Prasideda kasmetinė akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“
Pir­ma­die­nį, Lie­tu­vo­je pra­si­de­da jau penk­tus me­tus iš ei­lės ren­gia­ma ak­ci­ja „Šio­je ša­ly­je nė­ra vie­tos še­šė­liui“, ku­ria sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į še­šė­li­nės eko­no­mi­kos prob­le­mas. 

Šių me­tų ak­ci­jos šū­kis „Kiek­vie­nas ga­li rink­tis skaid­rų ke­lią“ kvie­čia skleis­ti ži­nią, kad vi­si ga­li­me pri­si­dė­ti prie sa­vo ir vi­suo­me­nės ge­ro­vės kū­ri­mo, ži­niask­lai­dai iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me skel­bia ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai.

Kaip ir kas­met, ak­ci­ją or­ga­ni­zuo­ja aso­cia­ci­ja „In­ves­tors' Fo­rum“ kar­tu su skaid­raus vers­lo ženk­li­ni­mo ini­cia­ty­va „Bal­to­ji ban­ga“. Prie jos įgy­ven­di­ni­mo ak­ty­viai pri­si­de­da LR Pre­zi­den­tū­ra, Vy­riau­sy­bė, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, „Sod­ra“, „Ju­nior Achie­ve­ment“, mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės bei dau­giau nei 100 vers­lo ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų.

Šian­dien, ge­gu­žės 23 d., apt­ver­tas VŠĮ „Šeš­ki­nės po­lik­li­ni­ka“ įėji­mas kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į tie­sio­giai nuo še­šė­lio nu­ken­čian­čias vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas. Bal­ta įspė­ja­mo­ji „STOP“ juo­sta bei už­ra­šas „Są­ži­nin­gai mo­kė­da­mas mo­kes­čius rū­pi­nie­si sau­gia ir už­ti­krin­ta at­ei­ti­mi sau ir sa­vo šei­mai“ ra­gi­na stab­tel­ti ir įver­tin­ti tai, kad dėl skaid­rios veik­los, le­ga­lių pa­ja­mų bei są­ži­nin­gai su­mo­ka­mų mo­kes­čių tu­ri­me tei­sę į ne­mo­ka­mą gy­dy­mą, svei­ka­tos prie­žiū­rą bei ki­tas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.

Ak­ci­jos ini­cia­to­riai džiau­gia­si, kad skaid­rios ir veik­lios vals­ty­bės idė­ją re­mian­čių vi­suo­me­nės vei­kė­jų, vers­lo įmo­nių, įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų skai­čius au­ga. Šie­met dau­giau nei 80 ša­lies mies­tų ir mies­te­lių gat­vė­se gy­ven­to­jams bus iš­da­lin­ti „Kiek­vie­nas ga­li rink­tis skaid­rų ke­lią“ at­vir­laiš­kiai su skaid­ru­mo at­min­ti­ne tam, kad ši in­for­ma­ci­ja bū­tų siun­čia­ma kuo pla­čiau ir pa­siek­tų net at­okiau­sią Lie­tu­vos kam­pe­lį. Ak­ci­jos par­tne­ris „Lie­tu­vos pa­štas“ pa­si­rū­pi­no, kad da­li­ja­mo­ji me­džia­ga sėk­min­gai pa­siek­tų ak­ci­jos da­ly­vius vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Jau nuo ge­gu­žės 23 d. Vil­niu­je, Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je, gy­ven­to­jai ir mies­to sve­čiai tu­rės ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti sa­ve skaid­ru­mo la­bi­rin­te. Prie ins­ta­lia­ci­jos įren­gi­mo pri­si­dė­ju­sio jau­nų­jų ke­li­nin­kų klu­bo „Ke­le­lis“ pre­zi­den­tas Ig­nas Va­si­liaus­kas tei­gia, kad bū­tent šia­me la­bi­rin­te kiek­vie­nas ti­krai su­ras ke­lią.

Ak­ci­jos prog­ra­ma 2016 m. ge­gu­žės 23 – 29 d.:

Ge­gu­žės 23 d. Vil­niu­je, Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je, įren­gia­ma edu­ka­ci­nė ins­ta­lia­ci­ja – še­šė­lio la­bi­rin­tas. Kiek­vie­nas no­rin­tis kvie­čia­mas iš­ban­dy­ti sa­ve skaid­ru­mo tu­ne­liuo­se.

Ge­gu­žės 25 d. nuo 8.00 ir 12.30 val., di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai ir at­sto­vai su­si­tiks su gy­ven­to­jais trum­pam po­kal­biui, kaip kiek­vie­nas pi­lie­tis ga­li pri­si­dė­ti prie še­šė­li­nės eko­no­mi­kos ma­ži­ni­mo. Gy­ven­to­jams bus do­va­no­ja­mi spe­cia­lūs ak­ci­jos at­vir­laiš­kiai.

Ge­gu­žės 25 d. 9.00 val. ofi­cia­lus ak­ci­jos „Šio­je ša­ly­je nė­ra vie­tos še­šė­liui“ ati­da­ry­mas. LR Pre­zi­den­tū­ro­je „Bal­to­sios ban­gos“ glo­bė­ja Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­tiks su ini­cia­ty­vos na­riais. Su­si­ti­ki­mo me­tu įmo­nių va­do­vai kar­tu su Pre­zi­den­te ap­tars skaid­rių įmo­nių si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je.

Ge­gu­žės 25 d. 9:00 val. LR Vy­riau­sy­bės rū­muo­se vyks kon­fe­ren­ci­ja „Še­šė­li­nė eko­no­mi­ka. Po­ky­čiai per de­šimt­me­tį“. Vy­riau­sy­bė­je ren­gia­ma par­oda, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi uni­ka­lūs mui­ti­nin­kų ar ki­tų par­ei­gū­nų kon­fis­kuo­ti daik­tai, ne­le­ga­liai įsi­gy­tos ar pla­ti­na­mos pre­kės.

Ak­ci­jos sa­vai­tę ša­lies mo­kyk­lų eko­no­mi­kos mo­ky­to­jai kvie­čia­mi su­reng­ti pa­mo­ką apie še­šė­li­nę eko­no­mi­ką ir ap­tar­ti šią te­mą su mo­ki­niais. Mo­ky­to­jams par­uoš­ti pa­gal­bi­niai in­for­ma­ci­niai edu­ka­ci­nės me­džia­gos pa­ke­tai. Vi­si no­rin­tys ska­ti­na­mi at­lik­ti tes­tą „Ar ren­kie­si skaid­rų ke­lią“ ir pa­si­ti­krin­ti, ar kas­die­nė­je veik­lo­je el­gia­si są­ži­nin­gai. Skaid­ru­mo tes­tą ra­si­te čia: https://tes­tas.bal­to­ji­ban­ga.lt