Prasideda savaitė prieš patyčias
Pir­ma­die­nį pra­si­dės sep­tin­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­ma „Veiks­mo sa­vai­tė be pa­ty­čių“.

Prie emo­ci­nės par­amos tar­ny­bos „Vai­kų li­ni­ja“ ini­ci­juo­ja­mos veiks­mo sa­vai­tės pri­si­jun­gė 1 tūkst. ug­dy­mo įstai­gų, ne­vy­riau­sy­bi­nių, vals­ty­bi­nių ir vers­lo or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios sa­vo veik­lo­mis ska­tins tiek vai­kus, tiek su­au­gu­siuo­sius pa­ste­bė­ti pa­ty­čias, tin­ka­mai į jas rea­guo­ti ir bend­ro­mis jė­go­mis stab­dy­ti pa­ty­čių pli­ti­mą.

„Vai­kų li­ni­jos“ va­do­vas Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis tei­gia, kad efek­ty­viai pa­ty­čių pre­ven­ci­jai rei­ka­lin­ga aiš­ki me­to­di­ka, vi­sų ug­dy­mo įstai­gos dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mas ir kas­die­nis dar­bas, mo­ki­nių ir tė­vų da­ly­va­vi­mas.

„Per „Veiks­mo sa­vai­tę be pa­ty­čių“ sie­kia­me su­telk­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į pa­ty­čių prob­le­mą, nes nuo mū­sų – su­au­gu­sių­jų – pri­klau­so, ko­dėl tiek daug pa­ty­čių vyks­ta ir tiek daug vai­kų ken­čia. Pa­ty­čios ti­krai ne­si­liaus pa­čios – tam rei­kės mo­kyk­lų, mo­ki­nių, tė­vų, moks­li­nin­kų, po­li­ti­kų, spe­cia­lis­tų ak­ty­vių veiks­mų ir vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo“, – sa­ko R.Po­vi­lai­tis.

Tarp šią sa­vai­tę su­pla­nuo­tų ren­gi­nių – „Vai­kų li­ni­jos“ kar­tu su Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tru an­tra­die­nį or­ga­ni­zuo­ja­ma kon­fe­ren­ci­ja „Pa­ty­čių prog­no­zės Lie­tu­vai 2020–2030“, ku­ri bend­rai dis­ku­si­jai apie pa­ty­čių ma­ži­ni­mą su­burs įvai­rių vi­suo­me­nės gru­pių at­sto­vus.

Sa­vo ruo­žtu or­ga­ni­za­ci­ja „Vai­ko la­bui“ kar­tu su „Vai­kys­tės so­du“ ir „Vai­kų li­ni­ja“ pa­kvies iki­mo­kyk­li­nio ir vy­res­nio mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų tė­vus ir pe­da­go­gus į pa­skai­tas apie pa­ty­čias ir jų pre­ven­ci­ją. Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir psi­cho­lo­gi­jos cen­tro įgy­ven­di­na­mos Ol­weus pa­ty­čių pre­ven­ci­jos prog­ra­mos ins­truk­to­riai su­rengs už­siė­mi­mus tė­vams, stu­den­tams ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jams.

Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių cen­tras su aso­cia­ci­ja „In Cor­po­re“ vyk­dys mo­ky­mus pe­da­go­gams, or­ga­ni­zuos fil­mų per­žiū­ras ir jų ap­ta­ri­mus mo­ki­niams, ves se­mi­na­rus mo­kyk­lų psi­cho­lo­gams ir so­cia­li­niams pe­da­go­gams. Tuo me­tu Lie­tu­vos mo­ki­nių par­la­men­tas šie­met sie­kia at­kreip­ti dė­me­sį į mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų san­ty­kius, to­dėl per veiks­mo sa­vai­tę or­ga­ni­zuos dis­ku­si­jas ir po­kal­bius mo­kyk­lo­se, kvies mo­ky­to­jus sim­bo­liš­kai pa­žy­mė­ti kla­ses, kad jo­se ne­ga­li bū­ti pa­ty­čių.

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to spe­cia­lis­tai kar­tu su bend­ruo­me­nės ir ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų par­ei­gū­nais vai­kams ir jau­ni­mui or­ga­ni­zuos spor­to bei in­for­ma­ci­nius ren­gi­nius.

Be ki­tų šios sa­vai­tės ren­gi­nių, ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tre vyks edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai mo­ki­niams ir šven­ti­nis ren­gi­nys, per ku­rį bus ap­do­va­no­ti „Vai­kų li­ni­jos“ or­ga­ni­zuo­to mo­ki­nių dai­nų kon­kur­so „Pa­dėk man užaug­ti be pa­ty­čių!“ lau­rea­tai, Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tro žur­na­lis­ti­nio ty­ri­mo „Kas mus mo­ko ty­čio­tis“ ge­riau­sių dar­bų au­to­riai ir bus par­ody­ta mu­zi­ki­nės dra­mos „Bjau­ru­sis an­čiu­kas: šiuo­lai­ki­nė in­terp­re­ta­ci­ja“ prem­je­ra.

Kiek­vie­nais me­tais per „Veiks­mo sa­vai­tę be pa­ty­čių“ „Vai­kų li­ni­ja“ su­lau­kia dar dau­giau skam­bu­čių ir laiš­kų, ku­riuo­se pa­aug­liai at­vi­rai da­li­ja­si sa­vo pa­ty­čių pa­tir­ti­mis. To­dėl ko­vo 14–20 die­no­mis „Vai­kų li­ni­jos“ kon­sul­tan­tai dirbs vi­są par­ą ir steng­sis at­si­liep­ti į kuo dau­giau vai­kų skam­bu­čių nu­me­riu 116111 bei at­sa­ky­ti į kuo dau­giau vai­kų laiš­kų in­ter­ne­tu.