš­ky­je bei šių mies­tų apy­lin­kė­se vi­so rin­ka­si apie 3000 ka­rių, 500 par­ei­gū­nų ir apie 200 ci­vi­li­nių įstai­gų dar­buo­to­jų.

Jung­ti­nio šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas ka­pi­to­nas To­mas Pa­kal­niš­kis LŽ tei­gė, kad pra­ty­bų sce­na­ri­ju­je mo­de­liuo­ja­mos įvai­riau­sio po­bū­džio si­tua­ci­jos, nuo hib­ri­di­nių veiks­mų iki te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių.

Di­de­lis dė­me­sys bus krei­pia­mas į svar­bių mies­tų inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tų ap­sau­gą.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­niai, kar­tu su VRM par­ei­gū­nais mo­ky­sis bend­ro­mis jė­go­mis ne­utra­li­zuo­ti di­ver­si­nes gru­pes. Pa­na­šus pra­ty­bų sce­na­ri­jus bu­vo ir per­nai, kuo­met „Žai­bo kir­tis“ vy­ko Klai­pė­do­je.

„Šių die­nų gink­luo­tie­ji konf­lik­tai, te­ro­ro ak­tai įvyks­ta tan­kiai ap­gy­ven­din­to­se vie­to­vė­se.

Ne­di­de­lės ka­ri­nės gru­puo­tės, slap­ta vei­kia­mos ki­tų vals­ty­bių, sie­kia su­kel­ti tai­kios ša­lies gy­ven­to­jų pa­ni­ką ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Hib­ri­di­nio konf­lik­to me­tu ci­vi­liai gy­ven­to­jai vie­tos val­džiai tam­pa pir­mo­sio­mis au­ko­mis, to­dėl sie­kiant su­val­dy­ti konf­lik­tus ka­riuo­me­nei bū­ti­na tre­ni­ruo­tis na­tū­ra­lio­je ap­lin­ko­je – mies­tuo­se, gy­ven­vie­tė­se, kad gy­ven­to­jai ma­ty­tų, jaus­tų ir su­pras­tų Lie­tu­vos ka­rių ryž­tą ir pa­stan­gas gi­nant mū­sų vi­sų vals­ty­bę“, – tei­gia pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2017“ va­do­vas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas ge­ne­ro­las ma­jo­ras Vi­ta­li­jus Vaikš­no­ras.

Ge­gu­žės 2 – 7 die­no­mis Ma­ri­jam­po­lės ir Vil­ka­viš­kio gat­vė­se pa­si­ro­dys pa­tru­liuo­jan­tys ka­riai ir ka­ri­nė tech­ni­ka, taip pat da­ly­vaus Oro pa­jė­gų sraig­tas­par­niai. Kai ku­rio­se mies­tų gat­vė­se ga­li bū­ti ap­ri­bo­tas eis­mas, mies­te­lė­nų ra­my­bę trik­dys im­ita­ci­niai šū­viai ir mo­ko­mų­jų pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių spro­gi­mai.

Pra­ty­bos vyks ne tik mies­tuo­se, bet ir vi­sa­me re­gio­ne. Kar­tu su ka­riš­kiais jo­se da­ly­vaus ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos ir An­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ par­ei­gū­nai, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos bei Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Kaip pra­ne­šė Lie­tu­vos Ka­riuo­me­nė, tre­čią kar­tą ren­gia­mų šio ti­po pra­ty­bų sce­na­ri­jus su­da­ro­mas taip, kad per pra­ty­bas bū­tų ga­li­ma pa­ti­krin­ti ir įver­tin­ti, kaip grei­tai ir efek­ty­viai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­tų pa­si­telk­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nes ir Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas ir kar­tu ne­utra­li­zuo­ti gink­luo­tas di­ver­si­nes gru­puo­tes, tuo pa­čiu ap­sau­go­ti ci­vi­lius gy­ven­to­jus ir jų tur­tą.

Ak­tua­li in­for­ma­ci­ja at­sar­gos ka­riams: jie ga­li bū­ti šau­kia­mi at­vyk­ti į re­gio­ni­nius ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo pos­ky­rius su­tiks­lin­ti as­me­ni­nių duo­me­nų, vyks da­li­nės mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bos. Pa­šauk­ti pla­nuo­ja­ma apie 2000 at­sar­gos ka­rių.

„Žai­bo kir­tis 2017“ – na­cio­na­li­nės pra­ty­bos ir Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tos NA­TO vals­ty­bių pa­jė­gos jo­se ne­da­ly­vaus, ta­čiau ste­bės ir pri­si­dės prie lo­gis­ti­nės pra­ty­bų da­lies vyk­dy­mo. Tuo už­siims bel­gų ka­riai.