Prasideda naujos Kultūros tarybos rinkimai
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja or­ga­ni­zuo­ja nau­jos Kul­tū­ros ta­ry­bos rin­ki­mus. Pir­mo­ji Kul­tū­ros ta­ry­ba dar­bą baigs 2017 me­tų bir­že­lį.

Ru­de­nį bu­vo for­muo­ja­ma rin­kė­jų ko­man­da, ku­ri rinks nau­jus Kul­tū­ros ta­ry­bos na­rius. Iki sau­sio 9-osios lau­kia­ma pa­siū­ly­mų dėl pre­ten­den­tų į Kul­tū­ros ta­ry­bos na­rius.

Juos ga­li teik­ti ir fi­zi­niai, ir ju­ri­di­niai as­me­nys. Pre­ten­den­tais ga­li bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­me­nys, dėl sa­vo pa­sie­ki­mų kul­tū­ros, me­no sri­ty­se ži­no­mi Lie­tu­vo­je, tu­rin­tys ne ma­žes­nę kaip pen­ke­rių me­tų pa­tir­tį įgy­ven­di­nant kul­tū­ri­nius pro­jek­tus bei ži­nių ir ge­bė­ji­mų, pa­de­dan­čių siek­ti Kul­tū­ros ta­ry­bai ke­lia­mų tiks­lų ir įgy­ven­din­ti jos funk­ci­jas.

Pre­ten­den­tais ne­ga­li bū­ti kul­tū­ros ir me­no or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai bei į Kul­tū­ros ta­ry­bos rin­kė­jų są­ra­šą įtrauk­ti as­me­nys.

Kaip BNS in­for­ma­vo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, kul­tū­ros ir me­no or­ga­ni­za­ci­jų de­le­guo­ja­mi rin­kė­jai slap­tu bal­sa­vi­mu pa­žy­mi ne dau­giau kaip 20 kan­di­da­tų į ta­ry­bos na­rius pa­var­des. Iš­rink­tais lai­ko­mi 20 kan­di­da­tų, su­rin­kę dau­giau­sia bal­sų.

Kul­tū­ros mi­nis­tras su Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba iš pa­siū­ly­tų 20 kan­di­da­tų, va­do­vau­da­ma­sis kul­tū­ros ir me­no sri­čių bei te­ri­to­ri­jų at­sto­va­vi­mo įvai­ro­vės pri­nci­pu, at­ren­ka de­šimt kan­di­da­tų bei tei­kia ta­ry­bos su­dė­tį tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bei.

Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba įkur­ta 2013 me­tais sie­kiant de­mo­kra­ti­zuo­ti kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mo pro­ce­są. Ji ad­mi­nis­truo­ja Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­do lė­šas – maž­daug 15 mln. eu­rų per me­tus.