Prasideda vienos didžiausių NATO pratybų Baltijos šalyse
Pir­ma­die­nį tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir Len­ki­jo­je pra­si­de­da ka­ri­nės pra­ty­bos „Kar­do kir­tis 2015“, jo­se da­ly­vaus apie 6 tūkst. ka­rių iš 13 NA­TO ir par­tne­rių ša­lių.

Iš vi­so per pra­ty­bas vie­nu me­tu Lie­tu­vo­je da­ly­vaus per 3000 Lie­tu­vos ir NA­TO bei Al­jan­so par­tne­rių ka­rių. Tai di­džiau­si są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gu­mai nuo ša­lies na­rys­tės NA­TO pra­džios, BNS pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je.

Bir­že­lio 1-19 die­no­mis vyk­sian­tys mo­ky­mai su­si­dės iš dvie­jų da­lių: lau­ko pra­ty­bų ir bri­ga­dos šta­bų va­da­vie­čių pra­ty­bų, nau­do­jant kom­piu­te­ri­nius tre­ni­ruok­lius.

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­ri­nių pa­jė­gų Eu­ro­po­je or­ga­ni­zuo­ja­mų tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų tiks­las yra vys­ty­ti ir to­bu­lin­ti są­jun­gi­nin­kų bend­ra­dar­bia­vi­mą pla­nuo­jant ir vyk­dant ka­ri­nes ope­ra­ci­jas, kel­ti ka­rių pro­fe­sio­na­lu­mą ir tre­ni­ruo­tis vyk­dy­ti pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą, skel­bia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Lau­ko pra­ty­bos Lie­tu­vo­je bus ren­gia­mos Gai­žiū­nų (Ruk­la) ir Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko (Pa­bra­dė) po­li­go­nuo­se, čia tre­ni­ruo­sis apie 1600 ka­rių iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų pa­da­li­nių ir apie 900 ka­rių iš Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tų ir at­vyks­tan­čių JAV, Vo­kie­ti­jos, Por­tu­ga­li­jos sau­su­mos pa­jė­gų pa­da­li­nių, taip pat Ka­na­dos ir Slo­vė­ni­jos oro at­akų kon­tro­lės vie­ne­tų.

Šių pra­ty­bų me­tu taip pat bus ser­ti­fi­kuo­ja­mas Bal­ti­jos ba­ta­lio­nas (BALT­BAT), ku­ris ren­gia­si bu­dė­ti NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se 2016 me­tais.

Lie­tu­va šiais me­tais yra pa­grin­di­nė pra­ty­bų pri­iman­čio­ji ša­lis. Pra­ty­bų ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją pla­nuo­ja­ma su­reng­ti bir­že­lio 8 die­ną Ge­ne­ro­lo Adol­fo Ra­ma­naus­ko ko­vi­nio ren­gi­mo cen­tre Ne­men­či­nė­je.

„Kar­do kir­tis“ – tai kas­me­ti­nės JAV Sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­da­vie­tės Bal­ti­jos ša­ly­se or­ga­ni­zuo­ja­mos tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos. Šios se­ri­jos pra­ty­bos Bal­ti­jos ša­ly­se šie­met vyks jau penk­tą­jį kar­tą. Pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je su be­veik 1,6 tūks­tan­čio lie­tu­vių ka­rių tre­ni­ruo­sis apie 1,5 tūkst. ka­rių iš aš­tuo­nių NA­TO ša­lių - Da­ni­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Por­tu­ga­li­jos, JAV, Vo­kie­ti­jos, Slo­vė­ni­jos ir Ka­na­dos.

Apie 1 tūkst. ka­rių iš Por­tu­ga­li­jos, JAV ir Vo­kie­ti­jos pra­ty­boms Lie­tu­vo­je at­si­ga­be­no di­de­lį ka­ri­nės tech­ni­kos ar­se­na­lą: tan­kus „Ab­rams“, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Stry­ker“, „Bo­xer“ ir „ Pi­ran­ha“, šar­vuo­tus pės­ti­nin­kų au­to­mo­bi­lius „Fuchs“, žval­gy­bos au­to­mo­bi­lius „Eag­le IV“ ir „Din­go II“.

Su šia tech­ni­ka są­jun­gi­nin­kų ka­riai tre­ni­ruo­tis Lie­tu­vo­je pra­dė­jo dar ba­lan­džio mė­ne­sį.

Bend­rų są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų gy­ny­bos ir puo­li­mo ope­ra­ci­jų pla­na­vi­mą to­bu­lins Da­ni­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos ir JAV šta­bai.

Šta­bų mo­ky­mams skir­tas va­da­vie­tes, kom­piu­te­ri­nius tink­lus ir sto­vyk­la­vie­tes įren­gė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas", Lat­vi­jos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų bri­ga­dos ir Da­ni­jos di­vi­zi­jos lo­gis­ti­kos ir ry­šių ba­ta­lio­nų ka­riai.